Андижон шахар,,
Чинобод кўча №21

0 (374) 226 19 44
anddon@mail.ru

Бизнес режа 2019 йил учун

Автор: Super User

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 

 

    «Андижондонмахсулот»               «Андижондонмахсулот»                    

    акциядорлик  жамияти               акциядорлик  жамияти       

    бошкарув  хайъати  раиси          кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ И. Носиров

« 23 »  ноябрь   2018  йил                « 23 »  ноябрь   2018  йил

 

 

 

 

 

 

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»

акциядорлик жамиятининг

2019 йил учун

 

 

                              

 

БИЗНЕС-РЕЖА

 

 

 

 

 

 

 

Андижон – 2018 й.

 

 

Мундарижа

1.  Резюме

2.  Лойиханинг максади

 1. Лойиха ташаббускори

2.1. Реквизитлари, статуси, структураси

2.2. Лойиханинг мавжуд потенциали

 1. Лойиха стратегияси

3.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

4.1. Талаб ва таклиф

4.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

4.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

5. Хом-ашё захираси 

5.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

5.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

5.2. Лойиха буйича талаб

5.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

6. Объектни жойлашиши

6.1. Танланган жойнинг тавсифи

6.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

6.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

7. Лойихалаш ва технология

7.1. Ишлаб чикариш куввати

7.2. Ишлаб чикариш жараёнидаги технология ва жихозлар.

7.2.1. Технология тавсифи (дасгохлар турлари)

7.2.2. Технологияни урнатиш

 

 

 1. Ишлаб чикариш ва харажатларни ташкиллаштириш

 

9. Мехнат ресурслари

9.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

9.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштириш

9.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

 1. Амалга ошириладиган лойиханинг схемаси

10.1. Лойихани амалга ошириш даври

11. Моливий режа

11.1. Лойиха бюджети

 

 

 

 

11.2. Лойихани молиялаш: механизм ва молиялаштириш манбаси

11.3. Иктисодий курсаткичлар режаси

 1. Хулоса

12.1. Лойиханинг асосий имкониятлари ва таваккалчилиги

 1. Лойиханинг иктисодий хисоб-китоблари

13.1. Жадваллар

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

Ишлаб чикариш капитали

Карзни тула коплаш

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

Соф пул окимлари

Фойда ва капитал

Фаолият давомидаги фойда хисоботи

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

 1. Резюме

Ушбу бизнес план «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан, 2018 йил учун ривожланиш режасини еритиб беришни узолдига максад килиб куйилган.

Тулик кувваат билан ишлаш жараенида ишлаб чикариш куввати 87 169 000 000 сум

 

 

 

Курсаткичлар

2017 йил

2018 йил

2019 йил

Соф пул окими

77 927 573 000

80 965 135 000

121 753 319 000

 

Махсулот ишлаб чикаришнинг чораклар буйича курсаткичлар

 

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Жами

 

 

Ун ишлаб чикариш

тн

10 750

10 750,0

10 750,0

10 750

43 000

Ун ишлаб чикариш

сум

14 333 329 750

14 333 329 750

14 333 329 750

14 333 329 750

57 333 319 000

Комбикорм

тн

4 500

4 500,0

4 500,0

4 500

18 000

Комбикорм

сум

4 500 000 000

4 500 000 000,0

4 500 000 000,0

4 500 000 000

18 000 000 000

Уруглик бугдой

тн

5275

5275

5275

5275

21 100

Уруглик бугдой

сум

11 605 000 000

11 605 000 000

11 605 000 000

11 605 000 000

46 420 000 000

 

 

 1. Лойиханинг максади

 

                Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг карорларида махсулот ишлаб чикариш, хизматлар курсатиш буйича бир катор имтиёзлар берилиб борилмокда. Шунингдек бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири тадбиркорлик сохасини ишлаб чикариш, Ишлаб чикариш фаолиятларини яхшилаш борасида хукуматнинг дастурлари ва вазифалари белгиланмокда. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан хозирда максади узининг ички имкониятларидан фойдаланган холда ишлаб чикаришни кенгайтириш, ишлаб чикаришни модеринизация килиш, ишчиларни ижтимоий химоя килиш, бунинг учун инвестицияларни жалб килиш, шуларнинг хисобига уз даромадларини оширишдир.

Жамият хукуматимиз томонидан яратиб берилган имкониятлардан кенг фойдаланган холда ахолига ва ташкилотларга  ун махсулоти, комбикорм ва фермерларга уруглик бугдой махсулотлари етказиб бериш ва  шу оркали вилоятимиз ахолисини иш билан таъминланишига   муносиб хисса кушиш ва шу йул билан фойда олишни режалаштирган. Бунинг хисобига ташаббускор узида ишлаб чикариладиган махсулотлар  сифатини яхшилаш  ва янги иш урнини барпо килишга эришади.

Жамият 2018 йилда кредит хисобига дастгохларни янгилаш учун кушимча инвестиция жалб килган

 

 1. 3. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти

 

3.1. Реквизитлари, статуси, структураси   

Фаолият манзили: Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси,21 уй

Жамият   юридик шахс булиб фаолият юритиб, узининг мулки, хисоб раками ва мухрларига эга . 

Жамият низоми буйича асосий фаолият турлари:

-  ун махсулотлари ишлаб чикариш;

 

3.2 Лойиханинг мавжуд потенциали

 

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахрида жойлашган булиб,  куйидаги имконитялари мавжуд::

 

 • Фаолиятни амалга ошириш учун бино;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун дастгох;
 • Малакали кадрлар ;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун маблаг.

 

Хозирги кунда жамият юкорида курсатилган ишлаб чикариш  турларини амалга ошириш фаолияти  билан шугулланиб келмокда. Жамият уз ишлаб чикараетган махсулотларни ривожлантиришда , ушбу махсулотларга  эхтиежи булган  Андижон вилояти ва республикамизда талабни урганиб чикиб, уз харакатлар стратегиясини режалаштириб бормокда.

 

 1. Лойиха Стратегияси

       4.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикариш сифатини яхшилаш, тадбиркорликка кенг йул очишга каратилган.

Андижон шахри мустакил Узбекистон Республикамизнинг миллий иктисодиётида алохида урин тутиб, узининг устивор мавкеига эга. Ушбу худуд узининг юксак ривожланган саноати, кишлок хужалиги хамда табиий бойликларга тула макондир. Шунингдек ахолиси зич, унинг илмий потенциаллари даражасининг юкорилиги хам республика иктисодиёти тараккиётида мухим ахамият касб этади. Бугунги кунда Республиканинг ишлаб

 

 

 чикарилаётган ялпи махсулотида Андижон вилоятининг улуши 12% га якин микдорни ташкил этмокда. Республика иктисодиётнинг бугунги ривожланиш боскичида булаётган туб узгаришлардан бири ялпи миллий махсулот яратишда тадбиркорлар улушини оширишдир.

Андижон вилояти иктисодиётининг бугунги ривожланиш боскичида булаётган узгаришлар, иктисодиётнинг моддий базасини яратиш буйича хукумат олиб бораётган сиёсат, тадбиркорлик сохасини ривожлантириш ва унинг асосида ахолининг турмуш тарзини яхшилаш максадида тадбиркорлик сохасига имтиёзлар, рагбатлантиришлар яратилмокда.

 

Андижон вилояти:

Майдони – 4,2 минг кв. км;

Ахолиси – 3,0 млн. киши;

 

Жамият чекланган жамияти ахолига ун ва ун махсулотлари етказиб бериш бериш.

 

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

5.1. Талаб ва таклиф

5.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

 

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикаришсифатини яхшилашга хизмат килиб келмокда.

 

Жамият томонидан курсатиладиган хизматлар бошка ташкилотлар томонидан таклиф килинадиган махсулотларга нисбатан уртача 15-20 % га арзонлаштириш режалаштирмокда. Бу эса корхонаннинг иш фаолиятини тез орада йулга куйишга олиб келади. 

 

Хозирги кунда хизмат курсатиш тухтовсиз олиб бориш ва бозордаги мавжуд ракобатга бардош бериш учун  жамият  уз хизматлари сифатини яхшилаш учун  бинога  эхтиёж сезмокда.

 

Жамият  ишлаб чикаришдаги мунтазамликни таъминлаш максадида утказилган маркетинг изланишлар натижасида Жамият  уз махсулотларини ракиб ташкилотлардан анча арзон етказиб беришни режалаштирган

Лойиха ташаббускори асосан водий ахлига хизмат курсатади.

 

 

5.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маркетинг харажатлари буйича харажатлар курсатиладиган хизмат хажмининг 0,5 % микдорида олинган.

 

6. Хом-ашё захираси 

 

6.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

6.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

 

Асосий хом-аше бугдой  хисобланади.

 

6.2. Лойиха буйича талаб

Хом ашенинг лойиха буйича талаби бутун дастгохларнинг ишлаб чикариш куввати асосида хисобланган

 

Тула (100 %) кувват билан ишлаш хом-ашёга булган йиллик талаб.

 

Ед. изм.

Цена за единицу

Кол-во          на год

Сумма

Асосий хом-аше

 

 

 

 

1-йил

Дон

тонна

      750 000

75000

56 250 000 000

Коп

дона

          1 025

1165075

1 194 201 875

Кепак

тн

   1 800 000

350,0

630 000 000

Дон чикинди

кг

   5 400 000

493,7

2 665 980 000

Макка

кг

      360 000

2 250,0

810 000 000

Дон чикинди

кг

   1 980 000

376,7

745 866 000

Чиганок уни

кг

      360 000

60,0

21 600 000

Уруглик бугдой

тн

        21 100

1 800 000,0

37 980 000 000

Асосий хом аше жами

 

 

 

100 297 647 875

 

Ишчи капитал тахмини

Ишлаб чикариш олдидан ишчи капитал хажми 110 338 880 сумни ташкил килади бу маблаг, корхона иш фаолияти бошлаши учун екилги сотиб олишга сарфланади.

Кейинги йилларда иш капитали суммаси куйидаги айланиш хисобида хисобланган

 

 

кун

коэф.

Омбордаги хом-ашё (асосий)

3

  120

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

20

    18

Омбордаги материаллар

20

    18

Омбордаги эхтиёт кисмлар

360

      1

Тайёр махсулот

60

      6

Тушум хисоби

3

  120

Тулов хисоби

3

  120

 

 

 1. Объектни жойлашиши

7.1. Танланган жойнинг тавсифи

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси, 21 уйда жойлашган ун махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган.

Ишлаб чикариш базаси хамма инфраструктурага эга:

 Бутун инженерлик  коммуникациялар билан таъминланган.

 

7.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

Жамият асосан Ишлаб чикариш билан шугуллангани учун танланган жой куйидаги курсаткичларга асосан олинди

 • Коммуникацияларни мавжудлиги ;
 • Автомагистралларга якинлиги.

 

 

7.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Коммунал харажатлар асосий ва ердамчи воситаларининг техник харатеристикасига асосан жамятнинг нормал фаолият курсатиши учун етарли даражада хисобланган

 1-йилда

 

Улчов бирлиги

Йиллик талаб

1 ул. нархи

Жами йилда

Электроэнергия

кВт

2 362 963

364,00

  860 118 532

Ичимлик суви

куб. м

81 304

462,00

    37 562 448

Канализация

куб. м

40 652

360,00

    14 634 720

Жами

 

 

 

912 315 700

 

 1. Лойихалаш ва технология

8.1. Ишлаб чикаришкуввати

Ишлаб чикариш дастури ахолининг талабига биноан хисобга олинган.

Тулик кувват (100%) билан ишлашда ишлаб чикариш дастури

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

Курсатилган хизмат хажми

1 улчов нархи

Нархи

1- йил

Ун ишлаб чикариш

тн

43 000

1 333 333,0

57 333 319 000

Комбикорм

тн

18 000

1 000 000,0

18 000 000 000

Уруглик бугдой

тн

21 100

2 200 000,0

46 420 000 000

1- йил жами

 

 

 

121 753 319 000

 

Ишлаб чикариш кунлари  :

 • Йиллик Иш куни – 288 кун ;
 • Бир кунлик иш -8 соат;
 • Фойдаланиш коэффиценти – 0,9

 

Юкоридагиларнинг купайтмаси бизга йиллик Ишлаб чикаришхажмини  беради.

 

Ишлаб чикаришкуввати йиллар буйича узлаштирилиши.

Узлаштириш

1 йил

100%

 

Ишлаб чикариш хажми  ва колдиклар режаси                                     

                                 (Сум)

Номланиши

1 йил

Ишлаб чикариш

121 753 319 000

Тайёр махсулот захираси

2 435 066 380

Сотиш

119 318 252 620

 

8.2.2. Технологияни урнатиш

Жамиятдаги келтирадиган дастгохлар сифати бутун стандартларига москелади

 

 1. Ишлаб икариш ва харажатларни ташкиллаштириш

Ишлаб чикариш оддий булганлиги учун бошкарув хам жуда оддий структурага эга булади:

 • Бошкарув
 • Ишлаб чикариш
 • Ердамчи ишчилар

Жорий харажатларга куйидагилар киради:

 • Ишлаб чикариш харажатлари ва асосий воситаларни соз холатда ушба туриш учун кетадиган харажатлар;
 • Маъмурий харажатлар: иш хаки ва ажратмалар

 

Асосий фондни таъмирлаш ва тех.хизматлари

5%

 

 

Тугридан-тугри маркетинг харажати

0,5%

Кузда тутилмаган харажат

1,0%

 

 

Амортизация ажратмаси

1-йилда

Харажат номи

Асосий фонд

Амортизация нормаси

Ажратма суммаси

Асосий жихозлар

12 448 109 002

20%

2 489 621 800

Бино ва курилиш харажати

6 035 808 422

5%

301 790 421

Бошкалар

1 046 306 143

15%

156 945 921

Жами

19 530 223 567

 

2 948 358 143

 

10. Мехнат ресурслари

10.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

 

Ишлаб чикаришда лозим булган хизматчилар сони  352 киши.

 • Маъмурият ходимлари...................................... 24 киши;
 • Хизмат курсатиш............................................ 297 киши;
 • Ердамчи ишчилар............................................. 31 киши;

 

 

 

 

10.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштирш

 

Кадрларга булган асосий талаб унчалик юкори эмас. Урта маълумотга эга булиши кифоя килади. Факатгина мастерлар учун ушбу сохада олий таълим олган булиши ва етарли тажрибага эжга булиши талаб килинади. 

 

10.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маъмурият структураси ва харажатлари куйидаги жадвалда курсатилган.   

                                                                                                                                                                          1-йилда

Лавозимлар

Штат бирлиги сони

Ойлик  маоши

Бир ойлик иш ҳақи

1

2

3

4

Жамият   раҳбарияти.

 

 

 

Жамият бошқаруви раиси

1

1325731

1325731

Ишлаб чиқариш директори

1

1255974

1255974

Молия-иқтисод ва маҳсулот сотиш директори

1

1255974

1255974

Бош бухгалтер

1

1187250

1187250

Жами

4

 

5024930

Ходимларни бошқариш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Катта инспектор

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

Махсус  бўлим.  

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

Жами

1

 

1053248

       

Девонхона ва назорат таҳлил бўлими.   

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

1

2

5

7

Жами

1

 

1053248

 Молия - иқтисод  бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Молия ва нарх бўйича иктисодчи

1

1053248

1053248

Жами

2

 

2173324

Дон қабул қилиш ва уруғлик тайёрлашни ташкиллаштириш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

       

Маркетинг ва маҳсулот сотиш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

       

Юридик хизмат бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

860683

860683

Жами

2

 

1980760

       

Бухгалтерия бўлими.

 

 

 

Бош бухгалтер муовини

1

1053248

1053248

1-тоифадаги бухгалтер

5

923551

4617754

2-тоифадаги бухгалтер

1

860683

860683

Кассир

1

923551

923551

Жами

8

 

7455236

Бошқарув аппарати  бўйича  жами :

24

 

25063331

Техника ва стандартлаштириш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

Бош технолог

1

987452

987452

Техника хавфсизлиги, экология муҳандиси

1

987452

987452

Мухандис-технолог

1

860683

860683

Экспедитор - деклорант

1

860683

860683

Стандарт-метролог

1

799194

799194

Жами

6

 

5548712

1

2

5

7

Ахборот технологиялар бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

АКТ мутахассиси

1

923551

923551

АКТ ходими

2

860683

1721367

Жами

4

 

3698165

       

Акциядорлар билан ишлаш бўлими.

 

 

 

Бўлим мутахассиси

1

987452

987452

Жами

1

 

987452

       

Ишлаб чикариш сифат ва назорат  лаборатория   булими.

 

 

 

Лаборатория бошлиғи

1

1053248

1053248

Лаборатория бошлиғи муовини  ( дон ва ун )

1

987452

987452

Лаборатория бошлиғи муовини  ( омихта ем )

1

987452

987452

Инженер - Химик

1

860683

963965

Махсулот чикариш лаборанти

1

799194

799194

Стандарт огирлик назоратчиси

1

799194

799194

Тегирмон техник лаборанти

4

799194

3196774

Галлахона техник лаборанти

4

799194

3196774

Омихта ем техник лаборанти

3

799194

2397581

Жами

17

 

14381633,51

       

Тегирмон булими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

987452

1026950

Бош технолог

1

923551

960493

Мухандис технолог

1

923551

960493

Дон тозалаш омилкори

1

860683

895111

Навбатчи омилкор

4

799194

3324645

Қадоклаш бўйича омилкор

1

799194

831161

Дон маҳсулоти аппаратчиги (оқловчи)

4

678798

2823799

Дон маҳсулоти аппаратчиги (дон ювувчи)

4

567875

2362361

Дон маҳсулоти аппаратчиги (вальцовшик)

4

678798

2823799

Дон маҳсулоти аппаратчиги (элакчи)

4

567875

2362361

Дон маҳсулоти аппаратчиги (ёрмачи)

4

622131

2588064

Дон маҳсулоти аппаратчиги (қадоқловчи)

12

567875

7087083

1

2

5

7

Дастгохлар электриги

4

622131

2588064

Дастгохлар таъмирловчиси

4

622131

2588064

Фаррош

1

516376

537031

Тарозибон

1

678798

705950

Дон маҳсулоти аппаратчиги (магнитчи)

4

678798

2823799

Юк ташувчи, тахловчи

1

678798

705950

Жами

56

 

37995179

       

Омихта-ем ишлаб чиқариш комплекси

 

 

 

Комплекс бошлиғи

1

987452

1026950

Мухандис технолог

1

923551

960493

Навбатчи омилкор

2

860683

1790221

Омбор мудири

1

799194

799194

Омборчи ёрдамчиси

2

737876

1475752

Омихта-ем и/ч аппаратчиги (майдаловчи)

2

567875

1181181

Техник дозаторчи

2

516376

1074061

Транспортерчи

4

516376

2148122

Омихта-ем и/ч аппаратчиги (сепараторчи)

2

516376

1074061

Омихта-ем аппаратчиги (мин.ўғит берувчи)

2

567875

1181181

Дастгохлар таъмирловчиси

2

567875

1181181

Дастгохлар электриги

2

567875

1181181

Юк ташувчи, тахловчи

8

678798

5430383

Фаррош

1

516376

537031

Жами

32

 

21040990

Элеватор бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

987452

1026950

Мухандис технолог

1

923551

960493

Донларни шамоллатувчи (навбатчи омилкор)

4

860683

3580442

Ёрдамчи омборчи

2

799194

1662323

Транспортерчи

9

516376

4833275

Сепараторчи

8

567875

4724722

Тарозибон

2

678798

1411900

Фаррош

1

516376

537031

Юк ташувчи

8

678798

5647598

Дастгохлар таъмирловчиси

2

567875

1181181

1

2

5

7

Дастгохлар электриги

2

567875

1181181

Жами

40

 

26747094

Энергетика бўлими

 

 

 

Бош энергетик

1

987452

987452

Бригадир

1

860683

860683

Электрик

1

799194

799194

Подстанция электриги

4

622131

2488524

Лифтлар электр механиги

1

678798

678798

Дастгохлар электриги

1

567875

590590

Жами

9

 

6405240

Механика бўлими

 

 

 

Бош механик

1

987452

987452

Бригадир

1

860683

860683

Таъмирловчи

1

622131

647016

Вентиляция дастгохлари таъмирловчиси

2

622131

1294032

Тарози таъмирловчиси

1

678798

705950

Вал кесувчи

1

678798

705950

Электрпайвандчи

1

678798

705950

Тунукасоз

1

567875

590590

Тунукасоз

1

678798

705950

Токарь

1

678798

678798

Компрессорчи

1

567875

567875

Тикув машина созловчиси

1

567875

567875

Газ электрпайвандчи

1

678798

678798

Фаррош

1

516376

516376

Жами

15

 

10213295

1

2

5

7

Тайёр  махсулот омбори

 

 

 

Омбор мудири

1

923551

923551

Омборчи ёрдамчиси

3

799194

2397581

Тахловчи

12

678798

8145574

Юк ташувчи

12

678798

8145574

Фаррош

1

516376

516376

Жами

29

 

20128655

Таъминот ва материаллар бўлими

 

 

 

Таъминотчи

1

860683

860683

Омбор мудири

1

799194

799194

Омборчи ёрдамчиси

1

737876

737876

Жами

3

 

2397753

Транспорт  бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Енгил автомобил ҳайдовчиси   

3

799194

2996976

Юк автомобили ҳайдовчиси

1

622131

684344

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

624663

Автобус ҳайдовчиси

1

678798

848497

Вагон уловчи

1

678798

678798

Жами

8

 

6756829

Харбийлашган қўриқлаш бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Қоровуллар

16

678798

10860765

Ўт ўчириш бўлинмаси

 

 

 

Ўт ўчириш бўлинмаси назоратчиси

1

860683

860683

Ўт ўчириш автомобили ҳайдовчиси

4

567875

2839376

Ўт ўчирувчи

8

678798

5430383

Диспетчер

4

678798

2715191

Фукаро мухофазаси назоратчиси

1

799194

799194

Жами

35

 

24429144

1

2

5

7

Шоличилик ва қишлоқ  хўжалик бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Бўлим агрономи

1

799194

799194

Мутахасис

1

737876

737876

Жами

3

 

2460621

Маъмурий хўжалик бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Врач терапевт

1

860683

860683

Хамшира

1

678798

678798

Хаммомчи

3

567875

1703626

Фаррош

3

516376

1549127

Богбон

2

516376

1032751

Жами

11

 

6748535

Фирма дўкони

 

 

 

Дўкон мудири

1

799194

799194

Сотувчи

1

737876

737876

Жами

2

 

1537070

И/ч билан боғлиқ бўлмаган гуруҳ.

 

 

 

Амалиёт буйича рахбар

1

987452

987452

Меҳнат бўйича иқтисодчи

1

987452

987452

Рухсатномалар буйича  инспектор

1

987452

987452

Раис ёрдамчиси

1

923551

923551

2-тоифадаги бухгалтер

1

860683

860683

Бухгалтер

1

799194

799194

Жами

6

 

5545784

Қурилиш  ва таъмирлаш бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Ишчи

3

678798

2036394

Жами

4

 

2959944

1

2

5

7

Олтинкўл дон қабул қилиш шохобчаси.

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

2

737876

1475752

1 - тоифадаги хисобчи

2

737876

1475752

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Богбон

1

516376

516376

Жами

13

 

8865537

Пахтаобод дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

567875

Жами

11

 

7441285

Избоскан дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Жами

10

 

6873409

1

2

5

7

Балиқчи дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Богбон

1

516376

516376

Юклаш техникаси ҳайдовчиси 

1

567875

567875

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

567875

Жами

13

 

8525536

       

Штат жадвали бўйича ҳаммаси

352

 

256 751 194

 11. Лойихани амалга ошириш схемаси

11.1. Лойихани амалга ошириш даврини Гант схемаси асосида укриб чикамиз

Гант схемаси

Наименования

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лойиханинг экспертизаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартномалар имзолаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расмийлаштириш муддатлари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишлаб чикариш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Молиявий бахолаш

12.1. Лойиха бюджети

Номланиши

жами

уз

 

 

маблаги

Асосий жихозлар

    12 448 109 002

    12 448 109 002

Бино ва курилиш харажати

      6 035 808 422

      6 035 808 422

Бошкалар

      1 046 306 143

      1 046 306 143

Асоссий капиталдаги жами инвестиция

    19 530 223 567

    19 530 223 567

ишлаб чикариш капитали

         110 338 880

         110 338 880

жами инвестиция

  19 640 562 447

  19 640 562 447

фоизда

                       100

                  100,00

 

 

 

12.2. Лойихани иктисодий самарадорлиги

Иктисодий самарадорлиги куйидлаги шартларда хисоблаб чикилди:

 • Ишлаб чикаришнархлари минимал даражада олинган;
 • Хом аше нархлари максимал даражада олинган;
 • Хизмат курсатишда узулишлар булиши хисобга олинган;

Лойиханинг молиявий курсаткичлари

 1. Лойиханинг рентабеллиги юкори.
 2. Лойиханинг соликка тортилиши.

 

Хисоб китобларда куйидаги солик ставкалари хисобланган:

 • Кушилган киймат солиги – 20 %
 • Иш хакидан ажратма – 25 %;
 • Даромад солиги – 7,50 %
 • Инфратузилмани ривожлантириш учун солик 8 %
 • Йул фондига ажратма – 1,4 %
 • Нафка жамгармасига -1,6 %
 • Мулк солиги 5,0 %
 • Мактаб фондини ривожлантириш учун 0,5 %

 

 

Ишлаб чикариш директори :                                       У. Ризаев

 

Молия-иктисод ва Махсулот

сотиш директори :  ..................                                    Б. Юсупов

 

Бош хисобчи:                                                          К. Дадажонов

 

Молия ва иктисод 

бўлими бошлиги :                                                    О. Шадманов   

 

 

     

 

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

100%

Хом-ашё ва материаллар

100 297 647 875

асосий хом-ашё

100 297 647 875

ёрдамчи материаллар

0

Иш хаки тулови:

2 780 254 352

Ишчилар иш хаки

2 780 254 352

Иш хакидан ажратма

417 038 153

Ишлаб чикариш харажатлари

1 036 796 790

Коммунал харажатлар

912 315 700

Асосий воситаларни саклаш

124 481 090

Ишлаб чикариш таннархи

104 531 737 169

Маъмурият харажатлари

345 873 973

Эксплуатация харажатлари

104 877 611 142

Амортизация

2 948 358 143

Молиявий харажатлар

0

Тула таннарх

107 825 969 285

Нафака фондига ажратма

3 716 740 859

Кузда тутилмаган харажатлар

1 193 182 526

Маркетинг харажатлар

596 591 263

Сотилган махсулотлар харажати

113 332 483 933

Хорижий валютадаги улуши, %

0

Узгарувчан улуш, %

92%

 

 

 

Ишлаб чикариш капитали

 

Айланма коэффиценти

курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

 

 

100%

Тулик материал-товар захираси

 

110 338 880

886 319 874

Омбордаги хом-ашё (асосий)

            120

110 338 880

794 023 046

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

             18

0

0

Омбордаги материаллар

             18

 

0

Омбордаги эхтиёт кисмлар

               1

0

92 296 828

Тушум хисоби

           120

 

994 318 772

Кассовая наличность

 

 

 

Текущие активы

 

110 338 880

1 880 638 646

Киска муддатли мажбурият

 

0

835 813 732

Тулов хисоби

            120

 

835 813 732

Айланма капиталдаги тулик талаб

110 338 880

1 044 824 913

Айланма капиталдаги узгариш

110 338 880

934 486 033

 

 

 

 

 

 

Тулик инвестицион харажатлар

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Асосий капиталдаги тулик инвестиция

19 530 223 567

 

дастгохлар

1 046 306 143

 

жойни тайёрлаш

6 035 808 422

 

бино

12 448 109 002

 

Тулик ишлаб чикариш харажати

0

0

Расмийлаштириш харажатлари 6%

0

 

Гаров сугуртаси

0

 

Аккредитив очиш комиссияси

0

 

Бир маротабалик комиссия

0

 

Бошкариш комиссияси

0

 

Мажбурият комиссияси

0

 

Кузда тутилмаган харажат

0

 

Кредит буйича хисобланган фоиз

0

0

Тулик соф айланма капитал

110 338 880

934 486 033

Тулик инвестицион харажат

19 640 562 447

934 486 033

 

 

 

 

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Соф пул окимини тушуми

19 640 562 447

119 318 252 620

Оким манбаси:

19 640 562 447

0

Лойиха ташаббускорининг маблаги

19 640 562 447

 

узок муддатли карз

0

 

киска муддатли карз

 

 

Фаолиятдаги оким

 

119 318 252 620

Сотувдан тушган тушум

 

119 318 252 620

ККС

 

3 170 100 791

Бошка даромадлар

 

 

Соф пул окимининг чикиши

19 640 562 447

112 036 105 348

Асосий капиталнинг усиши

19 530 223 567

0

асосий капитлга инвестиция

19 530 223 567

 

ишлаб чикариш харажати

0

 

Жорий активларни усиши

110 338 880

934 486 033

Эксплуатация харажати

 

104 877 611 142

Маркетинг харажати

 

596 591 263

Даромад солиги

 

1 081 582 779

Мулк солиги

 

829 093 271

Мактаб фондига ажратма

 

0

Йул фондига ажратма

 

3 716 740 859

Ортикча (камомад)

0

4 112 046 481

Кумулятив накд колдиги

0

4 112 046 481

Соф даромад хисоботи

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ялпи тушум

119 318 252 620

ККС

3 170 100 791

ККСсиз даромад

116 148 151 829

Хисобланган узгарувчан харажатлар:

104 407 256 079

    материаллар

100 297 647 875

   персонал (оклад, маош)

3 197 292 504

   бошка узгарувчан харажат

912 315 700

Узгарувчан фойда

11 740 895 750

Хисобланган доимий харажат

4 015 304 469

   маъмурият харажати

345 873 973

   амортизация

2 948 358 143

   маркетинг

596 591 263

   бошка узгармас харажат

124 481 090

Фаолиятдаги фойда

7 725 591 281

/ % ялпи тушумдан/

6%

Ялпи даромад

7 725 591 281

Даромад солиги

1 081 582 779

Мулк солиги

829 093 271

Йул фондига ажратма

3 716 740 859

Соф фойда

2 098 174 372

Таксимланмаган фойда

2 098 174 372

Ялпи даромад/сотув

6,47%

соф фойда/сотув

1,76%

 

 

 

 

 

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Жами активлар

19 640 562 447

22 574 550 551

Жорий активлар

110 338 880

5 992 685 127

Омбордаги хом-ашё

110 338 880

794 023 046

Омбордаги эхтиёт кисмлар

0

92 296 828

 

 

 

Тушум хисоби

0

994 318 772

банк ва кассадаги пул

0

4 112 046 481

Асосий капитал

19 530 223 567

16 581 865 424

асосий капиталга инвестиция

19 530 223 567

19 530 223 567

ишлаб чикариш харажати

0

0

хисобланган аммортизация

0

2 948 358 143

Жами пассивлар

19 640 562 447

22 574 550 551

Жами киска муддатли карзлар

0

835 813 732

Тулов хисоби

0

835 813 732

Жами узок муддатли карзлар

0

0

банк кредити

0

0

Жами капитал

19 640 562 447

19 640 562 447

оддий акция

19 640 562 447

19 640 562 447

Соф фойда

0

2 098 174 372

Узок муддатли карз/уз капитали

0,00

0,00

жорий активлар/киска муддатли карз

 

7,17

Категория: