Андижон шахар,,
Чинобод кўча №21

0 (374) 226 19 44
anddon@mail.ru

Бизнес режа 2016 йил учун

Автор: Super User

«Андижондонмахсулот» акциядорлик  жамиятининг

   2015  йил  ____  декабрь  кунги   кузатув кенгаши                

         йигилишида   № ___ - сонли  баённома  билан

М А Ъ К У Л Л А Н Г А Н

 

 

«Т А С Д И К Л А Й М И З»

 

   «Андижондонмахсулот»                     «Андижондонмахсулот»                    

     акциядорлик  жамияти                        акциядорлик  жамияти       

   бошқарув  хайъати  раиси                   кузатув  кенгаши   раиси

   ____________ Б. Ахмедов                       ___________ А. Норбоев

«____» __________ 2016 йил             «____» __________ 2016 йил

 

Ў з б е к и с т о н   Р е с п у б л и к а с и 

«Ў з д о н м а х с у л о т»

а к ц и я д о р л и к    к о м п а н и я с и

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  АКЦИЯДОРЛИК   ЖАМИЯТИНИНГ

 

2 0 1 6  й и л

 

«Б И З Н Е С    Р Е Ж А С И»

 

 

 

А Н Д  И Ж О Н – 2016 йил

 

 

 

 

 

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

 

 

 

КОРХОНА НОМИ

«Андижондонмахсулот»     акциядорлик жамияти

 

 

Мулкчилик шакли

 

 

Акциядорлик  жамияти

Жорий хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими МФО 00077 х/р 20208000400201569001          ИНН 200230721, ОКОНХ  19211

 

 

Валюта хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими  МФО 00077  х/р 20208840400201569005

 

 

Жамият  раиси

 

Б. Ахмедов

Бош хисобчи в.б.

К. Дадажонов

 

 

Телефон

(374) 226-19-44, 226-19-45

 

 

Факс

(374)  226-41-99

 

 

 

К И Р И Ш

Андижон  шахрида «Загот-зерно» 1963 йилда ташкил топган. Асосий ишлаб чикариш худуди Андижон шахрининг Жанубий саноат зонасида жойлашган. Ер майдони 8,4 Га ташкил килади.   Марказий темир йул тармоги мавжуд ва автомобил йуллари яхши кесишган жойда жойлашган. Жамият тасарруфида Олтинкул, Пахтаобод, Избоскан, Баликчи дон кабул килиш шахобчалари  мавжуд. 

1994 йилда Давлат мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб кувватлаш кумитасининг 9 ноябр 1994 йил 691 К-ПО сонли буйругига асосан, Давлат мулкни бошкариш ва хусусийлаштириш кумитасининг           21 декабр 1994 йил №003968 серияли №783 сонли ордери билан 12475 минг сумга бахоланиб, акционерлик жамиятига айлантирилган. Андижон вилояти Адлия бошкармаси томонидан 16 март 1995 йилда №282 гувохнома билан руйхатдан утказилган. Узбекистон  Республикаси  Президентининг   2005 йил  14 мартдаги  «2005-2006 йилларда корхоналарни  давлат  тасарруфидан  чикариш  ва  хусусийлаштириш  дастури  тугрисида»ги  ПК-29 сонли  хамда  2005 йил  31 майдаги  ПК-90 сонли  карорларини  ижросини  таъминлаш  максадида, Давлат  мулки  кумитасининг  2005 йил 7 июндаги 59к-ПО сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2005 йил 19 мартдаги 12-2/9-24 сонли хати  ва  «Андижондонмахсулот» очик  акциядорлик  жамияти  Кузатув  кенгашининг  2006 йил  24 февралдаги 1-сонли навбатдан ташкари  умумий  йигилиш  карори ва Давлат  мулки  кумитасининг 2006 йил  6 мартдаги  16-сонли  буйругига асосан,  жамият  низом  жамгармасидаги  давлат  улушини                    51 фоизга  етказилди.  

Корхонанинг мулк шакли акциядорлик жамияти булиб, айни вактда жамият мехнат жамоасида 468 ишчи-ходим фаолият курсатмокда, улардан   28  нафари  маъмурий  бошкарув  ходимларини  ташкил  килади.       

 

Акциялар хакида маълумот:
 • Устав фонди – 700 000 000 сум
 • Акциялар сони – 3 500 000 дона
 • Бир дона акция номинал бахоси – 200 сум
 • Оддий акциялар – 3 497 090 дона
 • Имтиёзли акциялар – 2 910 дона

Акциялар таксимоти:

 • Давлат улуши       -  1 785 000  дона  (51,0 %)
 • Юридик шахсларга  -  1 083 275  дона  (31,0 %) 
 • Жисмоний шахсларга -     631725  дона   (18,0 %)

 

 

 

А С О С И Й   Ф А О Л И Я Т    Т У Р И

 

ВИЛОЯТ  АХОЛИСИНИ  УН ВА УН МАХСУЛОТЛАРИ, ХАР ХИЛ ЁРМАЛАР, ГУРУЧ, НОН, МАКАРОН ВА КАНДОЛАТ МАХСУЛОТЛАРИ БИЛАН, БУРДОКИЧИЛИК, ПАРРАНДАЧИЛИК САНОАТИ ХУЖАЛИКЛАРИНИ ОМИХТА ЕМ МАХСУЛОТЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ШУНИНГДЕК РЕСПУБЛИКА ВИЛОЯТЛАРИГА ЭКИШ УЧУН СУПЕР ЭЛИТА, ЭЛИТА ВА                   I-II АВЛОДЛАРГА МАНСУБ УРУГЛИК БУГДОЙНИНГ КИШЛОК ХУЖАЛИКЛАРИГА ТАЙЁРЛАШ ВА ЕТКАЗИШДАН ИБОРАТ.

 

Махсулот ишлаб чикариш жараёни.

Тегирмон цехи.

Республика ички бозорини юкори сифатли махсулотлар билан таъминлаш, ракобатбардош ва  импорт урнини тула боса оладиган махсулот ишлаб чикариш  максадида «Уздонмахсулот» Акциядорлик  Компаниясининг 2003 йил 29 апрел кунидаги 1/1-5 сонли карорига мувофик «Андижондонмахсулот» очик акциядорлик жамияти тегирмонини кайта жихозлаш (реконструкция килиш) учун 2003 йил 1 июлдан тула тухтатилган. Киска вакт давомида тегирмон кайта жахозланди ва 2004 йил январ ойдан тула ишга тушган.

Жамиятнинг  2009 йил  10 июлдаги  “Тегирмон  булимида таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  тугрисидаги    №94-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2009 йил 10 июл  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2009 йил  1 август  кунидан  тула   ишга  тушди.

Тегирмон цехи суткасига 250 тонна, бир ойда уртача 6000 тонна бир йилда уртача 66000 тонна бугдойни кайта ишлаш кувватига эга. Кайта ишланаётган бугдойдан 75% ГОСТ талабларига жавоб берадиган сифатли ун ишлаб чикарилади. Цех Швейцариянинг «Бюллер» фирмасининг лицензияси асосида ишлаб чикарилган юксак технологияли, юкори унумли, Россия, Белоруссия ва Козогистон машинасозлик заводларида ишлаб чикарилган ускуна ва механизмлар билан жихозланган.

Тегирмон цехи дон тозалаш, донни майдалаш ва тайёр махсулотларни коплаш булимлардан иборат.

         Дон тозалаш булимида элеватордан кабул килинган йириклиги ва донни вазни буйича тозаланиб, ювиш ускуналарида ювилиб, сифати ва намлиги буйича майдалаш меъёрига етказилади. Бугдой донни майдалаш булимида тасдикланган технологик схема асосида ун, ерма  ва кепакларга ажратилади.

 

         1 тонна бугдойдан олинадиган махсулотнинг 75% ун махсулотлари, 21,5%  кепак,  2,7%  дон  чикиндиси ва 0,8% яроксиз чикинди ташкил этади.

 

         Тайёр булган  ун махсулоти навлар буйича 50 кг вазнида, стандарт холатда копларга солиниб, тайёр махсулотлар омборхонасига лента транспортёр оркали жунатилади.

 

Омихта ем цехи

         Омихта ем цехи суткасига 100 тонна, ойлик  3000 тонна, йиллик                 33000 тонна махсулот ишлаб чикариш кувватига эга. Ишлаб чикариш жараёни  бошкарув  пултидан  бошкарилади.

Омихта емлар Республика омухта ем марказий лабораторияси томонидан сертификатланган ва компаниянинг хисоблаш марказидан берилган рецептлар асосида кора моллар хамда паррандалар учун ишлаб чикарилади. Ишлаб чикарилган омихта  ем  махсулотлари  шартнома  асосида   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини  буйича  вилоят  туманида  ташкил  этилган  «Озука чорва» МЧЖ  бирлашмаларига  биржа  оркали  ва   шартнома  асосида   дехкон фермер хужаликларига  эркин  сотувга  чикарилади.

 

Элеватор цехи

Элеватор – дон саклаш ва тозалаш цехи булиб, №1 ва № 2 булимларида умумий  хажми 71 минг тонна дон саклаш кувватига эга. Бу булимларда кабул килинган доннинг меъёри базис нормасидан ортмаган холда донни саклашга олинади. Олинган бугдойнинг сифат курсаткичлари буйича тозалаб, тегирмон цехига етказиб беради.

 

Макарон цехи

Макарон  цехида  суткасига  1 тонна макарон ишлаб чикариш кувватига эга. Ун ва сув хамир килинадиган биринчи козонга солинади. Тайёр булган хамирни иккинчи козонга солинади ва тайёр макарон махсулоти  ишлаб  чикарилади. Ишлаб чикарилган  махсулотни куритиш учун стеллажларга ёйилади  ва  куритиш  мосламаларида куритилади. Куритилган макарон  махсулотларини  полипропилен  копларга  копланади.

 

Хом ашё манбалари.

Дон кабул килиш.

         Махсулот ишлаб чикаришни асосини ташкил киладиган ун ишлаб чикариш учун зарур булган асосий хом ашё – бугдой, тузилган   контрактация шартномалар асосида вилоят хужаликларидан ва Республикамиз бошка вилоятларидан сотиб олинади. Ушбу сотиб  олинган  

 

 

бугдой жамият  тасарруфидаги  дон кабул  килиш  шахобчалари  омборларида, жамият  галлахонасида  сакланиб келади.

         2016 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига  тузилган  контрактация  шартномаларга асосан хужаликлардан кабул килинадиган  товар  дон ва уруглик микдори   куйидагича режалаштирилган:

 

Жадвал  № 1   (тонна)  

Туманлар номи

2014 йил

2015 йил

2016 йил

1.

Олтинкул

16016

11805

15807

2.

Андижон

14254

9840

14148

3.

Избоскан

22032

15938

22184

4.

Баликчи

25060

19318

25228

5.

Пахтаобод

23745

17050

23928

 

Жами:

101107

73951

101295

        

2015 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига туманлардан кабул килинадиган товар дон микдори режадагиси 100%га бажарилган. 2016 йилга товар дон ва уруглик кабул килиш режаси                         101295  тонна килиб белгиланган.

 

Корхонада  мехнат  ресурслари  ва  кадрлар

 малакасини  ошириш  буйича  режалар:

         «Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида хозирги кунда ишлаётган  жами  ишчи-ходимлар сони 468 та. Шулардан 47 нафари инженер-техник  ходимлар   ва  421 нафари  ишчилар  хисобланади.  

 

         2016 йилда  корхонада  малака  ошириш  буйича  режалар  куйидагича:

 

         - дон кабул  килиш  мавсумида  катнашувчиларнинг (хисобчи, лаборант, визировщик ва х.к) 3 кунлик  укишини  корхонада  ташкил  этиш;

         - хисобчилар, иктисодчилар ва ходимлар булимидаги мутахассислар учун  6 кунлик курсни ташкил этиш;

         - асосий фаолият билан шугулланувчи ишчилар учун уларнинг малакасини  ошириш  максадида  5  кунлик  курслар  ташкил  этиш.

Жами ишчи-ходимларни  малакасини  ошириш  учун  7000 минг  сум пул  маблаги  сарфланиши  режалаштирилмокда.

 

 

 

 

 

Корхонанинг 2016 йил 1 январ  холатига   молиявий ахволи.

Жадвал №2

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2016 йил 1 январ  холатига

1.

Пул маблаглари

минг сум

390215

2.

Дебитор карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

81340810

 

68944399

12396411

3.

Кредиторлик карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

48556824

 

199082

48357742

4.

Ишлаб чикариш таннархи

минг сум

73577277

5.

Соф фойда

минг сум

204531

6.

Рентабеллик даражаси

%

0,4

 

Махсулот ишлаб чикариш учун кетган харажатлар турлари

 

                                                                Жадвал  № 3   (минг сумда)

 

 

Харажатлар тури

 

 

 

 

 

2013 йил

 

 

2014 йил

 

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Электр энергияси харажатлари

725665

787945

812289

111,9

103,1

2

Сув харажатлари

48498

46044

38120

78,6

82,8

3

Сотиш харажатлари

324028

370332

538312

166,1

145,4

4

Маъмурий харажатлар

751574

972997

1296866

172,6

133,3

5

Бошка харажатлар

3786842

2763173

5306181

140,1

192,0

 

Жами:

5636607

4940491

7991768

141,8

161,8

 

 

2015 йилда 2013 ва 2014 йилларга нисбатан махсулот ишлаб чикариш харажатлари, жумладан, электр энергия, сотиш харажатлари, маъмурий  харажатлар ва  бошка харажатлар  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан  ортган (жадвал №3).

 

Бюджетга  ва бошка мажбурий туловлар микдори ва утган йилларга нисбатан тахлили.

 Жадвал № 4   (минг сумда)

 

 

 

Тўловларни номи

 

2013 йил

 

2014 йил

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Қўшимча қиймат солиғи

7955047

6379834

10033108

126,1

157,3

2

Мулк солиғи

127880

158137

152402

119,2

96,4

3

Ер солиғи

85931

275625

306154

3 бар.

111,1

4

Даромад солиғи

473818

445116

390158

82,3

87,6

5

Ягона йўл солиғи

 

680746

 

621432

 

887648

 

130,4

 

142,8

6

Пенсия жамғармаси: 25%                       6,5%                       1,6%

 

 

851490

140997

780345

 

 

1091821

283873

710206

 

 

1220983

341875

1014455

 

 

143,4

242,5

130,0

 

 

111,8

120,4

142,8

7

1%мактабсолиғи

243856

221940

317017

130

142,8

8

Бошқа солиқ  тўловлар

104780

52305

274895

262,4

5 бар.

 

Жами:

11444890

10240289

14938695

130,5

145,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2015 йилда 2014 йилга нисбатан қўшимча қиймат солиғи, ер солиғи, ягона йўл солиғи, пенсия жамғармаси солиқ тўловлари  ортган. Мулк солиғи ва даромад солиғи тўловлари микдори 2015 йилда 2014 йилга  нисбатан                          12,4%га  камайган.

 

 

 

 

 

 

 

Корхонанинг  утган 3 йиллик  ишлаб  чикариши  ва  иктисодий курсаткичларининг  тахлили.

Жадвал №5

 

 

 

Курсаткичлар

 

 

 

 

Улч. Бирл.

 

 

2013 йил

 

 

2014 йил

 

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

 

Минг Сум

 

51850230

 

50622922

 

66210352

 

127,7

 

130,8

2

Ун ишлаб чикариш

 

Тонна

 

37291

 

33042

 

41583

 

111,5

 

125,8

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

31864

24986

29750

93,4

119,1

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

175

49

5

2,8

10,2

5

Нон  ва  нон махсулотлари ишлаб чикариш

 

Тонна

 

14

 

-

 

-

 

-

 

-

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

27528

23282

20882

75,8

89,7

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сум

21662246

21371640

30310775

139,9

141,8

8

Соф фойда

Минг Сум

108993

187189

204531

187,6

109,3

9

Иш хаки жамгармаси

Минг Сум

3860420

4233644

4972253

128,8

117,4

10

Ишчи-ходимлар сони

Киши

468

468

468

100,0

100,0

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сум

110791

108169

141475

127,7

130,8

12

Уртача ойлик иш хаки

Сум

421702

452997

585373

138,8

129,2

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сум

49

100

100

204,1

100,0

 

 

 

 

 

- Махсулот ишлаб чикариш  (амалдаги нархларда) 2015 йилда                2014 йилга  нисбатан  14360122 (66210352 - 51850230) минг сумга  ёки  21,7%  ортган;

- ун  ишлаб  чикариш  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан                                               4249 ( 41583 - 33042 ) тоннага  ёки  20,5 % га  ортган;

- омихта ем  ишлаб  чикариш  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан                          4764 ( 29750 - 24986 ) тоннага  ёки  16,0 % га  ортган;

- халк истеъмол моллари  ишлаб  чикаришда  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан    8939135 ( 30310775 - 21371640 ) тоннага  ёки  29,5 % га  ортган;

- соф фойда  2015 йилда  2014 йил  нисбатан     17342 (204531 - 187189) тоннага  8,5 % га  ортган;

 

Колган макарон ишлаб чикариш ва уруглик бугдой  ишлаб чикариш   махсулотларнинг  ишлаб  чикариш  курсаткичлар   2015  йилда  2014 йилга  нисбатан  камайган:

 

 • Корхонада 2015 йил  якуни  буйича  204 млн. 531 минг сум  соф  фойда  билан  якунланди, рентабеллик  даражаси  0,4 %.

 

Корхона  ишчи-ходимларини  ижтимоий  мухофаза  килиш  ва  моддий томондан рагбатлантириш, «Қарияларни қадрлаш йили»  дастурини   бажариш  максадида   2015 йил  давомида   бир   катор   ишлар   амалга   оширилди .

Жумладан;

-  2 ёшгача  фарзанд  тарбияси  билан  банд  булган  аёлларга                   9036 минг сумни;

-  якка  ёлгиз  кексаларимизга   585 минг  сумни;

-  ишчи - ходимларга  моддий  ёрдам   микдори   16235 минг сумни;

- захарли  ишда  ишловчи  ишчиларни  сут  махсулотлари  (0,5 литр хар куни) билан  таъминлашга  250 минг  сумни;

- ишчи-ходимларни санаториялар  ва  даволаш  муассасаларида  даволанишга   6197  минг сумни;

- ишчи-ходимларни  медицина  куригидан  утказиш  ва  аникланган  касб  касаллиги  билан  огриган  беморларга  ёрдам  курсатишга  5050 минг  сумни;

- ишчи-хизматчилар  учун   дори-дармонга   1000 минг сум; 

- Ишчи  ходимларни  ойлик  хисобидан  олий укув юртларда  укиш  учун   13700 минг  сум ;

- 8 март  халкаро  Хотин  кизлар  байрамини  нишонлаш  ва  аёлларни  такдирлашга  8500 минг сумни;

- Навруз, Курбон ва  Руза хайитларида, Мустакилликни  24 йиллиги  байрамларда ишчи-хизматчиларни, нафакахурларни рагбатлантиришга    11200 минг  сумни;

- Янги  йил  муносабати  билан  ишчи-хизматчиларни фарзандларига  «Янги  йил» совгасини  ташкил  этишга  33750 минг  сумни;

-«Қарияларни қадрлаш йили»  муносабати  билан   шанбалик   утказишга     6700  минг  сумни;

-«Қарияларни қадрлаш йили» дастурига  асосан  спорт   мусобакасига   мукофот  учун   500 минг  сумни;

- Ишчи – хизматчиларни  уй  шароитини  яхшилаш  учун  моддий  ёрдамга   2200 мингни;

- Касб-хунар коллежлари  билан  хамкорлик  учун  укув  хонаси  ташкил  килишга  1500 минг  сумни;

Жами харажатлар  116403 минг  сумни   ташкил   этган.

 

Ишлаб чикарилган ун махсулотлари белгиланган ажратмалар асосида савдо ташкилотларига ва бошка муассасаларга сотилади.

2015 йилда  ун  махсулотлари  сотилиш  хажмлари  куйидагича  булган:

 

-  Биржа  оркали  сотувга

                 75,0 %

-  Вилоят  нон  ишлаб  чикариш  ва  ижтимоий     

   Таъминотга

                 20,0 %

- Харбий истеъмолчиларга

                   5,0 %

 

2015 йилда  омихта  ем  махсулотлари  сотилиш  хажмлари:

-Жамоа, ширкат, дехкон фермер хужаликларига

          

                 20,0 %

- Жамиятни  фирма  дуконларига (308-карор)

                 25,0 %

- «Озука чорва»МЧЖбирлашмаларига (842-к)

                 45,0 %

- Тадбиркор  ва  бошка  истеъмолчиларга

                 10,0 %

 

Юкоридаги маълумотлардан куриниб турибдики 2015 йилда ун махсулотларини сотилиши хажми асосий кисми Биржа  оркали сотувга ва вилоят  нон  ишлаб  чикариш  ва  ижтимоий   таъминотга, омихта ем эса  ва  жамоа, ширкат, дехкон фермер хужаликларига  ва  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2006 йил 23 мартдаги  308-карорига асосан жамиятни  фирма  дуконларига  ва Узбекистон  Республикаси  Президентининг                  2008 йил 21 апрелдаги  842-карорига  асосан   «Озука чорва» МЧЖ бирлашмаларига   тугри келган.

 

                   Ишлаб чикаришдаги иктисодий натижа.

Жадвал №6

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2015 йил

2016 йил

(режа)

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

минг сум

82152776

90368000

2

Махсулот ишлаб чикариш таннархи

минг сум

73577277

80935000

4

Рентабеллик даражаси

%

0,4

1,5

5

Солик тулагунга кадар фойда

минг сум

321131

353250

6

Соф фойда (зарар)

минг сум

204531

250000

 

Корхонанинг 2016 йилга режалаштирилган

 асосий иктисодий курсаткичлари

Жадвал №7

К у р с а т к и ч л а р

Улчов

Бирлиги

2016

Йиллик

2016йил

1-чорак

2016йил

2-чорак

2016йил

3-чорак

2016йил

4-чорак

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг сум

 

73243722

 

12042314

 

12075094

 

37040294

 

 

12086020

 

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

42000

10500

10500

10500

10500

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

30000

7500

7500

7500

7500

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

100

0

30

30

40

5

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

20200

-

-

20200

-

6

Халк истеъмол моллари 

Минг сум

35051882

8735654

8768434

8768434

8779360

7

Соф фойда

Минг сум

250000

 

40000

40000

105000

65000

8

 

Рентабеллик  даражаси

Фоиз

1,5

0,5

0,5

1,5

1,2

9

Иш хаки жамгармаси

Минг сум

4972253

876553

998700

1897600

1199400

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

460

460

466

735

460

11

Мехнат унумдорлиги

Сум

159225

26179

26250

50395

26274

12

Уртача ойлик иш хаки

Сум

691744

535183

623696

860590

669130

13

Хар бир акцияга  олинадиган  дивидент

Сум

200

200

200

200

200

 

«Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида ва  тасарруфидаги  дон  кабул  килиш шахобчаларида  2016 йилда жамият  «Манзили  дастури”га  кайта жихозлаш (реконструкция) ва курилиш учун жамият молиявий холатидан келиб чиккан холда жами  1503,0 млн. сум маблаг сарфлаш  режалаштирилган.

Шундан: - Курилиш-монтаж  ишлари  учун            -       1282,0 млн. сум,

                - Технологик жихозлар, асбоб-ускуналар                                  

                  киймати   учун                                           -         199,0 млн. сум,

                - Буюртмачининг

                   харажатлари                                               -          22,0 млн. сум.

Йил  давомида  1503,0 млн. сумлик  асосий  фондларни  ишга  тушуриш  кузда  тутилмокда. 

 

«Андижондонмахсулот»  акциядорлик  жамиятида                        2016 йил  «Бизнес  режа» курсаткичларини    бажариш                        учун  амалга  оширилиши  лозим  булган  ишлар.

 

 1. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил                     14 мартдаги  60-сонли  йигилиш  баёни ижроси асосида   «Уздонмахсулот» АК  тизими  ичидаги  карздорликларни  инкасса оркали  хисоб ракамига  тушуриб,  «Жамгарма»  олдидаги  карздорликларни  кискартириш;
 2. Тизимдан  ташкари  дебитор  карзларни  ундириш                                    (2016 йил  1 январ холатига  752 млн. сум).

 а). ундирилган   маблагларни  биринчи  навбатда  мавжуд  кредитларни  ёпишга  йуналтириш.

 1. Тулов интизомини  янада  мустахкамлаш, дебитор  ва  кредитор  карздорликларни  кескин  камайтириш, муддати  утган  карздорликларнинг  пайдо  булишига  йул куймаслик  ва  мавжудларини  киска  муддатларда  камайтириш  чораларини  куриш.
 2. Бюджет ва  бюджетдан  ташкари  жамгармалардан  бокиманда  карздорликларни  кескин  камайтириш, банклардан  олинган  тижорат  кредитларини  уз вактида  сундириш  буйича  таъсирчан  чораларни  куриш.
 3. Ун ва  омихта ем махсулотларини  биржа  савдолари  оркали олдиндан 100 фоизли  туловлар асосида сотилишини  таъминлаш, махсулот  айирбошлаш (бартер) операцияларига  катъий  чек  куйиш. 
 4. 2016 йил хосилига таркатилган уруглик дон учун Молия вазирлиги хузуридаги «Жамгарма» томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит  маблагларини  фермер  хужаликларидан тулик  кайтариш  чораларни  куриш.
 5. Корхонага жарима  кулланиши  окибатида  етказилган  зарарларни  регресс  тартибда  айбдор  шахслардан  ундириш.
 6. Корхонада аникланган  дон  камомадлар  буйича  айбдор  шахлардан  келтирилган  зарарни  натура  шаклида  ундириб  олинишини  ва  уларни  урнатилган  тартибда  корхонага  кирим  килинишини   каттик  назоратга  олиш. 
 7. Ишчи  ва  хизматчиларнинг  ойликларини  уз  вактида  берилишини  таъминлаш  ва  муддати  утказилишига  йул  куймаслик  чораларини  куриш.
 8. Корхонани молиявий  согломлаштириш  чораларини  куриш  хамда  пировард  нартижа  2016 йилда  ижобий  курсаткичлар  билан  якунлаш  ва  олинадиган  соф фойда микдорини  ошириш.
 9. Лабораторияни модернизациялаш, техник  ва  технологик  жихатдан  янгилаш  максадида  замонавий  асбоб-ускуналар  билан  таъминлаш.   
 10.   Узбекистон  Республикаси Президентининг  2008 йил  28 ноябрдаги  “Иктисодиётнинг  реал  сектори корхоналарини  куллаб-кувватлаш, уларнинг  баркарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салохиятини ошириш чора-тадбирлари дастури тугрисида”ги ПФ-4058-сонли  Фармони, Вазирлар Махкамасининг  2015 йил 22 январдаги 8-сонли  карори ижросини  таъминлаш  максадида, жамиятнинг  жорий  2016 йилда ишлаб чикариладиган махсулот таннархини 464,1 млн. сум яъни 10,0 фоизга  кискартириш (кайта  соликка  тортиш  базасига  кушиладиган  харажатларни  тубдан  кискартириш оркали  ва  махсулот  таннархи  харажатларини  камайтириш  оркали).
 11. Жамият  тасарруфидаги   уруглик   тайёрлаш  дон  кабул  килиш  шахобчаларни  дон  кабул  килиш, саралаш  ва  дорилаш  мавсуми  тугагандан  сунг   уруглик  тайёрлаш  цехларини  консервация  килиш. 
 12. Жамият   тегирмон цехи  кувватидан  тула  фойдаланиб, ишлаб  чикаришини  бир  меъёрда  ишлаши учун   янги  элак  сотиб олиш,  ун  ишлаб  чикариш  ва  сотишга  фондни  купайтириш.
 13.   «Жамгарма» хакки  учун  хисобланган   фоиз  карзни  бартараф  килиш.
 14.     Жамият ва  шахобчаларда  электр-энергияларидан  окилона  фойдаланиш  ва  харажатларини  кискартириш.
 15. “Андижондонмаҳсулот” АЖ тегирмон цехида маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда ишлаб чиқариш қувватини ошириш бўйича 2016 йил манзили дастурга асосан  реконструция ва модернизация килиш  ишларни  амалга  ошириш.
 16.    Омухта  ем  ишлаб  чикариш  цехининг  кайта  таъмирлаш  ва  модернизация  килиш, ишлаб  чикаришни  ошириш.   
 17.   Тармокни ривожлантириш дастурига  асосан донни  сифатли сақланишини  таъминлаш  мақсадида  2016 йил 2-чоракда  12000 тонналик  янги   ёпик сигим  омбори  курилишини  якунлаш.
 18. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасида  утказилган       2012 йил  5 сентябрдаги  187-сонли  йигилиш  баёнида  Республика ахолисини  сифатли  нон  ва  нон  махсулотлари  билан  таъминлаш  учун  тежамкор  технологиялар  асосида  корхоналарни  модернизация  килиш  вазифаси  топширилган.  «Андижондонмахсулот» АЖи  Тошкент  шахридаги  «Донмахсулотпласт» МЧЖ  оркали Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини  сотиб  олиб, 2013 йил декабрь ойида ишга  туширилди  ва   янги  10 та ишчи  уринлар  ташкил  этилди.Ушбу Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини ишлаб чикариш  кувватидан  тула  фойдаланиш.
 19. Жамият  дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни сифатли сақланишини таъминлаш, ҳамда донларни ёпиқ сиғимларга жойлаштиришни ташкиллаштириш учун дон маҳсулоти корхоналари томонидан 2-дона  замонавий дон юклаш техникасини сотиб олиш.
 20. Жамият дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни элеваторларга тез муддатларда ташиб келтиришни, шунингдек дон маҳсулоти корхоналари томонидан қўшимча транспорт хизматлари кўрсатишни ташкиллаштириш учун 4 дона Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилаётган “MAN” русумли юк автомашиналарини лизинг асосида сотиб олиш.
 21.  Жамият  Пахтаобод туманида жойлашган дон қабул қилиш ва қайта ишлаш шохобчасини аҳоли истиқомат қиладиган ҳудуддан ташқарида бўлган, темир йўл тармоғи мавжуд жойга кўчириб ўтказиш.
 22.    24. Фойдаланилмаётган  ва ортикча булган асосий фондлар ва товар моддий  бойликларни   сотиш.
 23.     Жамият ва тизимдаги  шахобчалардаги  фойдаланилмаётган  курилиши тугалланмаган объектлар, дуконлар, ортикча  ерларни  сотиш ёки ижарага бериш.
 24.    Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил                                 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини максадида жамиятда  белгиланган  чора-тадбирлар  асосида  иш олиб  бориш.

 

 

 

 

 

Жамият  раисининг   ўринбосари :                                    УРизаев

Бош хисобчи в.б :                                                                   К. Дадажонов

Молия ва иктисод  бўлими бошлиги :                               Б. Юсупов    

Категория: