Andijon shaxar,
Chinobod ko`cha №21

0 (374) 226 00 05
anddon@mail.ru

Бизнес режа 2018 йил учун

Автор: Super User

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 

 

    «Андижондонмахсулот»               «Андижондонмахсулот»                    

    акциядорлик  жамияти               акциядорлик  жамияти       

    бошкарув  хайъати  раиси          кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ А. Норбоев

« 24 »  ноябрь   2017  йил                « 24 »  ноябрь   2017  йил

 

 

 

 

 

 

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»

акциядорлик жамиятининг

2018 йил учун

 

 

                              

 

БИЗНЕС-РЕЖА

 

 

 

 

 

 

 

Андижон – 2017 й.

 

 

Мундарижа

1.  Резюме

2.  Лойиханинг максади

 1. Лойиха ташаббускори

2.1. Реквизитлари, статуси, структураси

2.2. Лойиханинг мавжуд потенциали

 1. Лойиха стратегияси

3.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

4.1. Талаб ва таклиф

4.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

4.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

5. Хом-ашё захираси 

5.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

5.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

5.2. Лойиха буйича талаб

5.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

6. Объектни жойлашиши

6.1. Танланган жойнинг тавсифи

6.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

6.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

7. Лойихалаш ва технология

7.1. Ишлаб чикариш куввати

7.2. Ишлаб чикариш жараёнидаги технология ва жихозлар.

7.2.1. Технология тавсифи (дасгохлар турлари)

7.2.2. Технологияни урнатиш

 

 

 1. Ишлаб чикариш ва харажатларни ташкиллаштириш

 

9. Мехнат ресурслари

9.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

9.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштириш

9.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

 1. Амалга ошириладиган лойиханинг схемаси

10.1. Лойихани амалга ошириш даври

11. Моливий режа

11.1. Лойиха бюджети

 

 

 

 

11.2. Лойихани молиялаш: механизм ва молиялаштириш манбаси

11.3. Иктисодий курсаткичлар режаси

 1. Хулоса

12.1. Лойиханинг асосий имкониятлари ва таваккалчилиги

 1. Лойиханинг иктисодий хисоб-китоблари

13.1. Жадваллар

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

Ишлаб чикариш капитали

Карзни тула коплаш

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

Соф пул окимлари

Фойда ва капитал

Фаолият давомидаги фойда хисоботи

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

 1. Резюме

Ушбу бизнес план «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан, 2018 йил учун ривожланиш режасини еритиб беришни узолдига максад килиб куйилган.

Тулик кувваат билан ишлаш жараенида ишлаб чикариш куввати 87 169 000 000 сум

 

Курсаткичлар

2016 йил

2017 йил

2018 йил

Соф пул окими

66 210 352 000

75 883 318 000

87 169 000 000

 

Махсулот ишлаб чикаришнинг усиш курсаткичлари

 

 

 1. Лойиханинг максади

 

                Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг карорларида махсулот ишлаб чикариш, хизматлар курсатиш буйича бир катор имтиёзлар берилиб борилмокда. Шунингдек бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири тадбиркорлик сохасини ишлаб чикариш, Ишлаб чикариш фаолиятларини яхшилаш борасида хукуматнинг дастурлари ва вазифалари белгиланмокда. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан хозирда максади узининг ички имкониятларидан фойдаланган холда ишлаб чикаришни кенгайтириш, ишлаб чикаришни модеринизация килиш, ишчиларни ижтимоий химоя килиш, бунинг учун инвестицияларни жалб килиш, шуларнинг хисобига уз даромадларини оширишдир.

Жамият хукуматимиз томонидан яратиб берилган имкониятлардан кенг фойдаланган холда ахолига ва ташкилотларга  ун махсулоти, комбикорм ва фермерларга уруглик бугдой махсулотлари етказиб бериш ва  шу оркали вилоятимиз ахолисини иш билан таъминланишига   муносиб хисса кушиш ва шу йул билан фойда олишни режалаштирган. Бунинг хисобига ташаббускор узида ишлаб чикариладиган махсулотлар  сифатини яхшилаш  ва янги иш урнини барпо килишга эришади.

Жамият 2017 йилда кредит хисобига дастгохларни янгилаш учун кушимча инвестиция жалб килган

Киртилган инвестиция хажми куйидаги жадвалда курсатиб утилган

 

 

Асосий воситалар

 

Асосий жихозлар

5 150 820 238

Бино ва курилиш харажати

9 037 071 911

Бошкалар

1 046 306 143

Жалб килинган инвестиция

8 000 000 000

Жами

 23 234 198 292

   

 

 

 

 

 1. 3. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти

 

3.1. Реквизитлари, статуси, структураси   

Фаолият манзили: Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси,21 уй

Жамият   юридик шахс булиб фаолият юритиб, узининг мулки, хисоб раками ва мухрларига эга . 

Жамият низоми буйича асосий фаолият турлари:

-  ун махсулотлари ишлаб чикариш;

 

3.2 Лойиханинг мавжуд потенциали

 

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахрида жойлашган булиб,  куйидаги имконитялари мавжуд::

 

 • Фаолиятни амалга ошириш учун бино;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун дастгох;
 • Малакали кадрлар ;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун маблаг.

 

Хозирги кунда жамият юкорида курсатилган ишлаб чикариш  турларини амалга ошириш фаолияти  билан шугулланиб келмокда. Жамият уз ишлаб чикараетган махсулотларни ривожлантиришда , ушбу махсулотларга  эхтиежи булган  Андижон вилояти ва республикамизда талабни урганиб чикиб, уз харакатлар стратегиясини режалаштириб бормокда.

 

 1. Лойиха Стратегияси

       4.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикариш сифатини яхшилаш, тадбиркорликка кенг йул очишга каратилган.

Андижон шахри мустакил Узбекистон Республикамизнинг миллий иктисодиётида алохида урин тутиб, узининг устивор мавкеига эга. Ушбу худуд узининг юксак ривожланган саноати, кишлок хужалиги хамда табиий бойликларга тула макондир. Шунингдек ахолиси зич, унинг илмий потенциаллари даражасининг юкорилиги хам республика иктисодиёти тараккиётида мухим ахамият касб этади. Бугунги кунда Республиканинг ишлаб

 

 

 чикарилаётган ялпи махсулотида Андижон вилоятининг улуши 12% га якин микдорни ташкил этмокда. Республика иктисодиётнинг бугунги ривожланиш боскичида булаётган туб узгаришлардан бири ялпи миллий махсулот яратишда тадбиркорлар улушини оширишдир.

Андижон вилояти иктисодиётининг бугунги ривожланиш боскичида булаётган узгаришлар, иктисодиётнинг моддий базасини яратиш буйича хукумат олиб бораётган сиёсат, тадбиркорлик сохасини ривожлантириш ва унинг асосида ахолининг турмуш тарзини яхшилаш максадида тадбиркорлик сохасига имтиёзлар, рагбатлантиришлар яратилмокда.

 

Андижон вилояти:

Майдони – 4,2 минг кв. км;

Ахолиси – 3,0 млн. киши;

 

Жамият чекланган жамияти ахолига ун ва ун махсулотлари етказиб бериш бериш.

 

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

5.1. Талаб ва таклиф

5.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

 

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикаришсифатини яхшилашга хизмат килиб келмокда.

 

Жамият томонидан курсатиладиган хизматлар бошка ташкилотлар томонидан таклиф килинадиган махсулотларга нисбатан уртача 15-20 % га арзонлаштириш режалаштирмокда. Бу эса корхонаннинг иш фаолиятини тез орада йулга куйишга олиб келади. 

 

Хозирги кунда хизмат курсатиш тухтовсиз олиб бориш ва бозордаги мавжуд ракобатга бардош бериш учун  жамият  уз хизматлари сифатини яхшилаш учун  бинога  эхтиёж сезмокда.

 

Жамият  ишлаб чикаришдаги мунтазамликни таъминлаш максадида утказилган маркетинг изланишлар натижасида Жамият  уз махсулотларини ракиб ташкилотлардан анча арзон етказиб беришни режалаштирган

Лойиха ташаббускори асосан водий ахлига хизмат курсатади.

 

 

5.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маркетинг харажатлари буйича харажатлар курсатиладиган хизмат хажмининг 0,5 % микдорида олинган.

 

6. Хом-ашё захираси 

 

6.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

6.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

 

Асосий хом-аше бугдой  хисобланади.

 

6.2. Лойиха буйича талаб

Хом ашенинг лойиха буйича талаби бутун дастгохларнинг ишлаб чикариш куввати асосида хисобланган

 

Тула (100 %) кувват билан ишлаш хом-ашёга булган йиллик талаб.

 

Ед. изм.

Цена за единицу

Кол-во          на год

Сумма

Асосий хом-аше

 

 

 

 

1-йил

Дон

тонна

      550 000

75000

66 697 541 000

Коп

дона

             995

1165075

1 159 250 000

Асосий хом аше жами

 

 

 

67 856 791 000

 

Ишчи капитал тахмини

Ишлаб чикариш олдидан ишчи капитал хажми 102 052 345 сумни ташкил килади бу маблаг, корхона иш фаолияти бошлаши учун екилги сотиб олишга сарфланади.

Кейинги йилларда иш капитали суммаси куйидаги айланиш хисобида хисобланган

 

 

кун

коэф.

Омбордаги хом-ашё (асосий)

3

  120

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

20

    18

Омбордаги материаллар

20

    18

Омбордаги эхтиёт кисмлар

360

      1

Тайёр махсулот

60

      6

Тушум хисоби

3

  120

Тулов хисоби

3

  120

 

 1. Объектни жойлашиши

 

 

 

 

7.1. Танланган жойнинг тавсифи

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси, 21 уйда жойлашган ун махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган.

Ишлаб чикариш базаси хамма инфраструктурага эга:

 Бутун инженерлик  коммуникациялар билан таъминланган.

 

7.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

Жамият асосан Ишлаб чикариш билан шугуллангани учун танланган жой куйидаги курсаткичларга асосан олинди

 • Коммуникацияларни мавжудлиги ;
 • Автомагистралларга якинлиги.

 

 

7.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Коммунал харажатлар асосий ва ердамчи воситаларининг техник харатеристикасига асосан жамятнинг нормал фаолият курсатиши учун етарли даражада хисобланган

 1-йилда

 

Улчов бирлиги

Йиллик талаб

1 ул. нархи

Жами йилда

Электроэнергия

кВт

2 362 963

364,00

  860 118 532

Ичимлик суви

куб. м

81 304

462,00

    37 562 448

Канализация

куб. м

40 652

360,00

    14 634 720

Жами

 

 

 

912 315 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Лойихалаш ва технология

8.1. Ишлаб чикаришкуввати

Ишлаб чикариш дастури ахолининг талабига биноан хисобга олинган.

Тулик кувват (100%) билан ишлашда ишлаб чикариш дастури

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

Курсатилган хизмат хажми

1 улчов нархи

Нархи

1- йил

Ун ишлаб чикариш

тн

43 000

933 000,0

40 119 000 000

Комбикорм

тн

31 000

550 000,0

17 050 000 000

Уруглик бугдой

тн

20 000

1 500 000,0

30 000 000 000

1- йил жами

 

 

 

87 169 000 000

 

 

Ишлаб чикариш кунлари  :

 • Йиллик Иш куни – 288 кун ;
 • Бир кунлик иш -8 соат;
 • Фойдаланиш коэффиценти – 0,9

 

Юкоридагиларнинг купайтмаси бизга йиллик Ишлаб чикаришхажмини  беради.

 

Ишлаб чикаришкуввати йиллар буйича узлаштирилиши.

Узлаштириш

1 йил

100%

 

Ишлаб чикариш хажми  ва колдиклар режаси                                     

                                 (Сум)

Номланиши

1 йил

Ишлаб чикариш

87 169 000 000

Тайёр махсулот захираси

2 850 426 300

Сотиш

84 318 573 700

 

8.2.2. Технологияни урнатиш

Жамиятдаги келтирадиган дастгохлар сифати бутун стандартларига москелади

 

 

 

 

 

 1. Ишлаб икариш ва харажатларни ташкиллаштириш

Ишлаб чикариш оддий булганлиги учун бошкарув хам жуда оддий структурага эга булади:

 • Бошкарув
 • Ишлаб чикариш
 • Ердамчи ишчилар

Жорий харажатларга куйидагилар киради:

 • Ишлаб чикариш харажатлари ва асосий воситаларни соз холатда ушба туриш учун кетадиган харажатлар;
 • Маъмурий харажатлар: иш хаки ва ажратмалар

 

Асосий фондни таъмирлаш ва тех.хизматлари

5%

 

 

Тугридан-тугри маркетинг харажати

0,5%

Кузда тутилмаган харажат

1,0%

 

 

Амортизация ажратмаси

1-йилда

Харажат номи

Асосий фонд

Амортизация нормаси

Ажратма суммаси

Асосий жихозлар

9 105 553 534

20%

1 821 110 707

Бино ва курилиш харажати

13 474 207 070

5%

673 710 354

Бошкалар

3 840 727 059

15%

576 109 059

Жами

26 420 487 663

 

3 070 930 119

 

10. Мехнат ресурслари

10.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

 

Ишлаб чикаришда лозим булган хизматчилар сони  456 киши.

 • Маъмурият ходимлари...................................... 24 киши;
 • Хизмат курсатиш............................................ 371 киши;
 • Ердамчи ишчилар............................................. 61 киши;

 

10.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштирш

 

Кадрларга булган асосий талаб унчалик юкори эмас. Урта маълумотга эга булиши кифоя килади. Факатгина мастерлар учун ушбу сохада олий таълим олган булиши ва етарли тажрибага эжга булиши талаб килинади. 

 

10.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маъмурият структураси ва харажатлари куйидаги жадвалда курсатилган.   

                                                                                                                                                                          1-йилда

 

Сони

Ойлик маоши

Йиллик маоши

Жами

Ажратма

 

 

 

 

 

 

Сумма

Жами

Хизмат курсатиш

 

 

 

 

 

 

Асосий ишчилар

13

987 452

11 849 424

154 042 516

38 510 629

192 553 145

Ишчилар

25

622 131

7 465 572

186 639 312

46 659 828

233 299 140

Ишчилар

135

678 798

8 145 577

1 099 652 844

274 913 211

1 374 566 054

Ишчилар

21

737 876

8 854 511

185 944 739

46 486 185

232 430 924

Ишчилар

40

799 194

9 590 330

383 613 182

95 903 295

479 516 477

Ишчилар

30

860 683

10 328 195

309 845 847

77 461 462

387 307 309

Ишчилар

13

923 551

11 082 612

144 073 962

36 018 491

180 092 453

Ишчилар

3

1 053 248

12 638 978

37 916 933

9 479 233

47 396 166

Ишчилар

44

516 376

6 196 514

272 646 610

68 161 652

340 808 262

Ишчилар

47

567 875

6 814 499

320 281 449

80 070 362

400 351 811

Ишлаб чикариш иш хаки буйича жами

129

7 747 184

92 966 212

3 094 657 393

773 664 348

3 868 321 741

Маъмурият

 

 

 

 

 

 

Бошкарув раиси

1

1 325 731

15 908 775

15908775

3 977 194

19 885 969

Ишлаб чикариш буйича директор

1

1 255 974

15 071 689

15071689

3 767 922

18 839 611

Молиявий директор

1

1 255 974

15 071 689

15071689

3 767 922

18 839 611

Бош хисобчи

1

1 187 250

14 247 004

14247004

3 561 751

17 808 755

Кадрлар булими

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13440921

3 360 230

16 801 151

Бош мутахассис

1

987 452

11 849 423

11849423

2 962 356

14 811 779

Махсус булим

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 053 248

12 638 971

12638971

3 159 743

15 798 714

Девонхона

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 053 248

12 638 971

12638971

3 159 743

15 798 714

Молиявий булим

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Нарх буйича мутахассис

1

1 053 248

12 638 971

12 638 971

3 159 743

15 798 714

Дон кабул килиш ва тайерлаш булими

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Бош мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Маркетинг ва сотиш булими

 

 

 

 

 

 

Бош мутахассис

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Етакчи мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Юридик булим

 

 

 

 

 

 

Бош мутахассис

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

2 016 138

15 457 059

Етакчи мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Бухгалтерия

 

 

 

 

 

 

Бош хисобчи уринбосари

1

1 053 248

12 638 971

12 638 971

3 159 743

15 798 714

1-тоифали мутахассис

5

923 551

11 082 611

55 413 053

13 853 263

69 266 316

2-тоифали мутахассис

1

860 683

10 328 199

10 328 199

2 582 050

12 910 249

Кассир

1

923 551

11 082 611

11 082 611

2 770 653

13 853 263

Маъмрият иш хаки буйича жами

24

 

257 950 758

302 281 200

74 226 208

376 507 408

Кушимча персонал

 

 

 

 

 

 

Коровуллар

36

567 875

6 814 499

245 321 961

61 330 490

306 652 451

Фаррош

20

567 875

6 814 499

136 289 978

34 072 495

170 362 473

Богбон

5

516 376

6 196 514

30 982 569

7 745 642

38 728 212

кушимча персонал жами

61

 

19 825 512

412 594 509

103 148 627

515 743 136

Жами иш хаки

214

 

370 742 481

3 809 533 102

951 039 183

4 760 572 285

 11. Лойихани амалга ошириш схемаси

11.1. Лойихани амалга ошириш даврини Гант схемаси асосида укриб чикамиз

Гант схемаси

Наименования

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лойиханинг экспертизаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартномалар имзолаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расмийлаштириш муддатлари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишлаб чикариш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Молиявий бахолаш

12.1. Лойиха бюджети

Номланиши

жами

уз

банк

 

 

маблаги

маблаги

Асосий жихозлар

    11 540 262 738

      5 150 820 238

  6 389 442 500

Бино ва курилиш харажати

    10 647 629 411

      9 037 071 911

  1 610 557 500

Бошкалар

      1 046 306 143

      1 046 306 143

                      -  

Тулик ишлаб чикариш харажати

         185 000 000

         185 000 000

                      -  

Гаров сугуртаси

           90 000 000

           90 000 000

 

Гаровни нотариал тасдиклаш

           15 000 000

           15 000 000

 

Кузда тутилмаган харажат

           80 000 000

           80 000 000

 

Асоссий капиталдаги жами инвестиция

    23 419 198 292

    15 419 198 292

  8 000 000 000

ишлаб чикариш капитали

         102 052 345

         102 052 345

                      -  

жами инвестиция

  23 521 250 637

  15 521 250 637

8 000 000 000,0

фоизда

                       100

                    65,99

                34,01

 

 

 

12.2. Лойихани иктисодий самарадорлиги

Иктисодий самарадорлиги куйидлаги шартларда хисоблаб чикилди:

 • Ишлаб чикаришнархлари минимал даражада олинган;
 • Хом аше нархлари максимал даражада олинган;
 • Хизмат курсатишда узулишлар булиши хисобга олинган;

Лойиханинг молиявий курсаткичлари

 1. Лойиханинг рентабеллиги юкори.
 2. Лойиханинг соликка тортилиши.

 

Хисоб китобларда куйидаги солик ставкалари хисобланган:

 • Кушилган киймат солиги – 20 %
 • Иш хакидан ажратма – 25 %;
 • Даромад солиги – 7,50 %
 • Инфратузилмани ривожлантириш учун солик 8 %
 • Йул фондига ажратма – 1,4 %
 • Нафка жамгармасига -1,6 %
 • Мулк солиги 5,0 %
 • Мактаб фондини ривожлантириш учун 0,5 %

 

 

Ишлаб чикариш директори :                                       У. Ризаев

 

Молия-иктисод ва Махсулот

сотиш директори :  ..................                                    Б. Юсупов

 

Бош хисобчи:                                                          К. Дадажонов

 

Молия ва иктисод 

бўлими бошлиги :                                                    О. Шадманов   

 

 

     

 

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

100%

Хом-ашё ва материаллар

67 856 791 000

асосий хом-ашё

67 856 791 000

ёрдамчи материаллар

0

Иш хаки тулови:

3 094 657 393

Ишчилар иш хаки

3 094 657 393

Иш хакидан ажратма

773 664 348

Ишлаб чикариш харажатлари

1 027 718 327

Коммунал харажатлар

912 315 700

Асосий воситаларни саклаш

115 402 627

Ишлаб чикариш таннархи

72 752 831 069

Маъмурият харажатлари

376 507 408

Эксплуатация харажатлари

73 129 338 477

Амортизация

2 997 379 940

Молиявий харажатлар

1 404 000 000

Тула таннарх

77 530 718 416

Нафака фондига ажратма

809 749 800

Йул фондига ажратма

708 531 075

Мактаб фондига ажратма

421 592 869

Кузда тутилмаган харажатлар

843 185 737

Маркетинг харажатлар

421 592 869

Сотилган махсулотлар харажати

80 735 370 765

Хорижий валютадаги улуши, %

0

Узгарувчан улуш, %

90%

 

 

 

 

 

 

 Ишлаб чикариш капитали

 

 

Айланма коэффиценти

курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

 

 

100%

Тулик материал-товар захираси

 

102 052 345

702 336 068

Омбордаги хом-ашё (асосий)

            120

102 052 345

537 199 595

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

             18

0

0

Омбордаги материаллар

             18

 

0

Омбордаги эхтиёт кисмлар

               1

0

165 136 473

Тушум хисоби

           120

 

702 654 781

Кассовая наличность

 

 

 

Текущие активы

 

102 052 345

1 404 990 849

Киска муддатли мажбурият

 

0

565 473 258

Тулов хисоби

            120

 

565 473 258

Айланма капиталдаги тулик талаб

102 052 345

839 517 591

Айланма капиталдаги узгариш

102 052 345

737 465 246

 

 

 

 

 

Тулик инвестицион харажатлар

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Асосий капиталдаги тулик инвестиция

23 234 198 292

 

дастгохлар

1 046 306 143

 

жойни тайёрлаш

10 647 629 411

 

бино

11 540 262 738

 

Тулик ишлаб чикариш харажати

185 000 000

1 404 000 000

Расмийлаштириш харажатлари 6%

0

 

Гаров сугуртаси

105 000 000

 

Аккредитив очиш комиссияси

0

 

Бир маротабалик комиссия

0

 

Бошкариш комиссияси

0

 

Мажбурият комиссияси

0

 

Кузда тутилмаган харажат

80 000 000

 

Кредит буйича хисобланган фоиз

0

1 404 000 000

Тулик соф айланма капитал

102 052 345

737 465 246

Тулик инвестицион харажат

23 521 250 637

2 141 465 246

 

 

 

 

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Соф пул окимини тушуми

23 521 250 637

84 318 573 700

Оким манбаси:

23 521 250 637

0

Лойиха ташаббускорининг маблаги

15 521 250 637

 

узок муддатли карз

8 000 000 000

 

киска муддатли карз

 

 

Фаолиятдаги оким

 

84 318 573 700

Сотувдан тушган тушум

 

84 318 573 700

ККС

 

2 743 630 450

Бошка даромадлар

 

 

Соф пул окимининг чикиши

23 521 250 637

80 515 808 649

Асосий капиталнинг усиши

23 419 198 292

0

асосий капитлга инвестиция

23 234 198 292

 

ишлаб чикариш харажати

185 000 000

 

Жорий активларни усиши

102 052 345

737 465 246

Эксплуатация харажати

 

73 129 338 477

Маркетинг харажати

 

421 592 869

Даромад солиги

 

271 697 397

Мулк солиги

 

1 011 840 918

Мактаб фондига ажратма

 

421 592 869

Йул фондига ажратма

 

809 749 800

Нафака фондига ажратма

 

708 531 075

Кредит буйича хисоб-китоб

0

3 004 000 000

фойдаланиш фоизи

0

1 404 000 000

асосий карзни кайтариш

 

1 600 000 000

Ортикча (камомад)

0

1 059 134 601

Кумулятив накд колдиги

0

1 059 134 601

карздан фойдаланиш коэффиценти

 

2,7 

 

 

Соф даромад хисоботи

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ялпи тушум

84 318 573 700

ККС

2 743 630 450

ККСсиз даромад

81 574 943 250

Хисобланган узгарувчан харажатлар:

72 637 428 441

    материаллар

67 856 791 000

   персонал (оклад, маош)

3 868 321 741

   бошка узгарувчан харажат

912 315 700

Узгарувчан фойда

8 937 514 809

Хисобланган доимий харажат

3 910 882 843

   маъмурият харажати

376 507 408

   амортизация

2 997 379 940

   маркетинг

421 592 869

   бошка узгармас харажат

115 402 627

Фаолиятдаги фойда

5 026 631 965

/ % ялпи тушумдан/

6%

Хисобланган молиявий харажат

1 404 000 000

карздан фойдаланиш фоизи

1 404 000 000

Ялпи даромад

3 622 631 965

Даромад солиги

271 697 397

Мулк солиги

1 011 840 918

Мактаб фондига ажратма

421 592 869

Йул фондига ажратма

809 749 800

Нафака фондига ажратма

708 531 075

Соф фойда

399 219 907

Таксимланмаган фойда

399 219 907

Ялпи даромад/сотув

4,30%

соф фойда/сотув

0,47%

 

 

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Жами активлар

23 521 250 637

22 885 943 802

Жорий активлар

102 052 345

2 464 125 450

Омбордаги хом-ашё

102 052 345

537 199 595

Омбордаги эхтиёт кисмлар

0

165 136 473

 

 

 

Тушум хисоби

0

702 654 781

банк ва кассадаги пул

0

1 059 134 601

Асосий капитал

23 419 198 292

20 421 818 352

асосий капиталга инвестиция

23 234 198 292

23 234 198 292

ишлаб чикариш харажати

185 000 000

185 000 000

хисобланган аммортизация

0

2 997 379 940

Жами пассивлар

23 521 250 637

22 885 943 802

Жами киска муддатли карзлар

0

565 473 258

Тулов хисоби

0

565 473 258

Жами узок муддатли карзлар

8 000 000 000

6 400 000 000

банк кредити

8 000 000 000

6 400 000 000

Жами капитал

15 521 250 637

15 521 250 637

оддий акция

15 521 250 637

15 521 250 637

Соф фойда

0

399 219 907

Узок муддатли карз/уз капитали

0,52

0,41

жорий активлар/киска муддатли карз

 

4,36