Andijon shaxar,
Chinobod ko`cha №21

0 (374) 226 00 05
anddon@mail.ru

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» АЖ ПРЕДМЕТИ ВА МАКСАДЛАРИ

Автор: davronbek

 УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

«Андижондонмахсулот» акциядорлик жамияти 2-тоифали объект булиб, у 1964 йилда ташкил топган. Жамиятнинг фаолият тури бугдой донини кабул килиш ва уни сифатли ун, ем махсулотлари ишлаб чикаришдан иборат. Жамиятда 1-нав ун махсулоти 50 кглик копларда кадокланиб ахолига етказиб бериб келинмокда. Ундан ташкари ахолини чорвачилик ва паррандачилик эхтийожларини таминлаш учун юкори сифатли омухта ем махсулоти ишлаб чикарилади.

Жамият рахбари фукаро мухофазаси бошлиги Бобиржон Бахтиярович Ахмедов  2015 йилдан буён жамият бощкарув раиси сифатида ишлайди. Хизмат телефон ракамлари: 74 226-00-05, мобил 97 324 – 09 - 19.

Объект манзили: Андижон шахар Чинобод куча 21-уй. Объект шахар марказидан 4 км масофада, жануб томонида жойлашган.

Объект худуди 8,4 гектардан иборат булиб, унинг периметр буйича узунлиги 1,6 км дан иборат. Объектнинг санитар зонаси уртача 20-25 метрни ташкил этади.

Унинг жануб томонидан «Андижон-Кукон» темир йул масофаси хамда Амир Темур шох кучаси утган. Куча буйлаб 1-сон кичик даханинг куп каватли турар-жой уйлари жойлашган. Шарк томонида эса «Металлмаштехсаноат» корхонаси ва «Пахтакор» махалла фукаролар йигини худудидаги ахоли уй-жойлари билан чегарадош. Шимол томонидан Чинобод кучаси утган ва турли иктисодиёт объектлари жойлашган. Fapб томонининг бир кисмида хам ахоли уй-жойлари билан чегарадош.

«Андижондонмахсулот» АЖ Андижон вилояти ахолисини ун ва ун махсулотлари билан таминлайди. Шунингдек, вилоятдаги чорвачилик, паррандачилик, бурдокчилик ва балик хужаликларининг омухта емга булган талабини тула таъминлайди.

Объектда бу иккита асосий ишлаб чикариш цехларидан ташкари 67000 тонна дон сигимига эга булган элеватор, 10000 тонна ёпик сигимига эга булган дон саклаш омбори, коп тикиш цехи, транспорт, механика ва энергетика булимлари мавжуд.

Объектда иккита асосий ишлаб чикариш цехи булиб, унинг суткасига махсулот ишлаб чикариш куввати куйидагича:

Тегирмон цехи 250 тонна бугдойни кайта ишлайди

Омухта ем цехи 120 тонна махсулот чикаради

Ун омбори 2500 тонна ун сигимига эга

Элеватор сил корпуси 67000 тонна дон сигамига эга