Andijon shaxar,
Chinobod ko`cha №21

0 (374) 226 00 05
anddon@mail.ru

Жамият хақида

Автор: Super User

Дадил кадамлар.

 «Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси  Бош корхонаси – 1963 йилга кадар Андижон-I станцияси ёнида жойлашган булиб, «Загот-зерно» номи билан юритилган. 1963 йилдан кейин «Загот-зерно» шахарнинг Ёйилма мавзесидаги, Чинобод кучаси  21 манзилга кучирилади. Андижон шахри  Катор-теракда жойлашган № 6-чи ун заводида  85 фоизли обойный ун ишлаб чикарилар эди. «Загот-зерно» Андижон вилояти халкини  ун, бугдой,  хар хил ёрмалар билан таъминлаб келган.

Андижон вилоятида паррандачилик фабрикаларини, бурдокичилик базаларини, баликчилик хужаликларини ривожлантириш максадида  Андижонда омухта-ем ишлаб чикариш корхонасини  куриш режалаштирилди. «Загот-зерно» урнига  1960 йилдан Андижон «Мелькомбинат» номи берилди. Шу вактда комбинатни  урток  Малеевич С.И. бошкарар эди. 1960 йилда Андижон «Мелькомбинат»ида  суткасига  35 тонна омухта-ем ишлаб чикарадиган МУКЗ-35 (малоагрегатный универсальный комбикормовый завод) ишга туширилди. «Мелькомбинат» территорияси Андижон шахри марказидан Аэропортга олиб борадиган катта йул буйлаб, темир йулнинг ёнгинасида  10 гектар ерни эгаллаган, катта майдонда кад ростлаган. Комбинат территориясидаги темир йулнинг бир томонида  5 та омбор, иккинчи томонида  2та омбор жойлашган.

 1963 йилларда  Андижон вилоятини  ун ва ун махсулотлари билан таъминлаш максадида  «Мелькомбинат»да  вагонда келган донларни кабул килиб олиш курилмасини куриш, дон саклаш элеваторлари омборини куриш, тегирмон куриш ва омухта-ем заводини куриш режалаштирилди. Андижон вилояти рахбарларини, комбинат рахбарларини, инженер техник ходимларни, министрлик ходимларини жонкуярлиги натижасида 1964 йил 31 декабр куни  суткасига 240 тонна бугдойни ун килиб ишлаб чикарадиган тегирмон ва 2 та вагонни бирданига тушириб олишга мулжалланган дон кабул килиш курилмаси давлат комиссияси томонидан кабул килиб олинди. 1965 йил 1 январдан бошлаб суткасига  240 тонна бугдойни ун килиб ишлаб чикарадиган, замонавий  техника воситалари билан куролланган, ишлаб чикаришнинг илгор технологияларига асосланган йирик  корхонанинг фойдаланишга топширилиши мухим ахамиятга эга булди. Андижон «Мелькомбинати»  - Андижон шахри ва вилояти ахолисини олий, биринчи, иккинчи навдаги ва макарон унлари хамда бугдой ёрмаси (манная крупа) билан таъминлашни бошлади. Бугдойдан олинадиган ун махсулотлари хажми  75 фоизни ташкил этди. 

 Тез орада дон махсулотлари ортилган вагонлар келиши бошланди. 100 тонналик темир йул тарозиси, 10 тонналик автомобиль тарозилари куриб битказилди. Маъмурий бинолар фойдаланишга топширилди. 1966 йилда  37 минг тонна сигимга эга булган элеватор (галла саклаш омбори) ишга туширилди. Мухандис техникларни сайи-харакатлари туфайли тегирмонда технологияларни такомиллашуви натижасида бугдой ядросидан бугдой ёрмасини (манная крупа) саралаб олиш йулга куйилди.

 1967 йилда бир кеча кундузда 130 тонна витаминларга бой  омухта-ем ишлаб чикарадиган  цех ишга туширилди. Андижон вилоятида паррандачилик фабрикалари, бурдокичилик базалари, чучкачилик комплекслари ва баликчилик хужаликларини ривожланиши учун омил яратилди.

Элеватор курилиши давом эттирилиб, унинг сигими  67 минг тонна галлани кабул килиш ва саклаш даражасига етказилди. Корхонада 100 кишига мулжалланган ётокхона курилди. Лаборатория  замонавий асбоб ускуналар билан жихозланди. Корхона  тегишли мутахассисликларга эга булган малакали кадрлар билан тула таъминланди.  6-чи ун заводида ишлаган тажрибали мутахассислар бу ерга ишга келдилар, рахбарият атрофига бирлашиб корхонани ишлаб чикариш кувватларини узлаштиришга астойдил  киришишди.

Ишлаб чикариш жараёнлари технология талабларига катъий риоя килган холда ташкил этилди. Кадрлар малакаси тинмай ошириб борилди. 3.03.1964 йилдан  21.03.1969 йилгача комбинатга рахбарлик килган Ф.П.Ваха бошчилигида жамоанинг бахамжихат ишлаши натижасида мавжуд камчиликлар мардонавор енгиб утилди.

1967 йил май ойининг узок давом этган ёгингарчилигидан сунг, руй берган сув тошкини пайтида, вакт билан, шароит билан хисоблашмасдан чора тадбирлар куриб, халкнинг ризк рузи булган дон махсулотларини саклаб колишга эришилди.

1969 йил 25 декабрдан комбинатни  урток Шоюнусов Ш.А. бошкарди. Бу даврда ишлаб чикариш куввати ошди, махсулот сифати яхшиланди. Шу даврда щахардаги 6-чи ун заводи фаолияти тухтатилди. У ерда ишлаётган мутахассислар Андижон комбинатига ишга утказилди.

1 июл 1975 йилдан  комбинатга  А.Ишанкулов директор этиб сайланди. Бу даврда ишлаб чикариш такомиллашди, ривожланди, мехнат самарадорлиги ошди, ишчи ходимларга шароитлар яратиш анча яхшиланди.

1975 йилда  «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси ташкил этилди, бошкарма бошлиги этиб  А.С. Галустьян сайланди. «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси тасарруфига   вилоятдаги  дон  махсулотлари  корхоналари  кириб, бошкарма бу корхоналарни бошкариб борди.

1 декабр 1977 йилдан комбинатга урток М.Акбаров  рахбарлик килди. Бу вакт мобайнида хам корхона белгиланган режаларни  уз  вактида   бажариб  борди.

9 октябр 1979 йилдан  Андижон «Мелькомбинат»ига  А.С. Галустьян директорлик кила бошлади. «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси бошлиги  этиб  Н.П. Пак сайланди ва бу лавозимда 1.11.1988 йилга кадар ишлади. А.С. Галустьян рахбарлик килган вакт мобайнида корхонада ишлаб чикариш оширилди, махсулот сифатини яхшилаш буйича бир канча ишлар амалга оширилди. Темир йул вагонларидан донни туширишга мулжалланган янги курилма куриб битказилди. Тез орада икки каватли, шинам маъмурият биноси кад ростлади. Корхона ишчи ходимлари бир неча бор шахар ва вилоят илгор корхоналари мусобакасида голиб чикиб, кучма байрок, енгил автомашина ва бошка  мукофотларга сазовор булишди.

1984 йил 23 майдан комбинат рахбарлигини  Юсупов К. бошкарди. У рахбарлик  килган  даврда  тегирмон  куввати  суткасига  240 тонна ун ишлаб  чикаришдан 350 тоннага етди. Омухта-ем  ишлаб  чикариш  цехи куввати суткасига 130 тона урнига 300 тоннадан  ошиб кетди. Мехнат жамоасининг самарали ишлаши учун корхонада барча кулайликлар яратилди. 1985 йилда  Республикада биринчилар каторида тегирмон реконструкция килиниб, янги замонавий асбоб ускуналар урнатилди. Натижада ишлаб чикарилаётган ун махсулотлари сифати яхшиланди, олий навли ун ишлаб чикариш хажми купайди. Комбинат иктисодиётида ижобий узгаришлар килинди, мутахассис кадрлар жой-жойларига куйилди.

1988 йил 1 ноябрдан  «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси бошликлигига  урток И. Курбонов сайланди. И.Курбонов ишлаган вакт давомида вилоят дон махсулотлари корхоналарида мехнат интизоми тартибга солинди. Ишчи ходимларни ижтимоий химоялаш учун  «Андижон дон махсулотлари» корхонасида ёрдамчи хужалик фаолиятини кенгайтириш максадида  Андижон туманидаги  К.Маркс жамоа хужалигидан  16 гектар ер сотиб олиниб, 3000 дона турли мевали кучатлар (олма, урик, шафтоли, бехи, олхури) экилиб катта бог барпо килинди. Охунбобоев макка саралаш жамоа корхонасида хам ишчи ходимларни ижтимоий ва моддий томондан химоясини мустахкамлаш учун катта бог ташкил килинди. Бу ишларни амалга оширилишида бошкарма бошлигини хиссаси катта булди.

14 феврал 1989 йилдан 12 апрел 1996 йилга кадар комбинатга урток О.Жалолов рахбарлик килди. Бу вакт ичида корхона мутахассисларини самарали изланишлари натижасида тегирмонда                2 навли ун ишлаб чикариш камайтирилиб, олий ва бугдой ёрмаси (манная крупа) ишлаб чикариш салмоги оширилди. Комбинатда суткасига 20 тонна ун ишлаб чикарадиган кичик тегирмон курилди. 

1.06.1990 йилдан  27.12.1992 йилгача  «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси бошлиги вазифасида урток  Умаржоджаев А. ишлади. У ишлаган вакт давомида бошкарма тизимидаги корхоналар ёрдамчи корхоналарида  гушт, сут етиштириш сезиларли даражада  ривожланди. Ишчи ходимлар манфаатдорлиги ошди. Бош корхона урамида  кора моллар учун катта омборхона курилди. Коп цехи куриш учун икки каватли бино лойиха сметаси тасдикланди ва бино курилиши бошланди.

27.01.1993 йилдан  17.11.1997 йилга кадар «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси бошлиги булиб урток Гофуров М.Б. фаолият курсатди. Бу вакт давомида бошкармада ва тизимдаги корхоналарда мехнат интизоми яхшиланди. Ишчи хизматчиларни унумли мехнат килишлари учун кушимча шароитилар яратилди. Ишчиларни иктисодий, ижтимоий жихатдан химоя килиш яхши йулга куйилди. Вилоят буйича бошкарма корхоналарида ишлаб чикариш режалари ортиги билан бажарилди. Комбинат кошида икки каватли коп цехи ишга туширилди, тикувчилик цехи ташкил килинди. Шахарнинг аэропорт йуналишидаги А.Йулдошев (собик Чапаев) кучасида,  Сой-гузар мавзесида «Винклер» иссик нон ишлаб чикариш цехлари ишга туширилди. Андижон вилояти хокимининг «Андижон вилоятини гуллар масканига айлантирайлик» карорига асосан комбинат территориясига  Асака йули  ёнидаги темир йул ёкасидан ер кушиб олиниб гулзор ва бог ташкил килинди.

1995 йилдан «Андижон дон махсулотлари» бошкармаси  мулкчилик шакли узгартирилиб «Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмасига,  Комбинат номи  Бош корхона  номига айлантирилди.

1997 йилда Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорига асосан – Республикамиз вилоятларидаги хужаликларни сара бугдой уруги билан таъминлашда, «Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси муносиб хиссасини кушди. 

«Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси раиси лавозимида 1 декабр 1997 йилдан то шу кунга кадар Жалолов Бахромжон Кодирович, Бош корхонаси рахбари лавозимида                    15 апрел 1996 йилдан то шу кунга кадар  Мухаммедов Алишер Тулкиновичлар ишлаб келмокдалар. Мухаммедов А.Т. ишни ишчи ходимларга  самарали мехнат килиш, яхши дам олиши учун  ижтимоий –иктисодий шароитларни яхшилашдан бошлади. Бош корхонанинг барча цехларидаги  ечиниш – кийиниш, ювиниш хоналари тула таъмирдан чикарилди, ювиниш хоналари иссик сув билан таъминланди. Техника хавфсизлиги бурчаклари кайта жихозланди. Ишлаб чикарилаётган ун, омихта-ем, нон махсулотлари сифатига назорат кучайтирилди. Коп цехи курилиши охирига етказилди. Янги тикув цехи очилиб, унта кушимча иш урни ташкил килинди.

1997 йилда  «Андижондонмахсулот»  акционерлик уюшмасида  200 минг тонна сара уруглик бугдой  кайта ишланиб Республика вилоятларига жунатилди, шундан  41 минг тоннаси Бош корхона зиммасига тугри келди. 1998-99 йилларда  хам Бош корхона жамоаси  Республика вилоятлари хужаликларини сара уруглик бугдой билан таъминлашда узининг муносиб хиссасини кушди.

Уюшма раиси  Б.К. Жалолов рахбарлигида Бош корхона ва тизимдаги  бошка корхоналарда жуда катта ишлар килинди, мехнат ва ишлаб чикариш интизомини мустахкамлаш учун бир канча ижобий ишлар амалга оширилди. Ободончиликка катта эътибор каратилди. Майдонлар асфальтланиб шинам, куркам гулзорлар барпо килинди, маъмурият бинолари кайта таъмирдан чикарилиб замонавий техника воситалари билан жихозланди. 

Вилоятимиз хужаликларида етиштирилган дон махсулотларини  нес-нобуд килмай, исрофгарчиликларга йул куймай кабул килиб олиш учун  кушимча дон кабул килиш шохобчалари барпо килинди. Жумладан:  Олтинкул ва Баликчи  туманларида донни кабул килиш ва кайта ишлаш шохобчалари, Улугнор туманида ва Андижон туманида Шуро дон кабул килиш шохобчалари ташкил килинди. Бу улкан вазифаларни амалга оширишда  уюшма раиси  Б.К.Жалоловнинг кечаю-кундуз килган  хизматлари этиборга лойик.

Республика вилоятлари хужаликларига етказиб берилаётган сара уруглик бугдойнинг асосий кисми    «Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси корхоналари томонидан тайёрланмокда. Жумладан: 1997 йилда 195571 тонна «Скифянка» навли,                     1998 йилда - 195655 тонна  «Юна» навли, 1999 йилда – 190192 тонна «Купава», «Крошка», «Половчанка», «Уманка», «Деметра», 2000 йилда – 151945 тонна «Княжна», «Крошка», «Половчанка», «Уманка», «Деметра», «Дельта», «Эхо», 2001 йилда 161409 тонна  «Княжна», «Крошка», «Половчанка», «Уманка», «Чиллаки»,                 2002 йилда 121115 тонна «Красота», «Крошка», «Половчанка», «Уманка», «Чиллаки», «Дея», 2003 йилда 116010 тонна  «Старшина», «Крошка», «Половчанка», «Юбилейный», «Чиллаки», 2004 йилда 134014 тонна «Бобур», «Крошка», «Половчанка», «Краснодарская-99», «Чиллаки», 2005 йилда  91220 тонна  «Бобур», «Крошка», «Половчанка», «Краснодарская-99», «Чиллаки», «Пал-Пич», 2006 йилда  98000 тонна   «Бобур», «Крошка», «Половчанка», «Краснодарская-99», «Чиллаки», «Пал-Пич», 2007 йилда  97200 тонна    «Бобур», «Крошка», «Половчанка», «Краснодарская-99», «Чиллаки», «Таня», «Андижон-2», 2008 йилда  93307 тонна   «Бобур», «Крошка», «Половчанка», «Краснодарская-99», «Чиллаки», «Таня», «Андижон-2», «Нота» «Память», «Андижон-4» каби сифатли, тезпишар  уруглик бугдой навлари  вилоятларга жунатилди. Россия Федерациясининг Краснодар улкасидаги уругчилик илмий текшириш институти билан тузилган шартномага асосан, у ердан уруглик бугдойнинг супер элита навлари олиб келиниб экиш учун вилоятимиз хужаликларига таркатилмокда. Бу уз навбатида  сифатли уруглик тайёрлаш учун мухим омил булмокда.

Уюшма ва Бош корхона рахбариятининг тинмай олиб борган изланишлари, мехнатлари самараси уларок 2000 йил корхонада туб узгаришлар йили булди. Корхона куриниши замонавий куринишга эга булди, автомашиналар кириб-чикиш жойи кайтадан таъмирланиб  янги куркам дарвозалар курилди,  ишчи ходимларни ёзнинг иссик кунларида хордик чикаришлари учун  фонтан курилиб атрофи сулим хиёбонга айлантирилди. Корхона худудидаги ошхона таъмирланиб замонавий куринишга эга булди. Автомашина, велосипед ва бошка транспорт воситаларини куйиш учун ёпик бино барпо килинди. Давлат ва акционерлар мулкини авайлаб-асраб саклаш учун корхона территориясини ураб турган деворлар кутарилиб, куриклаш хизмати такомиллаштирилди.

2001 йил дон мавсумида вилоятимиз хужаликларида етиштириладиган дон махсулотларини уз вактида сифатли килиб, нес-нобуд килмай  кабул килиб олиш, хамда Республикамиз вилоятларига  сара уруглик бугдой етказиб бериш максадида, уюшма тизимидаги дон кабул килиш ва кайта ишлаш корхоналари тулик таъмирдан чикарилмокда. Вилоят ахолисини ун хамда ун махсулотларига ва чорва хайвонлари учун омихта-емга  булган эхтиёжларини имкон доирасида кондириш максадида уюшма ва Бош корхона рахбарияти ва ишчи ходимлари астойдил мехнат килмокдалар.

 Ишлаб  чикариш  самарадорлигидан  яхши  манфаатдор булаётган  жамоа  йиллик  даромадларидан  анчагина  кисмини  корхонани  янада  ривожлантиришга  ажратмокда. Шунинг  эвазига  кейинги  йилларда  Олтинкул, Улугнор, Баликчи, Булокбоши  ва  Окёр-дон кабул  килиш  корхоналари  барпо  этилди.

2003 йил  ёзида  Бош  корхонада  тегирмонни  тубдан  кайта  таъмирлаш  ва  технологик  жихозларни  янгилаш  ишлари  бошланди. Бу  катта  хажмдаги  ишларни  корхонанинг  уз  ишчилари, мухандис  техник  ходимлари  хашар  йули  билан  бажарилган. Ушбу  туб реконструкциянинг  самарасида  ишлаб  чикаришни  бошкариш  юз  фоиз  автоматлаштирилди. Тегирмонга  Швейцариянинг   жахонга  машхур  «Бюллер» фирмаси  лицензияси  асосида  Россия  Федерациясида  тайёрланган  технологик  жихозлар  урнатилди. Тегирмондаги  туб  таъмирлаш  ишлари  натижасида  ишлаб чикарилаётган  уннинг  сифат  оклиги, майинлиги  энг  юкори  андозалар  даражсига  етказилди.

 

Шу  билан  биргаликда  корхонанинг  бошка  цехлари  ва  ишлаб  чикариш  участкаларида  хам  жорий  таъмирлаш, жихозларни  кисман  янгилаш  ишлари  амалга  оширилди. Корхонанинг  уртасида  жойлашган  электр  подстанцияси  тулалигича  бир  чеккага  кучирилди, лаборатория  учун  янги  икки   каватли    бино  куриб   битказилди. Корхона  худудидаги  очик  сахналар  кайтадан  режаланиб, янги  гулзорлар  барпо  этилди.

 

 «Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси (Бошкармаси) рахбарлари.

Фамилияси, исми,  шарифи

Ишлаган вакти

1

Галустьян А.С.

1975 йилдан

09.10.1979 йилгача

2

Пак Н.П.

09.11.1979 йилдан

01.11.1988 йилгача

3

Курбонов И.

01.11.1988 йилдан

01.06.1990 йилгача

4

Умарходжаев А.

01.06.1990 йилдан

27.12.1992 йилгача

5

Гофуров М.Б.

27.01.1993 йилдан

17.11.1997 йилгача

6

Жалолов Б.К.

01.12.1997 йилдан

27.12.2004 йилгача

7

Алимов М.Т.

20.10.2005 йилдан

05.10.2006 йилгача

8

Абдураимов И.У.

08.10.2006 йилдан

26.04.2007 йилгача

9

Ризаев У.М

26.04.2007 йилдан

Шу кунга  кадар

 

«Андижондонмахсулот» акционерлик уюшмаси

 

Бош корхонаси (Комбинати) рахбарлари.

Фамилияси,исми, шарифи

Ишлаган вакти

1

Малеевич С.И.

1960 йилдан

03.03.1964 йилгача

2

Ваха Ф.П.

03.03.1964 йилдан

21.03.1969 йилгача

3

Шоюнусов Ш.А.

25.12.1969 йилдан

01.04.1975 йилгача

4

Ишанкулов А.

01.07.1975 йилдан

17.07.1977 йилгача

5

Акбаров М.

01.12.1977 йилдан

09.10.1979 йилгача

6

Галустьян А.С.

09.10.1979 йилдан

12.03.1984 йилгача

7

Юсупов К.

23.05.1984 йилдан

04.07.1988 йилгача

8

Жалолов О.С.

14.02.1989 йилдан

12.04.1996 йилгача

9

Мухаммедов А.Т.

15.04.1996 йилдан

22.06.2002 йилгача

10

Сидиков С.А.

22.06.2002 йилдан

10.10.2005 йилгача