Андижон шахар,,
Чинобод кўча №21

0 (374) 226 19 44
anddon@mail.ru

Категория:

«Андижондонмахсулот» акциядорлик  жамиятининг

   2015  йил  ____  декабрь  кунги   кузатув кенгаши                

         йигилишида   № ___ - сонли  баённома  билан

М А Ъ К У Л Л А Н Г А Н

 

 

«Т А С Д И К Л А Й М И З»

 

   «Андижондонмахсулот»                     «Андижондонмахсулот»                    

     акциядорлик  жамияти                        акциядорлик  жамияти       

   бошқарув  хайъати  раиси                   кузатув  кенгаши   раиси

   ____________ Б. Ахмедов                       ___________ А. Норбоев

«____» __________ 2016 йил             «____» __________ 2016 йил

 

Ў з б е к и с т о н   Р е с п у б л и к а с и 

«Ў з д о н м а х с у л о т»

а к ц и я д о р л и к    к о м п а н и я с и

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  АКЦИЯДОРЛИК   ЖАМИЯТИНИНГ

 

2 0 1 6  й и л

 

«Б И З Н Е С    Р Е Ж А С И»

 

 

 

А Н Д  И Ж О Н – 2016 йил

 

 

 

 

 

М А Ъ Л У М О Т Н О М А

 

 

 

КОРХОНА НОМИ

«Андижондонмахсулот»     акциядорлик жамияти

 

 

Мулкчилик шакли

 

 

Акциядорлик  жамияти

Жорий хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими МФО 00077 х/р 20208000400201569001          ИНН 200230721, ОКОНХ  19211

 

 

Валюта хисоб раками

АТБ «Агробанк» Андижон вилоят бўлими  МФО 00077  х/р 20208840400201569005

 

 

Жамият  раиси

 

Б. Ахмедов

Бош хисобчи в.б.

К. Дадажонов

 

 

Телефон

(374) 226-19-44, 226-19-45

 

 

Факс

(374)  226-41-99

 

 

 

К И Р И Ш

Андижон  шахрида «Загот-зерно» 1963 йилда ташкил топган. Асосий ишлаб чикариш худуди Андижон шахрининг Жанубий саноат зонасида жойлашган. Ер майдони 8,4 Га ташкил килади.   Марказий темир йул тармоги мавжуд ва автомобил йуллари яхши кесишган жойда жойлашган. Жамият тасарруфида Олтинкул, Пахтаобод, Избоскан, Баликчи дон кабул килиш шахобчалари  мавжуд. 

1994 йилда Давлат мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб кувватлаш кумитасининг 9 ноябр 1994 йил 691 К-ПО сонли буйругига асосан, Давлат мулкни бошкариш ва хусусийлаштириш кумитасининг           21 декабр 1994 йил №003968 серияли №783 сонли ордери билан 12475 минг сумга бахоланиб, акционерлик жамиятига айлантирилган. Андижон вилояти Адлия бошкармаси томонидан 16 март 1995 йилда №282 гувохнома билан руйхатдан утказилган. Узбекистон  Республикаси  Президентининг   2005 йил  14 мартдаги  «2005-2006 йилларда корхоналарни  давлат  тасарруфидан  чикариш  ва  хусусийлаштириш  дастури  тугрисида»ги  ПК-29 сонли  хамда  2005 йил  31 майдаги  ПК-90 сонли  карорларини  ижросини  таъминлаш  максадида, Давлат  мулки  кумитасининг  2005 йил 7 июндаги 59к-ПО сонли, «Уздонмахсулот» АК нинг 2005 йил 19 мартдаги 12-2/9-24 сонли хати  ва  «Андижондонмахсулот» очик  акциядорлик  жамияти  Кузатув  кенгашининг  2006 йил  24 февралдаги 1-сонли навбатдан ташкари  умумий  йигилиш  карори ва Давлат  мулки  кумитасининг 2006 йил  6 мартдаги  16-сонли  буйругига асосан,  жамият  низом  жамгармасидаги  давлат  улушини                    51 фоизга  етказилди.  

Корхонанинг мулк шакли акциядорлик жамияти булиб, айни вактда жамият мехнат жамоасида 468 ишчи-ходим фаолият курсатмокда, улардан   28  нафари  маъмурий  бошкарув  ходимларини  ташкил  килади.       

 

Акциялар хакида маълумот:
 • Устав фонди – 700 000 000 сум
 • Акциялар сони – 3 500 000 дона
 • Бир дона акция номинал бахоси – 200 сум
 • Оддий акциялар – 3 497 090 дона
 • Имтиёзли акциялар – 2 910 дона

Акциялар таксимоти:

 • Давлат улуши       -  1 785 000  дона  (51,0 %)
 • Юридик шахсларга  -  1 083 275  дона  (31,0 %) 
 • Жисмоний шахсларга -     631725  дона   (18,0 %)

 

 

 

А С О С И Й   Ф А О Л И Я Т    Т У Р И

 

ВИЛОЯТ  АХОЛИСИНИ  УН ВА УН МАХСУЛОТЛАРИ, ХАР ХИЛ ЁРМАЛАР, ГУРУЧ, НОН, МАКАРОН ВА КАНДОЛАТ МАХСУЛОТЛАРИ БИЛАН, БУРДОКИЧИЛИК, ПАРРАНДАЧИЛИК САНОАТИ ХУЖАЛИКЛАРИНИ ОМИХТА ЕМ МАХСУЛОТЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ШУНИНГДЕК РЕСПУБЛИКА ВИЛОЯТЛАРИГА ЭКИШ УЧУН СУПЕР ЭЛИТА, ЭЛИТА ВА                   I-II АВЛОДЛАРГА МАНСУБ УРУГЛИК БУГДОЙНИНГ КИШЛОК ХУЖАЛИКЛАРИГА ТАЙЁРЛАШ ВА ЕТКАЗИШДАН ИБОРАТ.

 

Махсулот ишлаб чикариш жараёни.

Тегирмон цехи.

Республика ички бозорини юкори сифатли махсулотлар билан таъминлаш, ракобатбардош ва  импорт урнини тула боса оладиган махсулот ишлаб чикариш  максадида «Уздонмахсулот» Акциядорлик  Компаниясининг 2003 йил 29 апрел кунидаги 1/1-5 сонли карорига мувофик «Андижондонмахсулот» очик акциядорлик жамияти тегирмонини кайта жихозлаш (реконструкция килиш) учун 2003 йил 1 июлдан тула тухтатилган. Киска вакт давомида тегирмон кайта жахозланди ва 2004 йил январ ойдан тула ишга тушган.

Жамиятнинг  2009 йил  10 июлдаги  “Тегирмон  булимида таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  тугрисидаги    №94-и/ч – сонли буйругига  асосан, жамиятда  ишлаб  чикариш  унумдорлигини  ошириш, ишлаб  чикарилаётган ун ва ун  махсулотларини  сифатини  янада  яхшилаш  максадида  2009 йил 10 июл  кунидан  тегирмон  булимида  тула  таъмирлаш  ишлари  олиб  бориш  учун  тухтатилди   ва  2009 йил  1 август  кунидан  тула   ишга  тушди.

Тегирмон цехи суткасига 250 тонна, бир ойда уртача 6000 тонна бир йилда уртача 66000 тонна бугдойни кайта ишлаш кувватига эга. Кайта ишланаётган бугдойдан 75% ГОСТ талабларига жавоб берадиган сифатли ун ишлаб чикарилади. Цех Швейцариянинг «Бюллер» фирмасининг лицензияси асосида ишлаб чикарилган юксак технологияли, юкори унумли, Россия, Белоруссия ва Козогистон машинасозлик заводларида ишлаб чикарилган ускуна ва механизмлар билан жихозланган.

Тегирмон цехи дон тозалаш, донни майдалаш ва тайёр махсулотларни коплаш булимлардан иборат.

         Дон тозалаш булимида элеватордан кабул килинган йириклиги ва донни вазни буйича тозаланиб, ювиш ускуналарида ювилиб, сифати ва намлиги буйича майдалаш меъёрига етказилади. Бугдой донни майдалаш булимида тасдикланган технологик схема асосида ун, ерма  ва кепакларга ажратилади.

 

         1 тонна бугдойдан олинадиган махсулотнинг 75% ун махсулотлари, 21,5%  кепак,  2,7%  дон  чикиндиси ва 0,8% яроксиз чикинди ташкил этади.

 

         Тайёр булган  ун махсулоти навлар буйича 50 кг вазнида, стандарт холатда копларга солиниб, тайёр махсулотлар омборхонасига лента транспортёр оркали жунатилади.

 

Омихта ем цехи

         Омихта ем цехи суткасига 100 тонна, ойлик  3000 тонна, йиллик                 33000 тонна махсулот ишлаб чикариш кувватига эга. Ишлаб чикариш жараёни  бошкарув  пултидан  бошкарилади.

Омихта емлар Республика омухта ем марказий лабораторияси томонидан сертификатланган ва компаниянинг хисоблаш марказидан берилган рецептлар асосида кора моллар хамда паррандалар учун ишлаб чикарилади. Ишлаб чикарилган омихта  ем  махсулотлари  шартнома  асосида   Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини  буйича  вилоят  туманида  ташкил  этилган  «Озука чорва» МЧЖ  бирлашмаларига  биржа  оркали  ва   шартнома  асосида   дехкон фермер хужаликларига  эркин  сотувга  чикарилади.

 

Элеватор цехи

Элеватор – дон саклаш ва тозалаш цехи булиб, №1 ва № 2 булимларида умумий  хажми 71 минг тонна дон саклаш кувватига эга. Бу булимларда кабул килинган доннинг меъёри базис нормасидан ортмаган холда донни саклашга олинади. Олинган бугдойнинг сифат курсаткичлари буйича тозалаб, тегирмон цехига етказиб беради.

 

Макарон цехи

Макарон  цехида  суткасига  1 тонна макарон ишлаб чикариш кувватига эга. Ун ва сув хамир килинадиган биринчи козонга солинади. Тайёр булган хамирни иккинчи козонга солинади ва тайёр макарон махсулоти  ишлаб  чикарилади. Ишлаб чикарилган  махсулотни куритиш учун стеллажларга ёйилади  ва  куритиш  мосламаларида куритилади. Куритилган макарон  махсулотларини  полипропилен  копларга  копланади.

 

Хом ашё манбалари.

Дон кабул килиш.

         Махсулот ишлаб чикаришни асосини ташкил киладиган ун ишлаб чикариш учун зарур булган асосий хом ашё – бугдой, тузилган   контрактация шартномалар асосида вилоят хужаликларидан ва Республикамиз бошка вилоятларидан сотиб олинади. Ушбу сотиб  олинган  

 

 

бугдой жамият  тасарруфидаги  дон кабул  килиш  шахобчалари  омборларида, жамият  галлахонасида  сакланиб келади.

         2016 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига  тузилган  контрактация  шартномаларга асосан хужаликлардан кабул килинадиган  товар  дон ва уруглик микдори   куйидагича режалаштирилган:

 

Жадвал  № 1   (тонна)  

Туманлар номи

2014 йил

2015 йил

2016 йил

1.

Олтинкул

16016

11805

15807

2.

Андижон

14254

9840

14148

3.

Избоскан

22032

15938

22184

4.

Баликчи

25060

19318

25228

5.

Пахтаобод

23745

17050

23928

 

Жами:

101107

73951

101295

        

2015 йилга жамият тасарруфидаги дон кабул килиш корхоналарига туманлардан кабул килинадиган товар дон микдори режадагиси 100%га бажарилган. 2016 йилга товар дон ва уруглик кабул килиш режаси                         101295  тонна килиб белгиланган.

 

Корхонада  мехнат  ресурслари  ва  кадрлар

 малакасини  ошириш  буйича  режалар:

         «Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида хозирги кунда ишлаётган  жами  ишчи-ходимлар сони 468 та. Шулардан 47 нафари инженер-техник  ходимлар   ва  421 нафари  ишчилар  хисобланади.  

 

         2016 йилда  корхонада  малака  ошириш  буйича  режалар  куйидагича:

 

         - дон кабул  килиш  мавсумида  катнашувчиларнинг (хисобчи, лаборант, визировщик ва х.к) 3 кунлик  укишини  корхонада  ташкил  этиш;

         - хисобчилар, иктисодчилар ва ходимлар булимидаги мутахассислар учун  6 кунлик курсни ташкил этиш;

         - асосий фаолият билан шугулланувчи ишчилар учун уларнинг малакасини  ошириш  максадида  5  кунлик  курслар  ташкил  этиш.

Жами ишчи-ходимларни  малакасини  ошириш  учун  7000 минг  сум пул  маблаги  сарфланиши  режалаштирилмокда.

 

 

 

 

 

Корхонанинг 2016 йил 1 январ  холатига   молиявий ахволи.

Жадвал №2

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2016 йил 1 январ  холатига

1.

Пул маблаглари

минг сум

390215

2.

Дебитор карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

81340810

 

68944399

12396411

3.

Кредиторлик карзлари

Шу жумладан:

-         турдош корхоналар

-         бошка тизим корхоналари

минг сум

 

минг сум

минг сум

48556824

 

199082

48357742

4.

Ишлаб чикариш таннархи

минг сум

73577277

5.

Соф фойда

минг сум

204531

6.

Рентабеллик даражаси

%

0,4

 

Махсулот ишлаб чикариш учун кетган харажатлар турлари

 

                                                                Жадвал  № 3   (минг сумда)

 

 

Харажатлар тури

 

 

 

 

 

2013 йил

 

 

2014 йил

 

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Электр энергияси харажатлари

725665

787945

812289

111,9

103,1

2

Сув харажатлари

48498

46044

38120

78,6

82,8

3

Сотиш харажатлари

324028

370332

538312

166,1

145,4

4

Маъмурий харажатлар

751574

972997

1296866

172,6

133,3

5

Бошка харажатлар

3786842

2763173

5306181

140,1

192,0

 

Жами:

5636607

4940491

7991768

141,8

161,8

 

 

2015 йилда 2013 ва 2014 йилларга нисбатан махсулот ишлаб чикариш харажатлари, жумладан, электр энергия, сотиш харажатлари, маъмурий  харажатлар ва  бошка харажатлар  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан  ортган (жадвал №3).

 

Бюджетга  ва бошка мажбурий туловлар микдори ва утган йилларга нисбатан тахлили.

 Жадвал № 4   (минг сумда)

 

 

 

Тўловларни номи

 

2013 йил

 

2014 йил

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Қўшимча қиймат солиғи

7955047

6379834

10033108

126,1

157,3

2

Мулк солиғи

127880

158137

152402

119,2

96,4

3

Ер солиғи

85931

275625

306154

3 бар.

111,1

4

Даромад солиғи

473818

445116

390158

82,3

87,6

5

Ягона йўл солиғи

 

680746

 

621432

 

887648

 

130,4

 

142,8

6

Пенсия жамғармаси: 25%                       6,5%                       1,6%

 

 

851490

140997

780345

 

 

1091821

283873

710206

 

 

1220983

341875

1014455

 

 

143,4

242,5

130,0

 

 

111,8

120,4

142,8

7

1%мактабсолиғи

243856

221940

317017

130

142,8

8

Бошқа солиқ  тўловлар

104780

52305

274895

262,4

5 бар.

 

Жами:

11444890

10240289

14938695

130,5

145,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2015 йилда 2014 йилга нисбатан қўшимча қиймат солиғи, ер солиғи, ягона йўл солиғи, пенсия жамғармаси солиқ тўловлари  ортган. Мулк солиғи ва даромад солиғи тўловлари микдори 2015 йилда 2014 йилга  нисбатан                          12,4%га  камайган.

 

 

 

 

 

 

 

Корхонанинг  утган 3 йиллик  ишлаб  чикариши  ва  иктисодий курсаткичларининг  тахлили.

Жадвал №5

 

 

 

Курсаткичлар

 

 

 

 

Улч. Бирл.

 

 

2013 йил

 

 

2014 йил

 

 

2015 йил

2015йилда 2013йилга нисбатан узгариши

(%)

2015йилда 2014йилга нисбатан узгариши

(%)

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

 

Минг Сум

 

51850230

 

50622922

 

66210352

 

127,7

 

130,8

2

Ун ишлаб чикариш

 

Тонна

 

37291

 

33042

 

41583

 

111,5

 

125,8

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

31864

24986

29750

93,4

119,1

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

175

49

5

2,8

10,2

5

Нон  ва  нон махсулотлари ишлаб чикариш

 

Тонна

 

14

 

-

 

-

 

-

 

-

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

27528

23282

20882

75,8

89,7

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сум

21662246

21371640

30310775

139,9

141,8

8

Соф фойда

Минг Сум

108993

187189

204531

187,6

109,3

9

Иш хаки жамгармаси

Минг Сум

3860420

4233644

4972253

128,8

117,4

10

Ишчи-ходимлар сони

Киши

468

468

468

100,0

100,0

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сум

110791

108169

141475

127,7

130,8

12

Уртача ойлик иш хаки

Сум

421702

452997

585373

138,8

129,2

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сум

49

100

100

204,1

100,0

 

 

 

 

 

- Махсулот ишлаб чикариш  (амалдаги нархларда) 2015 йилда                2014 йилга  нисбатан  14360122 (66210352 - 51850230) минг сумга  ёки  21,7%  ортган;

- ун  ишлаб  чикариш  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан                                               4249 ( 41583 - 33042 ) тоннага  ёки  20,5 % га  ортган;

- омихта ем  ишлаб  чикариш  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан                          4764 ( 29750 - 24986 ) тоннага  ёки  16,0 % га  ортган;

- халк истеъмол моллари  ишлаб  чикаришда  2015 йилда  2014 йилга  нисбатан    8939135 ( 30310775 - 21371640 ) тоннага  ёки  29,5 % га  ортган;

- соф фойда  2015 йилда  2014 йил  нисбатан     17342 (204531 - 187189) тоннага  8,5 % га  ортган;

 

Колган макарон ишлаб чикариш ва уруглик бугдой  ишлаб чикариш   махсулотларнинг  ишлаб  чикариш  курсаткичлар   2015  йилда  2014 йилга  нисбатан  камайган:

 

 • Корхонада 2015 йил  якуни  буйича  204 млн. 531 минг сум  соф  фойда  билан  якунланди, рентабеллик  даражаси  0,4 %.

 

Корхона  ишчи-ходимларини  ижтимоий  мухофаза  килиш  ва  моддий томондан рагбатлантириш, «Қарияларни қадрлаш йили»  дастурини   бажариш  максадида   2015 йил  давомида   бир   катор   ишлар   амалга   оширилди .

Жумладан;

-  2 ёшгача  фарзанд  тарбияси  билан  банд  булган  аёлларга                   9036 минг сумни;

-  якка  ёлгиз  кексаларимизга   585 минг  сумни;

-  ишчи - ходимларга  моддий  ёрдам   микдори   16235 минг сумни;

- захарли  ишда  ишловчи  ишчиларни  сут  махсулотлари  (0,5 литр хар куни) билан  таъминлашга  250 минг  сумни;

- ишчи-ходимларни санаториялар  ва  даволаш  муассасаларида  даволанишга   6197  минг сумни;

- ишчи-ходимларни  медицина  куригидан  утказиш  ва  аникланган  касб  касаллиги  билан  огриган  беморларга  ёрдам  курсатишга  5050 минг  сумни;

- ишчи-хизматчилар  учун   дори-дармонга   1000 минг сум; 

- Ишчи  ходимларни  ойлик  хисобидан  олий укув юртларда  укиш  учун   13700 минг  сум ;

- 8 март  халкаро  Хотин  кизлар  байрамини  нишонлаш  ва  аёлларни  такдирлашга  8500 минг сумни;

- Навруз, Курбон ва  Руза хайитларида, Мустакилликни  24 йиллиги  байрамларда ишчи-хизматчиларни, нафакахурларни рагбатлантиришга    11200 минг  сумни;

- Янги  йил  муносабати  билан  ишчи-хизматчиларни фарзандларига  «Янги  йил» совгасини  ташкил  этишга  33750 минг  сумни;

-«Қарияларни қадрлаш йили»  муносабати  билан   шанбалик   утказишга     6700  минг  сумни;

-«Қарияларни қадрлаш йили» дастурига  асосан  спорт   мусобакасига   мукофот  учун   500 минг  сумни;

- Ишчи – хизматчиларни  уй  шароитини  яхшилаш  учун  моддий  ёрдамга   2200 мингни;

- Касб-хунар коллежлари  билан  хамкорлик  учун  укув  хонаси  ташкил  килишга  1500 минг  сумни;

Жами харажатлар  116403 минг  сумни   ташкил   этган.

 

Ишлаб чикарилган ун махсулотлари белгиланган ажратмалар асосида савдо ташкилотларига ва бошка муассасаларга сотилади.

2015 йилда  ун  махсулотлари  сотилиш  хажмлари  куйидагича  булган:

 

-  Биржа  оркали  сотувга

                 75,0 %

-  Вилоят  нон  ишлаб  чикариш  ва  ижтимоий     

   Таъминотга

                 20,0 %

- Харбий истеъмолчиларга

                   5,0 %

 

2015 йилда  омихта  ем  махсулотлари  сотилиш  хажмлари:

-Жамоа, ширкат, дехкон фермер хужаликларига

          

                 20,0 %

- Жамиятни  фирма  дуконларига (308-карор)

                 25,0 %

- «Озука чорва»МЧЖбирлашмаларига (842-к)

                 45,0 %

- Тадбиркор  ва  бошка  истеъмолчиларга

                 10,0 %

 

Юкоридаги маълумотлардан куриниб турибдики 2015 йилда ун махсулотларини сотилиши хажми асосий кисми Биржа  оркали сотувга ва вилоят  нон  ишлаб  чикариш  ва  ижтимоий   таъминотга, омихта ем эса  ва  жамоа, ширкат, дехкон фермер хужаликларига  ва  Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2006 йил 23 мартдаги  308-карорига асосан жамиятни  фирма  дуконларига  ва Узбекистон  Республикаси  Президентининг                  2008 йил 21 апрелдаги  842-карорига  асосан   «Озука чорва» МЧЖ бирлашмаларига   тугри келган.

 

                   Ишлаб чикаришдаги иктисодий натижа.

Жадвал №6

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2015 йил

2016 йил

(режа)

1

Махсулот сотишдан тушган тушум

минг сум

82152776

90368000

2

Махсулот ишлаб чикариш таннархи

минг сум

73577277

80935000

4

Рентабеллик даражаси

%

0,4

1,5

5

Солик тулагунга кадар фойда

минг сум

321131

353250

6

Соф фойда (зарар)

минг сум

204531

250000

 

Корхонанинг 2016 йилга режалаштирилган

 асосий иктисодий курсаткичлари

Жадвал №7

К у р с а т к и ч л а р

Улчов

Бирлиги

2016

Йиллик

2016йил

1-чорак

2016йил

2-чорак

2016йил

3-чорак

2016йил

4-чорак

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг сум

 

73243722

 

12042314

 

12075094

 

37040294

 

 

12086020

 

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

42000

10500

10500

10500

10500

3

Омихта-ем ишлаб чикариш

Тонна

30000

7500

7500

7500

7500

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

100

0

30

30

40

5

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

20200

-

-

20200

-

6

Халк истеъмол моллари 

Минг сум

35051882

8735654

8768434

8768434

8779360

7

Соф фойда

Минг сум

250000

 

40000

40000

105000

65000

8

 

Рентабеллик  даражаси

Фоиз

1,5

0,5

0,5

1,5

1,2

9

Иш хаки жамгармаси

Минг сум

4972253

876553

998700

1897600

1199400

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

460

460

466

735

460

11

Мехнат унумдорлиги

Сум

159225

26179

26250

50395

26274

12

Уртача ойлик иш хаки

Сум

691744

535183

623696

860590

669130

13

Хар бир акцияга  олинадиган  дивидент

Сум

200

200

200

200

200

 

«Андижондонмахсулот» акциядорлик жамиятида ва  тасарруфидаги  дон  кабул  килиш шахобчаларида  2016 йилда жамият  «Манзили  дастури”га  кайта жихозлаш (реконструкция) ва курилиш учун жамият молиявий холатидан келиб чиккан холда жами  1503,0 млн. сум маблаг сарфлаш  режалаштирилган.

Шундан: - Курилиш-монтаж  ишлари  учун            -       1282,0 млн. сум,

                - Технологик жихозлар, асбоб-ускуналар                                  

                  киймати   учун                                           -         199,0 млн. сум,

                - Буюртмачининг

                   харажатлари                                               -          22,0 млн. сум.

Йил  давомида  1503,0 млн. сумлик  асосий  фондларни  ишга  тушуриш  кузда  тутилмокда. 

 

«Андижондонмахсулот»  акциядорлик  жамиятида                        2016 йил  «Бизнес  режа» курсаткичларини    бажариш                        учун  амалга  оширилиши  лозим  булган  ишлар.

 

 1. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасининг  2013 йил                     14 мартдаги  60-сонли  йигилиш  баёни ижроси асосида   «Уздонмахсулот» АК  тизими  ичидаги  карздорликларни  инкасса оркали  хисоб ракамига  тушуриб,  «Жамгарма»  олдидаги  карздорликларни  кискартириш;
 2. Тизимдан  ташкари  дебитор  карзларни  ундириш                                    (2016 йил  1 январ холатига  752 млн. сум).

 а). ундирилган   маблагларни  биринчи  навбатда  мавжуд  кредитларни  ёпишга  йуналтириш.

 1. Тулов интизомини  янада  мустахкамлаш, дебитор  ва  кредитор  карздорликларни  кескин  камайтириш, муддати  утган  карздорликларнинг  пайдо  булишига  йул куймаслик  ва  мавжудларини  киска  муддатларда  камайтириш  чораларини  куриш.
 2. Бюджет ва  бюджетдан  ташкари  жамгармалардан  бокиманда  карздорликларни  кескин  камайтириш, банклардан  олинган  тижорат  кредитларини  уз вактида  сундириш  буйича  таъсирчан  чораларни  куриш.
 3. Ун ва  омихта ем махсулотларини  биржа  савдолари  оркали олдиндан 100 фоизли  туловлар асосида сотилишини  таъминлаш, махсулот  айирбошлаш (бартер) операцияларига  катъий  чек  куйиш. 
 4. 2016 йил хосилига таркатилган уруглик дон учун Молия вазирлиги хузуридаги «Жамгарма» томонидан ажратилаётган имтиёзли кредит  маблагларини  фермер  хужаликларидан тулик  кайтариш  чораларни  куриш.
 5. Корхонага жарима  кулланиши  окибатида  етказилган  зарарларни  регресс  тартибда  айбдор  шахслардан  ундириш.
 6. Корхонада аникланган  дон  камомадлар  буйича  айбдор  шахлардан  келтирилган  зарарни  натура  шаклида  ундириб  олинишини  ва  уларни  урнатилган  тартибда  корхонага  кирим  килинишини   каттик  назоратга  олиш. 
 7. Ишчи  ва  хизматчиларнинг  ойликларини  уз  вактида  берилишини  таъминлаш  ва  муддати  утказилишига  йул  куймаслик  чораларини  куриш.
 8. Корхонани молиявий  согломлаштириш  чораларини  куриш  хамда  пировард  нартижа  2016 йилда  ижобий  курсаткичлар  билан  якунлаш  ва  олинадиган  соф фойда микдорини  ошириш.
 9. Лабораторияни модернизациялаш, техник  ва  технологик  жихатдан  янгилаш  максадида  замонавий  асбоб-ускуналар  билан  таъминлаш.   
 10.   Узбекистон  Республикаси Президентининг  2008 йил  28 ноябрдаги  “Иктисодиётнинг  реал  сектори корхоналарини  куллаб-кувватлаш, уларнинг  баркарор ишлашини таъминлаш ва экспорт салохиятини ошириш чора-тадбирлари дастури тугрисида”ги ПФ-4058-сонли  Фармони, Вазирлар Махкамасининг  2015 йил 22 январдаги 8-сонли  карори ижросини  таъминлаш  максадида, жамиятнинг  жорий  2016 йилда ишлаб чикариладиган махсулот таннархини 464,1 млн. сум яъни 10,0 фоизга  кискартириш (кайта  соликка  тортиш  базасига  кушиладиган  харажатларни  тубдан  кискартириш оркали  ва  махсулот  таннархи  харажатларини  камайтириш  оркали).
 11. Жамият  тасарруфидаги   уруглик   тайёрлаш  дон  кабул  килиш  шахобчаларни  дон  кабул  килиш, саралаш  ва  дорилаш  мавсуми  тугагандан  сунг   уруглик  тайёрлаш  цехларини  консервация  килиш. 
 12. Жамият   тегирмон цехи  кувватидан  тула  фойдаланиб, ишлаб  чикаришини  бир  меъёрда  ишлаши учун   янги  элак  сотиб олиш,  ун  ишлаб  чикариш  ва  сотишга  фондни  купайтириш.
 13.   «Жамгарма» хакки  учун  хисобланган   фоиз  карзни  бартараф  килиш.
 14.     Жамият ва  шахобчаларда  электр-энергияларидан  окилона  фойдаланиш  ва  харажатларини  кискартириш.
 15. “Андижондонмаҳсулот” АЖ тегирмон цехида маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда ишлаб чиқариш қувватини ошириш бўйича 2016 йил манзили дастурга асосан  реконструция ва модернизация килиш  ишларни  амалга  ошириш.
 16.    Омухта  ем  ишлаб  чикариш  цехининг  кайта  таъмирлаш  ва  модернизация  килиш, ишлаб  чикаришни  ошириш.   
 17.   Тармокни ривожлантириш дастурига  асосан донни  сифатли сақланишини  таъминлаш  мақсадида  2016 йил 2-чоракда  12000 тонналик  янги   ёпик сигим  омбори  курилишини  якунлаш.
 18. Узбекистон Республикаси  Вазирлар  Махкамасида  утказилган       2012 йил  5 сентябрдаги  187-сонли  йигилиш  баёнида  Республика ахолисини  сифатли  нон  ва  нон  махсулотлари  билан  таъминлаш  учун  тежамкор  технологиялар  асосида  корхоналарни  модернизация  килиш  вазифаси  топширилган.  «Андижондонмахсулот» АЖи  Тошкент  шахридаги  «Донмахсулотпласт» МЧЖ  оркали Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини  сотиб  олиб, 2013 йил декабрь ойида ишга  туширилди  ва   янги  10 та ишчи  уринлар  ташкил  этилди.Ушбу Германияда  ишлаб  чикарилган  янги колипли  нон  ва  нон  махсулотлари  ишлаб  чикариш  «ВАХТЕЛЬ» технологиясини ишлаб чикариш  кувватидан  тула  фойдаланиш.
 19. Жамият  дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни сифатли сақланишини таъминлаш, ҳамда донларни ёпиқ сиғимларга жойлаштиришни ташкиллаштириш учун дон маҳсулоти корхоналари томонидан 2-дона  замонавий дон юклаш техникасини сотиб олиш.
 20. Жамият дон қабул қилиш шохобчаларига қабул қилинган донларни элеваторларга тез муддатларда ташиб келтиришни, шунингдек дон маҳсулоти корхоналари томонидан қўшимча транспорт хизматлари кўрсатишни ташкиллаштириш учун 4 дона Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилаётган “MAN” русумли юк автомашиналарини лизинг асосида сотиб олиш.
 21.  Жамият  Пахтаобод туманида жойлашган дон қабул қилиш ва қайта ишлаш шохобчасини аҳоли истиқомат қиладиган ҳудуддан ташқарида бўлган, темир йўл тармоғи мавжуд жойга кўчириб ўтказиш.
 22.    24. Фойдаланилмаётган  ва ортикча булган асосий фондлар ва товар моддий  бойликларни   сотиш.
 23.     Жамият ва тизимдаги  шахобчалардаги  фойдаланилмаётган  курилиши тугалланмаган объектлар, дуконлар, ортикча  ерларни  сотиш ёки ижарага бериш.
 24.    Узбекистон  Республикаси  Президентининг  2008 йил                                 21 апрелдаги 842-сонли «Шахсий ёрдамчи, дехкон ва фермер хужаликларида чорва молларини купайтиришни рагбатлантиришини  кучайтириш  хамда  чорвачилик  махсулотлари ишлаб  чикарилишини кенгайтириш борасидаги  кушимча чора–тадбирлар тугрисида»ги  карори  ижросини максадида жамиятда  белгиланган  чора-тадбирлар  асосида  иш олиб  бориш.

 

 

 

 

 

Жамият  раисининг   ўринбосари :                                    УРизаев

Бош хисобчи в.б :                                                                   К. Дадажонов

Молия ва иктисод  бўлими бошлиги :                               Б. Юсупов    

Категория:

Andijondonmahsulot»акциядорлик жамияти акциядорларининг 2016 йил 27 майдаги навбатдаги умумий йиғилиш баёни билан

«Т А С Д И Қ Л А Н Г А Н»

 

 

 

 

«Andijondonmahsulot» АЖ

 “Корпоратив бошқарув маслахатчиси

лавозими тўғрисида” ги

 

 НИЗОМ

 

 

Андижон – 2016 йил

 

 

 

 1. Асосий тушунчалар.

 

1.1.        «Andijondonmahsulot» акциядорлик жамияти «Корпоратив маслахатчи” лавозими “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни   талабларидан келиб чиқиб ташкил этилган.

 

1.2.        «Корпоратив маслахатчи кейинги матнда «Маслахатчи» Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун талабларига биноан иш олиб боради.

 

1.3.        «Маслахатчи» жамият Кузатув кенгашининг қарори асосида тайинланади ва тўғридан тўғри жамият Кузатув кенгашига бўйсинади.  Маслахатчига тўланадиган иш ҳақи ва бошқа тўловлар жамият Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

 

1.4.        «Маслахатчи» жамият Кузатув кенгаши йиғилишлари ўтказиладиган оралиқ вақтда Кузатув кенгашининг расмий вакили хисобланади.

 

1.5.        Корпоратив бошқаришнинг асосий мақсади жамиятда  қонун устуворлиги таъминланишини, ижтимоий адолат мезонларига риоя қилиниши,акциядорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини химоя қилишдан иборатдир.

 

 1. Маслахатчининг асосий вазифалари.

 

 

2.1.        Жамиятда корпоратив бошқарув тизимига таъалуқли, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Махкамасининг қарорлари, фармонлари ва улар томонидан қабул қилинган бошқа меъёрий хужжаатларни  ижро этилишини ташкиллаштириш.

 

2.2.        Жамият акциядорлари умумий йиғилиши ва Кузатув кенгашининг мажлис қарорлари бажарилишини ва ижросини таъминланишини назорат қилиш.

 

2.3.        Жамият акциядорлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, улардан келиб тушадиган ариза ва шикоятларни кўриб чиқиб қонун доирасида чора кўришни сўраб, жамият Кузатув кенгаши ёки ижро этувчи органига тақдим қилиш.

 

2.4.        Кузатув кенгаши қарорларини жамият ижро этувчи органига шунингдек, ижро этувчи орган мурожаатларини Кузатув кенгашига етказилишини таъминлаш.

 

2.5.        Жамият акциядорларининг умумий йиғилишлари ва Кузатув кенгашининг йиғилишларида баённома юритиш.

 

2.6.        Жамият акциядорларининг умумий йиғилишлари ва Кузатув кенгаши йиғилишлари ўтказилиши учун зарур хужжатлар ва материалларни тайёрлаш.

 

2.7.        Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши йиғилишлари қарорларини қонунда белгиланган тартибда акциядорларга етказилишини таъминлаш.

 

III.  Маслахатчининг ҳуқуқлари

 

    3.1   Жамият ижро этувчи органидан;

-         Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қонунлари,Қарорлари, Фармойишлари, акциядорларнинг умумий йиғилишлари ва Кузатув кенгаши йиғилиш қарорларини бажарилишини таъминлаш,

-         акцияларга хисобланган дивидендларни ўз вақтида тўланишини,

-         тасдиқланган бизнес режа кўрсаткичларини бажарилишини,

-         иш ҳақидан қарздорликларни ўз вақтида тўланишини,

-         дебитор ва кредитор қарздорликларни мониторинг олиб боришини кузатиш ва кузатув кенгашига ахборот бериш;

-         жамият ижро этувчи органидан, корпоратив бошқарув фаолиятини амалга оширишда фойдаланиш учун бухгалтерия хисоботлари ва бўлимлардан зарур хужжатларни олиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқига эга.

 

 1. I Меҳнатга ҳақ тўлаш.

 

4.1.      Маслахатчининг меҳнатига тўланадиган 1 (бир) ойлик иш ҳақи миқдори штатлар жадвалига кўра белгиланади.

4.2.      Маслахатчига жамият ходимлари билан бир қаторда мукофот, моддий ёрдам берилади ва 24 (йигирма тўрт) кунлик меҳнат таътили берилади.

 

 

 1. Маслахатчининг бошқа бўлинма ва ташкилотлар

билан алоқаси.

 

5.1.                  Корпоратив Маслахатчи ўз фаолиятини қонуний ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш мақсадида қуйдаги бўлимлар ва бошқа ташкилотлар билан алоқада иш олиб боради;

-         «Ўздонмахсулот»АК –хусусийлаштириш бўлими,

-         Қимматли қоғозлар бозори фаолиятини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш Маркази Андижон вилоят бошқармаси,

-         Марказий депозитария ёки унинг вилоятдаги трансфер агенти,

-         Жамиятга хизмат кўрсатувчи депозитарийси,

-         Жамият кузатув кенгаши,

-         Жамият тафтиш комиссияси,

-         Жамият ички аудит хизмати,

-         Жамият ижро органи,

-         Ташқи аудит хизмати,

 

5.2.                  “Маслахатчи” ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг харакатдаги қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонун ва қонун ости хужжатларига асосланиб олиб боради.

Ушбу модданинг саккизинчи қисмида кўрсатилган ахборотни ўз ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади. Активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлган жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади.

 

Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдордир. Жамиятнинг ички аудит ҳизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошка ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди.

Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини, агар қонунда ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланадиган тартибга мувофик амалга оширади.

Категория:

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 

 

    «Андижондонмахсулот»               «Андижондонмахсулот»                    

    акциядорлик  жамияти               акциядорлик  жамияти       

    бошкарув  хайъати  раиси          кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ И. Носиров

« 23 »  ноябрь   2018  йил                « 23 »  ноябрь   2018  йил

 

 

 

 

 

 

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»

акциядорлик жамиятининг

2019 йил учун

 

 

                              

 

БИЗНЕС-РЕЖА

 

 

 

 

 

 

 

Андижон – 2018 й.

 

 

Мундарижа

1.  Резюме

2.  Лойиханинг максади

 1. Лойиха ташаббускори

2.1. Реквизитлари, статуси, структураси

2.2. Лойиханинг мавжуд потенциали

 1. Лойиха стратегияси

3.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

4.1. Талаб ва таклиф

4.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

4.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

5. Хом-ашё захираси 

5.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

5.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

5.2. Лойиха буйича талаб

5.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

6. Объектни жойлашиши

6.1. Танланган жойнинг тавсифи

6.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

6.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

7. Лойихалаш ва технология

7.1. Ишлаб чикариш куввати

7.2. Ишлаб чикариш жараёнидаги технология ва жихозлар.

7.2.1. Технология тавсифи (дасгохлар турлари)

7.2.2. Технологияни урнатиш

 

 

 1. Ишлаб чикариш ва харажатларни ташкиллаштириш

 

9. Мехнат ресурслари

9.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

9.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштириш

9.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

 1. Амалга ошириладиган лойиханинг схемаси

10.1. Лойихани амалга ошириш даври

11. Моливий режа

11.1. Лойиха бюджети

 

 

 

 

11.2. Лойихани молиялаш: механизм ва молиялаштириш манбаси

11.3. Иктисодий курсаткичлар режаси

 1. Хулоса

12.1. Лойиханинг асосий имкониятлари ва таваккалчилиги

 1. Лойиханинг иктисодий хисоб-китоблари

13.1. Жадваллар

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

Ишлаб чикариш капитали

Карзни тула коплаш

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

Соф пул окимлари

Фойда ва капитал

Фаолият давомидаги фойда хисоботи

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

 1. Резюме

Ушбу бизнес план «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан, 2018 йил учун ривожланиш режасини еритиб беришни узолдига максад килиб куйилган.

Тулик кувваат билан ишлаш жараенида ишлаб чикариш куввати 87 169 000 000 сум

 

 

 

Курсаткичлар

2017 йил

2018 йил

2019 йил

Соф пул окими

77 927 573 000

80 965 135 000

121 753 319 000

 

Махсулот ишлаб чикаришнинг чораклар буйича курсаткичлар

 

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Жами

 

 

Ун ишлаб чикариш

тн

10 750

10 750,0

10 750,0

10 750

43 000

Ун ишлаб чикариш

сум

14 333 329 750

14 333 329 750

14 333 329 750

14 333 329 750

57 333 319 000

Комбикорм

тн

4 500

4 500,0

4 500,0

4 500

18 000

Комбикорм

сум

4 500 000 000

4 500 000 000,0

4 500 000 000,0

4 500 000 000

18 000 000 000

Уруглик бугдой

тн

5275

5275

5275

5275

21 100

Уруглик бугдой

сум

11 605 000 000

11 605 000 000

11 605 000 000

11 605 000 000

46 420 000 000

 

 

 1. Лойиханинг максади

 

                Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг карорларида махсулот ишлаб чикариш, хизматлар курсатиш буйича бир катор имтиёзлар берилиб борилмокда. Шунингдек бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири тадбиркорлик сохасини ишлаб чикариш, Ишлаб чикариш фаолиятларини яхшилаш борасида хукуматнинг дастурлари ва вазифалари белгиланмокда. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан хозирда максади узининг ички имкониятларидан фойдаланган холда ишлаб чикаришни кенгайтириш, ишлаб чикаришни модеринизация килиш, ишчиларни ижтимоий химоя килиш, бунинг учун инвестицияларни жалб килиш, шуларнинг хисобига уз даромадларини оширишдир.

Жамият хукуматимиз томонидан яратиб берилган имкониятлардан кенг фойдаланган холда ахолига ва ташкилотларга  ун махсулоти, комбикорм ва фермерларга уруглик бугдой махсулотлари етказиб бериш ва  шу оркали вилоятимиз ахолисини иш билан таъминланишига   муносиб хисса кушиш ва шу йул билан фойда олишни режалаштирган. Бунинг хисобига ташаббускор узида ишлаб чикариладиган махсулотлар  сифатини яхшилаш  ва янги иш урнини барпо килишга эришади.

Жамият 2018 йилда кредит хисобига дастгохларни янгилаш учун кушимча инвестиция жалб килган

 

 1. 3. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти

 

3.1. Реквизитлари, статуси, структураси   

Фаолият манзили: Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси,21 уй

Жамият   юридик шахс булиб фаолият юритиб, узининг мулки, хисоб раками ва мухрларига эга . 

Жамият низоми буйича асосий фаолият турлари:

-  ун махсулотлари ишлаб чикариш;

 

3.2 Лойиханинг мавжуд потенциали

 

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахрида жойлашган булиб,  куйидаги имконитялари мавжуд::

 

 • Фаолиятни амалга ошириш учун бино;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун дастгох;
 • Малакали кадрлар ;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун маблаг.

 

Хозирги кунда жамият юкорида курсатилган ишлаб чикариш  турларини амалга ошириш фаолияти  билан шугулланиб келмокда. Жамият уз ишлаб чикараетган махсулотларни ривожлантиришда , ушбу махсулотларга  эхтиежи булган  Андижон вилояти ва республикамизда талабни урганиб чикиб, уз харакатлар стратегиясини режалаштириб бормокда.

 

 1. Лойиха Стратегияси

       4.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикариш сифатини яхшилаш, тадбиркорликка кенг йул очишга каратилган.

Андижон шахри мустакил Узбекистон Республикамизнинг миллий иктисодиётида алохида урин тутиб, узининг устивор мавкеига эга. Ушбу худуд узининг юксак ривожланган саноати, кишлок хужалиги хамда табиий бойликларга тула макондир. Шунингдек ахолиси зич, унинг илмий потенциаллари даражасининг юкорилиги хам республика иктисодиёти тараккиётида мухим ахамият касб этади. Бугунги кунда Республиканинг ишлаб

 

 

 чикарилаётган ялпи махсулотида Андижон вилоятининг улуши 12% га якин микдорни ташкил этмокда. Республика иктисодиётнинг бугунги ривожланиш боскичида булаётган туб узгаришлардан бири ялпи миллий махсулот яратишда тадбиркорлар улушини оширишдир.

Андижон вилояти иктисодиётининг бугунги ривожланиш боскичида булаётган узгаришлар, иктисодиётнинг моддий базасини яратиш буйича хукумат олиб бораётган сиёсат, тадбиркорлик сохасини ривожлантириш ва унинг асосида ахолининг турмуш тарзини яхшилаш максадида тадбиркорлик сохасига имтиёзлар, рагбатлантиришлар яратилмокда.

 

Андижон вилояти:

Майдони – 4,2 минг кв. км;

Ахолиси – 3,0 млн. киши;

 

Жамият чекланган жамияти ахолига ун ва ун махсулотлари етказиб бериш бериш.

 

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

5.1. Талаб ва таклиф

5.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

 

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикаришсифатини яхшилашга хизмат килиб келмокда.

 

Жамият томонидан курсатиладиган хизматлар бошка ташкилотлар томонидан таклиф килинадиган махсулотларга нисбатан уртача 15-20 % га арзонлаштириш режалаштирмокда. Бу эса корхонаннинг иш фаолиятини тез орада йулга куйишга олиб келади. 

 

Хозирги кунда хизмат курсатиш тухтовсиз олиб бориш ва бозордаги мавжуд ракобатга бардош бериш учун  жамият  уз хизматлари сифатини яхшилаш учун  бинога  эхтиёж сезмокда.

 

Жамият  ишлаб чикаришдаги мунтазамликни таъминлаш максадида утказилган маркетинг изланишлар натижасида Жамият  уз махсулотларини ракиб ташкилотлардан анча арзон етказиб беришни режалаштирган

Лойиха ташаббускори асосан водий ахлига хизмат курсатади.

 

 

5.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маркетинг харажатлари буйича харажатлар курсатиладиган хизмат хажмининг 0,5 % микдорида олинган.

 

6. Хом-ашё захираси 

 

6.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

6.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

 

Асосий хом-аше бугдой  хисобланади.

 

6.2. Лойиха буйича талаб

Хом ашенинг лойиха буйича талаби бутун дастгохларнинг ишлаб чикариш куввати асосида хисобланган

 

Тула (100 %) кувват билан ишлаш хом-ашёга булган йиллик талаб.

 

Ед. изм.

Цена за единицу

Кол-во          на год

Сумма

Асосий хом-аше

 

 

 

 

1-йил

Дон

тонна

      750 000

75000

56 250 000 000

Коп

дона

          1 025

1165075

1 194 201 875

Кепак

тн

   1 800 000

350,0

630 000 000

Дон чикинди

кг

   5 400 000

493,7

2 665 980 000

Макка

кг

      360 000

2 250,0

810 000 000

Дон чикинди

кг

   1 980 000

376,7

745 866 000

Чиганок уни

кг

      360 000

60,0

21 600 000

Уруглик бугдой

тн

        21 100

1 800 000,0

37 980 000 000

Асосий хом аше жами

 

 

 

100 297 647 875

 

Ишчи капитал тахмини

Ишлаб чикариш олдидан ишчи капитал хажми 110 338 880 сумни ташкил килади бу маблаг, корхона иш фаолияти бошлаши учун екилги сотиб олишга сарфланади.

Кейинги йилларда иш капитали суммаси куйидаги айланиш хисобида хисобланган

 

 

кун

коэф.

Омбордаги хом-ашё (асосий)

3

  120

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

20

    18

Омбордаги материаллар

20

    18

Омбордаги эхтиёт кисмлар

360

      1

Тайёр махсулот

60

      6

Тушум хисоби

3

  120

Тулов хисоби

3

  120

 

 

 1. Объектни жойлашиши

7.1. Танланган жойнинг тавсифи

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси, 21 уйда жойлашган ун махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган.

Ишлаб чикариш базаси хамма инфраструктурага эга:

 Бутун инженерлик  коммуникациялар билан таъминланган.

 

7.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

Жамият асосан Ишлаб чикариш билан шугуллангани учун танланган жой куйидаги курсаткичларга асосан олинди

 • Коммуникацияларни мавжудлиги ;
 • Автомагистралларга якинлиги.

 

 

7.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Коммунал харажатлар асосий ва ердамчи воситаларининг техник харатеристикасига асосан жамятнинг нормал фаолият курсатиши учун етарли даражада хисобланган

 1-йилда

 

Улчов бирлиги

Йиллик талаб

1 ул. нархи

Жами йилда

Электроэнергия

кВт

2 362 963

364,00

  860 118 532

Ичимлик суви

куб. м

81 304

462,00

    37 562 448

Канализация

куб. м

40 652

360,00

    14 634 720

Жами

 

 

 

912 315 700

 

 1. Лойихалаш ва технология

8.1. Ишлаб чикаришкуввати

Ишлаб чикариш дастури ахолининг талабига биноан хисобга олинган.

Тулик кувват (100%) билан ишлашда ишлаб чикариш дастури

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

Курсатилган хизмат хажми

1 улчов нархи

Нархи

1- йил

Ун ишлаб чикариш

тн

43 000

1 333 333,0

57 333 319 000

Комбикорм

тн

18 000

1 000 000,0

18 000 000 000

Уруглик бугдой

тн

21 100

2 200 000,0

46 420 000 000

1- йил жами

 

 

 

121 753 319 000

 

Ишлаб чикариш кунлари  :

 • Йиллик Иш куни – 288 кун ;
 • Бир кунлик иш -8 соат;
 • Фойдаланиш коэффиценти – 0,9

 

Юкоридагиларнинг купайтмаси бизга йиллик Ишлаб чикаришхажмини  беради.

 

Ишлаб чикаришкуввати йиллар буйича узлаштирилиши.

Узлаштириш

1 йил

100%

 

Ишлаб чикариш хажми  ва колдиклар режаси                                     

                                 (Сум)

Номланиши

1 йил

Ишлаб чикариш

121 753 319 000

Тайёр махсулот захираси

2 435 066 380

Сотиш

119 318 252 620

 

8.2.2. Технологияни урнатиш

Жамиятдаги келтирадиган дастгохлар сифати бутун стандартларига москелади

 

 1. Ишлаб икариш ва харажатларни ташкиллаштириш

Ишлаб чикариш оддий булганлиги учун бошкарув хам жуда оддий структурага эга булади:

 • Бошкарув
 • Ишлаб чикариш
 • Ердамчи ишчилар

Жорий харажатларга куйидагилар киради:

 • Ишлаб чикариш харажатлари ва асосий воситаларни соз холатда ушба туриш учун кетадиган харажатлар;
 • Маъмурий харажатлар: иш хаки ва ажратмалар

 

Асосий фондни таъмирлаш ва тех.хизматлари

5%

 

 

Тугридан-тугри маркетинг харажати

0,5%

Кузда тутилмаган харажат

1,0%

 

 

Амортизация ажратмаси

1-йилда

Харажат номи

Асосий фонд

Амортизация нормаси

Ажратма суммаси

Асосий жихозлар

12 448 109 002

20%

2 489 621 800

Бино ва курилиш харажати

6 035 808 422

5%

301 790 421

Бошкалар

1 046 306 143

15%

156 945 921

Жами

19 530 223 567

 

2 948 358 143

 

10. Мехнат ресурслари

10.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

 

Ишлаб чикаришда лозим булган хизматчилар сони  352 киши.

 • Маъмурият ходимлари...................................... 24 киши;
 • Хизмат курсатиш............................................ 297 киши;
 • Ердамчи ишчилар............................................. 31 киши;

 

 

 

 

10.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштирш

 

Кадрларга булган асосий талаб унчалик юкори эмас. Урта маълумотга эга булиши кифоя килади. Факатгина мастерлар учун ушбу сохада олий таълим олган булиши ва етарли тажрибага эжга булиши талаб килинади. 

 

10.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маъмурият структураси ва харажатлари куйидаги жадвалда курсатилган.   

                                                                                                                                                                          1-йилда

Лавозимлар

Штат бирлиги сони

Ойлик  маоши

Бир ойлик иш ҳақи

1

2

3

4

Жамият   раҳбарияти.

 

 

 

Жамият бошқаруви раиси

1

1325731

1325731

Ишлаб чиқариш директори

1

1255974

1255974

Молия-иқтисод ва маҳсулот сотиш директори

1

1255974

1255974

Бош бухгалтер

1

1187250

1187250

Жами

4

 

5024930

Ходимларни бошқариш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Катта инспектор

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

Махсус  бўлим.  

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

Жами

1

 

1053248

       

Девонхона ва назорат таҳлил бўлими.   

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

1

2

5

7

Жами

1

 

1053248

 Молия - иқтисод  бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Молия ва нарх бўйича иктисодчи

1

1053248

1053248

Жами

2

 

2173324

Дон қабул қилиш ва уруғлик тайёрлашни ташкиллаштириш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

       

Маркетинг ва маҳсулот сотиш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

987452

987452

Жами

2

 

2107529

       

Юридик хизмат бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1120077

1120077

Мутахассис

1

860683

860683

Жами

2

 

1980760

       

Бухгалтерия бўлими.

 

 

 

Бош бухгалтер муовини

1

1053248

1053248

1-тоифадаги бухгалтер

5

923551

4617754

2-тоифадаги бухгалтер

1

860683

860683

Кассир

1

923551

923551

Жами

8

 

7455236

Бошқарув аппарати  бўйича  жами :

24

 

25063331

Техника ва стандартлаштириш бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

Бош технолог

1

987452

987452

Техника хавфсизлиги, экология муҳандиси

1

987452

987452

Мухандис-технолог

1

860683

860683

Экспедитор - деклорант

1

860683

860683

Стандарт-метролог

1

799194

799194

Жами

6

 

5548712

1

2

5

7

Ахборот технологиялар бўлими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

1053248

1053248

АКТ мутахассиси

1

923551

923551

АКТ ходими

2

860683

1721367

Жами

4

 

3698165

       

Акциядорлар билан ишлаш бўлими.

 

 

 

Бўлим мутахассиси

1

987452

987452

Жами

1

 

987452

       

Ишлаб чикариш сифат ва назорат  лаборатория   булими.

 

 

 

Лаборатория бошлиғи

1

1053248

1053248

Лаборатория бошлиғи муовини  ( дон ва ун )

1

987452

987452

Лаборатория бошлиғи муовини  ( омихта ем )

1

987452

987452

Инженер - Химик

1

860683

963965

Махсулот чикариш лаборанти

1

799194

799194

Стандарт огирлик назоратчиси

1

799194

799194

Тегирмон техник лаборанти

4

799194

3196774

Галлахона техник лаборанти

4

799194

3196774

Омихта ем техник лаборанти

3

799194

2397581

Жами

17

 

14381633,51

       

Тегирмон булими.

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

987452

1026950

Бош технолог

1

923551

960493

Мухандис технолог

1

923551

960493

Дон тозалаш омилкори

1

860683

895111

Навбатчи омилкор

4

799194

3324645

Қадоклаш бўйича омилкор

1

799194

831161

Дон маҳсулоти аппаратчиги (оқловчи)

4

678798

2823799

Дон маҳсулоти аппаратчиги (дон ювувчи)

4

567875

2362361

Дон маҳсулоти аппаратчиги (вальцовшик)

4

678798

2823799

Дон маҳсулоти аппаратчиги (элакчи)

4

567875

2362361

Дон маҳсулоти аппаратчиги (ёрмачи)

4

622131

2588064

Дон маҳсулоти аппаратчиги (қадоқловчи)

12

567875

7087083

1

2

5

7

Дастгохлар электриги

4

622131

2588064

Дастгохлар таъмирловчиси

4

622131

2588064

Фаррош

1

516376

537031

Тарозибон

1

678798

705950

Дон маҳсулоти аппаратчиги (магнитчи)

4

678798

2823799

Юк ташувчи, тахловчи

1

678798

705950

Жами

56

 

37995179

       

Омихта-ем ишлаб чиқариш комплекси

 

 

 

Комплекс бошлиғи

1

987452

1026950

Мухандис технолог

1

923551

960493

Навбатчи омилкор

2

860683

1790221

Омбор мудири

1

799194

799194

Омборчи ёрдамчиси

2

737876

1475752

Омихта-ем и/ч аппаратчиги (майдаловчи)

2

567875

1181181

Техник дозаторчи

2

516376

1074061

Транспортерчи

4

516376

2148122

Омихта-ем и/ч аппаратчиги (сепараторчи)

2

516376

1074061

Омихта-ем аппаратчиги (мин.ўғит берувчи)

2

567875

1181181

Дастгохлар таъмирловчиси

2

567875

1181181

Дастгохлар электриги

2

567875

1181181

Юк ташувчи, тахловчи

8

678798

5430383

Фаррош

1

516376

537031

Жами

32

 

21040990

Элеватор бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

987452

1026950

Мухандис технолог

1

923551

960493

Донларни шамоллатувчи (навбатчи омилкор)

4

860683

3580442

Ёрдамчи омборчи

2

799194

1662323

Транспортерчи

9

516376

4833275

Сепараторчи

8

567875

4724722

Тарозибон

2

678798

1411900

Фаррош

1

516376

537031

Юк ташувчи

8

678798

5647598

Дастгохлар таъмирловчиси

2

567875

1181181

1

2

5

7

Дастгохлар электриги

2

567875

1181181

Жами

40

 

26747094

Энергетика бўлими

 

 

 

Бош энергетик

1

987452

987452

Бригадир

1

860683

860683

Электрик

1

799194

799194

Подстанция электриги

4

622131

2488524

Лифтлар электр механиги

1

678798

678798

Дастгохлар электриги

1

567875

590590

Жами

9

 

6405240

Механика бўлими

 

 

 

Бош механик

1

987452

987452

Бригадир

1

860683

860683

Таъмирловчи

1

622131

647016

Вентиляция дастгохлари таъмирловчиси

2

622131

1294032

Тарози таъмирловчиси

1

678798

705950

Вал кесувчи

1

678798

705950

Электрпайвандчи

1

678798

705950

Тунукасоз

1

567875

590590

Тунукасоз

1

678798

705950

Токарь

1

678798

678798

Компрессорчи

1

567875

567875

Тикув машина созловчиси

1

567875

567875

Газ электрпайвандчи

1

678798

678798

Фаррош

1

516376

516376

Жами

15

 

10213295

1

2

5

7

Тайёр  махсулот омбори

 

 

 

Омбор мудири

1

923551

923551

Омборчи ёрдамчиси

3

799194

2397581

Тахловчи

12

678798

8145574

Юк ташувчи

12

678798

8145574

Фаррош

1

516376

516376

Жами

29

 

20128655

Таъминот ва материаллар бўлими

 

 

 

Таъминотчи

1

860683

860683

Омбор мудири

1

799194

799194

Омборчи ёрдамчиси

1

737876

737876

Жами

3

 

2397753

Транспорт  бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Енгил автомобил ҳайдовчиси   

3

799194

2996976

Юк автомобили ҳайдовчиси

1

622131

684344

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

624663

Автобус ҳайдовчиси

1

678798

848497

Вагон уловчи

1

678798

678798

Жами

8

 

6756829

Харбийлашган қўриқлаш бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Қоровуллар

16

678798

10860765

Ўт ўчириш бўлинмаси

 

 

 

Ўт ўчириш бўлинмаси назоратчиси

1

860683

860683

Ўт ўчириш автомобили ҳайдовчиси

4

567875

2839376

Ўт ўчирувчи

8

678798

5430383

Диспетчер

4

678798

2715191

Фукаро мухофазаси назоратчиси

1

799194

799194

Жами

35

 

24429144

1

2

5

7

Шоличилик ва қишлоқ  хўжалик бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Бўлим агрономи

1

799194

799194

Мутахасис

1

737876

737876

Жами

3

 

2460621

Маъмурий хўжалик бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Врач терапевт

1

860683

860683

Хамшира

1

678798

678798

Хаммомчи

3

567875

1703626

Фаррош

3

516376

1549127

Богбон

2

516376

1032751

Жами

11

 

6748535

Фирма дўкони

 

 

 

Дўкон мудири

1

799194

799194

Сотувчи

1

737876

737876

Жами

2

 

1537070

И/ч билан боғлиқ бўлмаган гуруҳ.

 

 

 

Амалиёт буйича рахбар

1

987452

987452

Меҳнат бўйича иқтисодчи

1

987452

987452

Рухсатномалар буйича  инспектор

1

987452

987452

Раис ёрдамчиси

1

923551

923551

2-тоифадаги бухгалтер

1

860683

860683

Бухгалтер

1

799194

799194

Жами

6

 

5545784

Қурилиш  ва таъмирлаш бўлими

 

 

 

Бўлим бошлиғи

1

923551

923551

Ишчи

3

678798

2036394

Жами

4

 

2959944

1

2

5

7

Олтинкўл дон қабул қилиш шохобчаси.

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

2

737876

1475752

1 - тоифадаги хисобчи

2

737876

1475752

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Богбон

1

516376

516376

Жами

13

 

8865537

Пахтаобод дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

567875

Жами

11

 

7441285

Избоскан дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Жами

10

 

6873409

1

2

5

7

Балиқчи дон қабул қилиш шохобчаси

 

 

 

Шохобча раҳбари

1

860683

860683

Шохобча агрономи

1

737876

737876

1 - тоифадаги хисобчи

1

737876

737876

Лаборатория мудири

1

737876

737876

Омбор мудири

1

678798

678798

Цех бошлиги

1

737876

737876

Катта коровул

1

678798

678798

Коровул

3

567875

1703626

Богбон

1

516376

516376

Юклаш техникаси ҳайдовчиси 

1

567875

567875

Трактор ҳайдовчиси

1

567875

567875

Жами

13

 

8525536

       

Штат жадвали бўйича ҳаммаси

352

 

256 751 194

 11. Лойихани амалга ошириш схемаси

11.1. Лойихани амалга ошириш даврини Гант схемаси асосида укриб чикамиз

Гант схемаси

Наименования

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лойиханинг экспертизаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартномалар имзолаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расмийлаштириш муддатлари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишлаб чикариш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Молиявий бахолаш

12.1. Лойиха бюджети

Номланиши

жами

уз

 

 

маблаги

Асосий жихозлар

    12 448 109 002

    12 448 109 002

Бино ва курилиш харажати

      6 035 808 422

      6 035 808 422

Бошкалар

      1 046 306 143

      1 046 306 143

Асоссий капиталдаги жами инвестиция

    19 530 223 567

    19 530 223 567

ишлаб чикариш капитали

         110 338 880

         110 338 880

жами инвестиция

  19 640 562 447

  19 640 562 447

фоизда

                       100

                  100,00

 

 

 

12.2. Лойихани иктисодий самарадорлиги

Иктисодий самарадорлиги куйидлаги шартларда хисоблаб чикилди:

 • Ишлаб чикаришнархлари минимал даражада олинган;
 • Хом аше нархлари максимал даражада олинган;
 • Хизмат курсатишда узулишлар булиши хисобга олинган;

Лойиханинг молиявий курсаткичлари

 1. Лойиханинг рентабеллиги юкори.
 2. Лойиханинг соликка тортилиши.

 

Хисоб китобларда куйидаги солик ставкалари хисобланган:

 • Кушилган киймат солиги – 20 %
 • Иш хакидан ажратма – 25 %;
 • Даромад солиги – 7,50 %
 • Инфратузилмани ривожлантириш учун солик 8 %
 • Йул фондига ажратма – 1,4 %
 • Нафка жамгармасига -1,6 %
 • Мулк солиги 5,0 %
 • Мактаб фондини ривожлантириш учун 0,5 %

 

 

Ишлаб чикариш директори :                                       У. Ризаев

 

Молия-иктисод ва Махсулот

сотиш директори :  ..................                                    Б. Юсупов

 

Бош хисобчи:                                                          К. Дадажонов

 

Молия ва иктисод 

бўлими бошлиги :                                                    О. Шадманов   

 

 

     

 

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

100%

Хом-ашё ва материаллар

100 297 647 875

асосий хом-ашё

100 297 647 875

ёрдамчи материаллар

0

Иш хаки тулови:

2 780 254 352

Ишчилар иш хаки

2 780 254 352

Иш хакидан ажратма

417 038 153

Ишлаб чикариш харажатлари

1 036 796 790

Коммунал харажатлар

912 315 700

Асосий воситаларни саклаш

124 481 090

Ишлаб чикариш таннархи

104 531 737 169

Маъмурият харажатлари

345 873 973

Эксплуатация харажатлари

104 877 611 142

Амортизация

2 948 358 143

Молиявий харажатлар

0

Тула таннарх

107 825 969 285

Нафака фондига ажратма

3 716 740 859

Кузда тутилмаган харажатлар

1 193 182 526

Маркетинг харажатлар

596 591 263

Сотилган махсулотлар харажати

113 332 483 933

Хорижий валютадаги улуши, %

0

Узгарувчан улуш, %

92%

 

 

 

Ишлаб чикариш капитали

 

Айланма коэффиценти

курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

 

 

100%

Тулик материал-товар захираси

 

110 338 880

886 319 874

Омбордаги хом-ашё (асосий)

            120

110 338 880

794 023 046

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

             18

0

0

Омбордаги материаллар

             18

 

0

Омбордаги эхтиёт кисмлар

               1

0

92 296 828

Тушум хисоби

           120

 

994 318 772

Кассовая наличность

 

 

 

Текущие активы

 

110 338 880

1 880 638 646

Киска муддатли мажбурият

 

0

835 813 732

Тулов хисоби

            120

 

835 813 732

Айланма капиталдаги тулик талаб

110 338 880

1 044 824 913

Айланма капиталдаги узгариш

110 338 880

934 486 033

 

 

 

 

 

 

Тулик инвестицион харажатлар

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Асосий капиталдаги тулик инвестиция

19 530 223 567

 

дастгохлар

1 046 306 143

 

жойни тайёрлаш

6 035 808 422

 

бино

12 448 109 002

 

Тулик ишлаб чикариш харажати

0

0

Расмийлаштириш харажатлари 6%

0

 

Гаров сугуртаси

0

 

Аккредитив очиш комиссияси

0

 

Бир маротабалик комиссия

0

 

Бошкариш комиссияси

0

 

Мажбурият комиссияси

0

 

Кузда тутилмаган харажат

0

 

Кредит буйича хисобланган фоиз

0

0

Тулик соф айланма капитал

110 338 880

934 486 033

Тулик инвестицион харажат

19 640 562 447

934 486 033

 

 

 

 

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Соф пул окимини тушуми

19 640 562 447

119 318 252 620

Оким манбаси:

19 640 562 447

0

Лойиха ташаббускорининг маблаги

19 640 562 447

 

узок муддатли карз

0

 

киска муддатли карз

 

 

Фаолиятдаги оким

 

119 318 252 620

Сотувдан тушган тушум

 

119 318 252 620

ККС

 

3 170 100 791

Бошка даромадлар

 

 

Соф пул окимининг чикиши

19 640 562 447

112 036 105 348

Асосий капиталнинг усиши

19 530 223 567

0

асосий капитлга инвестиция

19 530 223 567

 

ишлаб чикариш харажати

0

 

Жорий активларни усиши

110 338 880

934 486 033

Эксплуатация харажати

 

104 877 611 142

Маркетинг харажати

 

596 591 263

Даромад солиги

 

1 081 582 779

Мулк солиги

 

829 093 271

Мактаб фондига ажратма

 

0

Йул фондига ажратма

 

3 716 740 859

Ортикча (камомад)

0

4 112 046 481

Кумулятив накд колдиги

0

4 112 046 481

Соф даромад хисоботи

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ялпи тушум

119 318 252 620

ККС

3 170 100 791

ККСсиз даромад

116 148 151 829

Хисобланган узгарувчан харажатлар:

104 407 256 079

    материаллар

100 297 647 875

   персонал (оклад, маош)

3 197 292 504

   бошка узгарувчан харажат

912 315 700

Узгарувчан фойда

11 740 895 750

Хисобланган доимий харажат

4 015 304 469

   маъмурият харажати

345 873 973

   амортизация

2 948 358 143

   маркетинг

596 591 263

   бошка узгармас харажат

124 481 090

Фаолиятдаги фойда

7 725 591 281

/ % ялпи тушумдан/

6%

Ялпи даромад

7 725 591 281

Даромад солиги

1 081 582 779

Мулк солиги

829 093 271

Йул фондига ажратма

3 716 740 859

Соф фойда

2 098 174 372

Таксимланмаган фойда

2 098 174 372

Ялпи даромад/сотув

6,47%

соф фойда/сотув

1,76%

 

 

 

 

 

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Жами активлар

19 640 562 447

22 574 550 551

Жорий активлар

110 338 880

5 992 685 127

Омбордаги хом-ашё

110 338 880

794 023 046

Омбордаги эхтиёт кисмлар

0

92 296 828

 

 

 

Тушум хисоби

0

994 318 772

банк ва кассадаги пул

0

4 112 046 481

Асосий капитал

19 530 223 567

16 581 865 424

асосий капиталга инвестиция

19 530 223 567

19 530 223 567

ишлаб чикариш харажати

0

0

хисобланган аммортизация

0

2 948 358 143

Жами пассивлар

19 640 562 447

22 574 550 551

Жами киска муддатли карзлар

0

835 813 732

Тулов хисоби

0

835 813 732

Жами узок муддатли карзлар

0

0

банк кредити

0

0

Жами капитал

19 640 562 447

19 640 562 447

оддий акция

19 640 562 447

19 640 562 447

Соф фойда

0

2 098 174 372

Узок муддатли карз/уз капитали

0,00

0,00

жорий активлар/киска муддатли карз

 

7,17

Категория:

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

 

 

    «Андижондонмахсулот»               «Андижондонмахсулот»                    

    акциядорлик  жамияти               акциядорлик  жамияти       

    бошкарув  хайъати  раиси          кузатув  кенгаши   раиси

   ___________ Б. Ахмедов                      __________ А. Норбоев

« 24 »  ноябрь   2017  йил                « 24 »  ноябрь   2017  йил

 

 

 

 

 

 

 

«АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»

акциядорлик жамиятининг

2018 йил учун

 

 

                              

 

БИЗНЕС-РЕЖА

 

 

 

 

 

 

 

Андижон – 2017 й.

 

 

Мундарижа

1.  Резюме

2.  Лойиханинг максади

 1. Лойиха ташаббускори

2.1. Реквизитлари, статуси, структураси

2.2. Лойиханинг мавжуд потенциали

 1. Лойиха стратегияси

3.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

4.1. Талаб ва таклиф

4.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

4.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

5. Хом-ашё захираси 

5.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

5.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

5.2. Лойиха буйича талаб

5.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

6. Объектни жойлашиши

6.1. Танланган жойнинг тавсифи

6.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

6.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

7. Лойихалаш ва технология

7.1. Ишлаб чикариш куввати

7.2. Ишлаб чикариш жараёнидаги технология ва жихозлар.

7.2.1. Технология тавсифи (дасгохлар турлари)

7.2.2. Технологияни урнатиш

 

 

 1. Ишлаб чикариш ва харажатларни ташкиллаштириш

 

9. Мехнат ресурслари

9.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

9.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштириш

9.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

 1. Амалга ошириладиган лойиханинг схемаси

10.1. Лойихани амалга ошириш даври

11. Моливий режа

11.1. Лойиха бюджети

 

 

 

 

11.2. Лойихани молиялаш: механизм ва молиялаштириш манбаси

11.3. Иктисодий курсаткичлар режаси

 1. Хулоса

12.1. Лойиханинг асосий имкониятлари ва таваккалчилиги

 1. Лойиханинг иктисодий хисоб-китоблари

13.1. Жадваллар

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

Ишлаб чикариш капитали

Карзни тула коплаш

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

Соф пул окимлари

Фойда ва капитал

Фаолият давомидаги фойда хисоботи

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

 1. Резюме

Ушбу бизнес план «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан, 2018 йил учун ривожланиш режасини еритиб беришни узолдига максад килиб куйилган.

Тулик кувваат билан ишлаш жараенида ишлаб чикариш куввати 87 169 000 000 сум

 

Курсаткичлар

2016 йил

2017 йил

2018 йил

Соф пул окими

66 210 352 000

75 883 318 000

87 169 000 000

 

Махсулот ишлаб чикаришнинг усиш курсаткичлари

 

 

 1. Лойиханинг максади

 

                Узбекистон Республикаси Президенти Фармонлари ва Вазирлар Махкамасининг карорларида махсулот ишлаб чикариш, хизматлар курсатиш буйича бир катор имтиёзлар берилиб борилмокда. Шунингдек бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири тадбиркорлик сохасини ишлаб чикариш, Ишлаб чикариш фаолиятларини яхшилаш борасида хукуматнинг дастурлари ва вазифалари белгиланмокда. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ»  акциядорлик жамияти томонидан хозирда максади узининг ички имкониятларидан фойдаланган холда ишлаб чикаришни кенгайтириш, ишлаб чикаришни модеринизация килиш, ишчиларни ижтимоий химоя килиш, бунинг учун инвестицияларни жалб килиш, шуларнинг хисобига уз даромадларини оширишдир.

Жамият хукуматимиз томонидан яратиб берилган имкониятлардан кенг фойдаланган холда ахолига ва ташкилотларга  ун махсулоти, комбикорм ва фермерларга уруглик бугдой махсулотлари етказиб бериш ва  шу оркали вилоятимиз ахолисини иш билан таъминланишига   муносиб хисса кушиш ва шу йул билан фойда олишни режалаштирган. Бунинг хисобига ташаббускор узида ишлаб чикариладиган махсулотлар  сифатини яхшилаш  ва янги иш урнини барпо килишга эришади.

Жамият 2017 йилда кредит хисобига дастгохларни янгилаш учун кушимча инвестиция жалб килган

Киртилган инвестиция хажми куйидаги жадвалда курсатиб утилган

 

 

Асосий воситалар

 

Асосий жихозлар

5 150 820 238

Бино ва курилиш харажати

9 037 071 911

Бошкалар

1 046 306 143

Жалб килинган инвестиция

8 000 000 000

Жами

 23 234 198 292

   

 

 

 

 

 1. 3. Лойиха ташаббускори «АНДИЖОНДОНМАХСУЛОТ» акциядорлик жамияти

 

3.1. Реквизитлари, статуси, структураси   

Фаолият манзили: Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси,21 уй

Жамият   юридик шахс булиб фаолият юритиб, узининг мулки, хисоб раками ва мухрларига эга . 

Жамият низоми буйича асосий фаолият турлари:

-  ун махсулотлари ишлаб чикариш;

 

3.2 Лойиханинг мавжуд потенциали

 

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахрида жойлашган булиб,  куйидаги имконитялари мавжуд::

 

 • Фаолиятни амалга ошириш учун бино;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун дастгох;
 • Малакали кадрлар ;
 • Фаолиятни амалга ошириш учун маблаг.

 

Хозирги кунда жамият юкорида курсатилган ишлаб чикариш  турларини амалга ошириш фаолияти  билан шугулланиб келмокда. Жамият уз ишлаб чикараетган махсулотларни ривожлантиришда , ушбу махсулотларга  эхтиежи булган  Андижон вилояти ва республикамизда талабни урганиб чикиб, уз харакатлар стратегиясини режалаштириб бормокда.

 

 1. Лойиха Стратегияси

       4.1. Иктисодий ва ишлаб чикариш сиёсатида лойиханинг таъсири

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикариш сифатини яхшилаш, тадбиркорликка кенг йул очишга каратилган.

Андижон шахри мустакил Узбекистон Республикамизнинг миллий иктисодиётида алохида урин тутиб, узининг устивор мавкеига эга. Ушбу худуд узининг юксак ривожланган саноати, кишлок хужалиги хамда табиий бойликларга тула макондир. Шунингдек ахолиси зич, унинг илмий потенциаллари даражасининг юкорилиги хам республика иктисодиёти тараккиётида мухим ахамият касб этади. Бугунги кунда Республиканинг ишлаб

 

 

 чикарилаётган ялпи махсулотида Андижон вилоятининг улуши 12% га якин микдорни ташкил этмокда. Республика иктисодиётнинг бугунги ривожланиш боскичида булаётган туб узгаришлардан бири ялпи миллий махсулот яратишда тадбиркорлар улушини оширишдир.

Андижон вилояти иктисодиётининг бугунги ривожланиш боскичида булаётган узгаришлар, иктисодиётнинг моддий базасини яратиш буйича хукумат олиб бораётган сиёсат, тадбиркорлик сохасини ривожлантириш ва унинг асосида ахолининг турмуш тарзини яхшилаш максадида тадбиркорлик сохасига имтиёзлар, рагбатлантиришлар яратилмокда.

 

Андижон вилояти:

Майдони – 4,2 минг кв. км;

Ахолиси – 3,0 млн. киши;

 

Жамият чекланган жамияти ахолига ун ва ун махсулотлари етказиб бериш бериш.

 

 1. Лойиханинг бозор ва концепцияси

5.1. Талаб ва таклиф

5.1.1. Бозорнинг структураси и тавсифи, мавжуд тармокнинг потенциали, ракобатчи ташкилотлар

 

Республикамизда олиб борилаётган иктисодий ислохотлар бозор иктисодиёти шароитида ишлаб чикаришни ривожлантириш, Ишлаб чикаришсифатини яхшилашга хизмат килиб келмокда.

 

Жамият томонидан курсатиладиган хизматлар бошка ташкилотлар томонидан таклиф килинадиган махсулотларга нисбатан уртача 15-20 % га арзонлаштириш режалаштирмокда. Бу эса корхонаннинг иш фаолиятини тез орада йулга куйишга олиб келади. 

 

Хозирги кунда хизмат курсатиш тухтовсиз олиб бориш ва бозордаги мавжуд ракобатга бардош бериш учун  жамият  уз хизматлари сифатини яхшилаш учун  бинога  эхтиёж сезмокда.

 

Жамият  ишлаб чикаришдаги мунтазамликни таъминлаш максадида утказилган маркетинг изланишлар натижасида Жамият  уз махсулотларини ракиб ташкилотлардан анча арзон етказиб беришни режалаштирган

Лойиха ташаббускори асосан водий ахлига хизмат курсатади.

 

 

5.2. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маркетинг харажатлари буйича харажатлар курсатиладиган хизмат хажмининг 0,5 % микдорида олинган.

 

6. Хом-ашё захираси 

 

6.1. Хом-ашё, материаллар ва компонентларнинг классификацияси

6.1.1. Хом-ашё базасини мавжудлиги

 

Асосий хом-аше бугдой  хисобланади.

 

6.2. Лойиха буйича талаб

Хом ашенинг лойиха буйича талаби бутун дастгохларнинг ишлаб чикариш куввати асосида хисобланган

 

Тула (100 %) кувват билан ишлаш хом-ашёга булган йиллик талаб.

 

Ед. изм.

Цена за единицу

Кол-во          на год

Сумма

Асосий хом-аше

 

 

 

 

1-йил

Дон

тонна

      550 000

75000

66 697 541 000

Коп

дона

             995

1165075

1 159 250 000

Асосий хом аше жами

 

 

 

67 856 791 000

 

Ишчи капитал тахмини

Ишлаб чикариш олдидан ишчи капитал хажми 102 052 345 сумни ташкил килади бу маблаг, корхона иш фаолияти бошлаши учун екилги сотиб олишга сарфланади.

Кейинги йилларда иш капитали суммаси куйидаги айланиш хисобида хисобланган

 

 

кун

коэф.

Омбордаги хом-ашё (асосий)

3

  120

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

20

    18

Омбордаги материаллар

20

    18

Омбордаги эхтиёт кисмлар

360

      1

Тайёр махсулот

60

      6

Тушум хисоби

3

  120

Тулов хисоби

3

  120

 

 1. Объектни жойлашиши

 

 

 

 

7.1. Танланган жойнинг тавсифи

Жамият Андижон вилояти, Андижон шахри, Чинобод кучаси, 21 уйда жойлашган ун махсулотларини ишлаб чикаришга ихтисослашган.

Ишлаб чикариш базаси хамма инфраструктурага эга:

 Бутун инженерлик  коммуникациялар билан таъминланган.

 

7.2. Танланган манзилнинг курсаткичлар буйича асосланиши

Жамият асосан Ишлаб чикариш билан шугуллангани учун танланган жой куйидаги курсаткичларга асосан олинди

 • Коммуникацияларни мавжудлиги ;
 • Автомагистралларга якинлиги.

 

 

7.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Коммунал харажатлар асосий ва ердамчи воситаларининг техник харатеристикасига асосан жамятнинг нормал фаолият курсатиши учун етарли даражада хисобланган

 1-йилда

 

Улчов бирлиги

Йиллик талаб

1 ул. нархи

Жами йилда

Электроэнергия

кВт

2 362 963

364,00

  860 118 532

Ичимлик суви

куб. м

81 304

462,00

    37 562 448

Канализация

куб. м

40 652

360,00

    14 634 720

Жами

 

 

 

912 315 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Лойихалаш ва технология

8.1. Ишлаб чикаришкуввати

Ишлаб чикариш дастури ахолининг талабига биноан хисобга олинган.

Тулик кувват (100%) билан ишлашда ишлаб чикариш дастури

Махсулот номи

Ул. Бирлиги

Курсатилган хизмат хажми

1 улчов нархи

Нархи

1- йил

Ун ишлаб чикариш

тн

43 000

933 000,0

40 119 000 000

Комбикорм

тн

31 000

550 000,0

17 050 000 000

Уруглик бугдой

тн

20 000

1 500 000,0

30 000 000 000

1- йил жами

 

 

 

87 169 000 000

 

 

Ишлаб чикариш кунлари  :

 • Йиллик Иш куни – 288 кун ;
 • Бир кунлик иш -8 соат;
 • Фойдаланиш коэффиценти – 0,9

 

Юкоридагиларнинг купайтмаси бизга йиллик Ишлаб чикаришхажмини  беради.

 

Ишлаб чикаришкуввати йиллар буйича узлаштирилиши.

Узлаштириш

1 йил

100%

 

Ишлаб чикариш хажми  ва колдиклар режаси                                     

                                 (Сум)

Номланиши

1 йил

Ишлаб чикариш

87 169 000 000

Тайёр махсулот захираси

2 850 426 300

Сотиш

84 318 573 700

 

8.2.2. Технологияни урнатиш

Жамиятдаги келтирадиган дастгохлар сифати бутун стандартларига москелади

 

 

 

 

 

 1. Ишлаб икариш ва харажатларни ташкиллаштириш

Ишлаб чикариш оддий булганлиги учун бошкарув хам жуда оддий структурага эга булади:

 • Бошкарув
 • Ишлаб чикариш
 • Ердамчи ишчилар

Жорий харажатларга куйидагилар киради:

 • Ишлаб чикариш харажатлари ва асосий воситаларни соз холатда ушба туриш учун кетадиган харажатлар;
 • Маъмурий харажатлар: иш хаки ва ажратмалар

 

Асосий фондни таъмирлаш ва тех.хизматлари

5%

 

 

Тугридан-тугри маркетинг харажати

0,5%

Кузда тутилмаган харажат

1,0%

 

 

Амортизация ажратмаси

1-йилда

Харажат номи

Асосий фонд

Амортизация нормаси

Ажратма суммаси

Асосий жихозлар

9 105 553 534

20%

1 821 110 707

Бино ва курилиш харажати

13 474 207 070

5%

673 710 354

Бошкалар

3 840 727 059

15%

576 109 059

Жами

26 420 487 663

 

3 070 930 119

 

10. Мехнат ресурслари

10.1. Мавжуд мехнат ресурлари ва талаб

 

Ишлаб чикаришда лозим булган хизматчилар сони  456 киши.

 • Маъмурият ходимлари...................................... 24 киши;
 • Хизмат курсатиш............................................ 371 киши;
 • Ердамчи ишчилар............................................. 61 киши;

 

10.2. Кадрларга булган талаб ва уларни укитишни ташкиллаштирш

 

Кадрларга булган асосий талаб унчалик юкори эмас. Урта маълумотга эга булиши кифоя килади. Факатгина мастерлар учун ушбу сохада олий таълим олган булиши ва етарли тажрибага эжга булиши талаб килинади. 

 

10.3. Булимлар буйича харажат тавсифи

Маъмурият структураси ва харажатлари куйидаги жадвалда курсатилган.   

                                                                                                                                                                          1-йилда

 

Сони

Ойлик маоши

Йиллик маоши

Жами

Ажратма

 

 

 

 

 

 

Сумма

Жами

Хизмат курсатиш

 

 

 

 

 

 

Асосий ишчилар

13

987 452

11 849 424

154 042 516

38 510 629

192 553 145

Ишчилар

25

622 131

7 465 572

186 639 312

46 659 828

233 299 140

Ишчилар

135

678 798

8 145 577

1 099 652 844

274 913 211

1 374 566 054

Ишчилар

21

737 876

8 854 511

185 944 739

46 486 185

232 430 924

Ишчилар

40

799 194

9 590 330

383 613 182

95 903 295

479 516 477

Ишчилар

30

860 683

10 328 195

309 845 847

77 461 462

387 307 309

Ишчилар

13

923 551

11 082 612

144 073 962

36 018 491

180 092 453

Ишчилар

3

1 053 248

12 638 978

37 916 933

9 479 233

47 396 166

Ишчилар

44

516 376

6 196 514

272 646 610

68 161 652

340 808 262

Ишчилар

47

567 875

6 814 499

320 281 449

80 070 362

400 351 811

Ишлаб чикариш иш хаки буйича жами

129

7 747 184

92 966 212

3 094 657 393

773 664 348

3 868 321 741

Маъмурият

 

 

 

 

 

 

Бошкарув раиси

1

1 325 731

15 908 775

15908775

3 977 194

19 885 969

Ишлаб чикариш буйича директор

1

1 255 974

15 071 689

15071689

3 767 922

18 839 611

Молиявий директор

1

1 255 974

15 071 689

15071689

3 767 922

18 839 611

Бош хисобчи

1

1 187 250

14 247 004

14247004

3 561 751

17 808 755

Кадрлар булими

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13440921

3 360 230

16 801 151

Бош мутахассис

1

987 452

11 849 423

11849423

2 962 356

14 811 779

Махсус булим

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 053 248

12 638 971

12638971

3 159 743

15 798 714

Девонхона

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 053 248

12 638 971

12638971

3 159 743

15 798 714

Молиявий булим

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Нарх буйича мутахассис

1

1 053 248

12 638 971

12 638 971

3 159 743

15 798 714

Дон кабул килиш ва тайерлаш булими

 

 

 

 

 

 

Булим бошлиги

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Бош мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Маркетинг ва сотиш булими

 

 

 

 

 

 

Бош мутахассис

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

3 360 230

16 801 151

Етакчи мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Юридик булим

 

 

 

 

 

 

Бош мутахассис

1

1 120 077

13 440 921

13 440 921

2 016 138

15 457 059

Етакчи мутахассис

1

987 452

11 849 423

11 849 423

2 962 356

14 811 779

Бухгалтерия

 

 

 

 

 

 

Бош хисобчи уринбосари

1

1 053 248

12 638 971

12 638 971

3 159 743

15 798 714

1-тоифали мутахассис

5

923 551

11 082 611

55 413 053

13 853 263

69 266 316

2-тоифали мутахассис

1

860 683

10 328 199

10 328 199

2 582 050

12 910 249

Кассир

1

923 551

11 082 611

11 082 611

2 770 653

13 853 263

Маъмрият иш хаки буйича жами

24

 

257 950 758

302 281 200

74 226 208

376 507 408

Кушимча персонал

 

 

 

 

 

 

Коровуллар

36

567 875

6 814 499

245 321 961

61 330 490

306 652 451

Фаррош

20

567 875

6 814 499

136 289 978

34 072 495

170 362 473

Богбон

5

516 376

6 196 514

30 982 569

7 745 642

38 728 212

кушимча персонал жами

61

 

19 825 512

412 594 509

103 148 627

515 743 136

Жами иш хаки

214

 

370 742 481

3 809 533 102

951 039 183

4 760 572 285

 11. Лойихани амалга ошириш схемаси

11.1. Лойихани амалга ошириш даврини Гант схемаси асосида укриб чикамиз

Гант схемаси

Наименования

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Лойиханинг экспертизаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартномалар имзолаш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расмийлаштириш муддатлари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишлаб чикариш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Молиявий бахолаш

12.1. Лойиха бюджети

Номланиши

жами

уз

банк

 

 

маблаги

маблаги

Асосий жихозлар

    11 540 262 738

      5 150 820 238

  6 389 442 500

Бино ва курилиш харажати

    10 647 629 411

      9 037 071 911

  1 610 557 500

Бошкалар

      1 046 306 143

      1 046 306 143

                      -  

Тулик ишлаб чикариш харажати

         185 000 000

         185 000 000

                      -  

Гаров сугуртаси

           90 000 000

           90 000 000

 

Гаровни нотариал тасдиклаш

           15 000 000

           15 000 000

 

Кузда тутилмаган харажат

           80 000 000

           80 000 000

 

Асоссий капиталдаги жами инвестиция

    23 419 198 292

    15 419 198 292

  8 000 000 000

ишлаб чикариш капитали

         102 052 345

         102 052 345

                      -  

жами инвестиция

  23 521 250 637

  15 521 250 637

8 000 000 000,0

фоизда

                       100

                    65,99

                34,01

 

 

 

12.2. Лойихани иктисодий самарадорлиги

Иктисодий самарадорлиги куйидлаги шартларда хисоблаб чикилди:

 • Ишлаб чикаришнархлари минимал даражада олинган;
 • Хом аше нархлари максимал даражада олинган;
 • Хизмат курсатишда узулишлар булиши хисобга олинган;

Лойиханинг молиявий курсаткичлари

 1. Лойиханинг рентабеллиги юкори.
 2. Лойиханинг соликка тортилиши.

 

Хисоб китобларда куйидаги солик ставкалари хисобланган:

 • Кушилган киймат солиги – 20 %
 • Иш хакидан ажратма – 25 %;
 • Даромад солиги – 7,50 %
 • Инфратузилмани ривожлантириш учун солик 8 %
 • Йул фондига ажратма – 1,4 %
 • Нафка жамгармасига -1,6 %
 • Мулк солиги 5,0 %
 • Мактаб фондини ривожлантириш учун 0,5 %

 

 

Ишлаб чикариш директори :                                       У. Ризаев

 

Молия-иктисод ва Махсулот

сотиш директори :  ..................                                    Б. Юсупов

 

Бош хисобчи:                                                          К. Дадажонов

 

Молия ва иктисод 

бўлими бошлиги :                                                    О. Шадманов   

 

 

     

 

Сотилган махсулотнинг тулик харажатлари

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

100%

Хом-ашё ва материаллар

67 856 791 000

асосий хом-ашё

67 856 791 000

ёрдамчи материаллар

0

Иш хаки тулови:

3 094 657 393

Ишчилар иш хаки

3 094 657 393

Иш хакидан ажратма

773 664 348

Ишлаб чикариш харажатлари

1 027 718 327

Коммунал харажатлар

912 315 700

Асосий воситаларни саклаш

115 402 627

Ишлаб чикариш таннархи

72 752 831 069

Маъмурият харажатлари

376 507 408

Эксплуатация харажатлари

73 129 338 477

Амортизация

2 997 379 940

Молиявий харажатлар

1 404 000 000

Тула таннарх

77 530 718 416

Нафака фондига ажратма

809 749 800

Йул фондига ажратма

708 531 075

Мактаб фондига ажратма

421 592 869

Кузда тутилмаган харажатлар

843 185 737

Маркетинг харажатлар

421 592 869

Сотилган махсулотлар харажати

80 735 370 765

Хорижий валютадаги улуши, %

0

Узгарувчан улуш, %

90%

 

 

 

 

 

 

 Ишлаб чикариш капитали

 

 

Айланма коэффиценти

курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш даражаси

 

 

100%

Тулик материал-товар захираси

 

102 052 345

702 336 068

Омбордаги хом-ашё (асосий)

            120

102 052 345

537 199 595

Омбордаги хом-ашё (бошкалар)

             18

0

0

Омбордаги материаллар

             18

 

0

Омбордаги эхтиёт кисмлар

               1

0

165 136 473

Тушум хисоби

           120

 

702 654 781

Кассовая наличность

 

 

 

Текущие активы

 

102 052 345

1 404 990 849

Киска муддатли мажбурият

 

0

565 473 258

Тулов хисоби

            120

 

565 473 258

Айланма капиталдаги тулик талаб

102 052 345

839 517 591

Айланма капиталдаги узгариш

102 052 345

737 465 246

 

 

 

 

 

Тулик инвестицион харажатлар

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Асосий капиталдаги тулик инвестиция

23 234 198 292

 

дастгохлар

1 046 306 143

 

жойни тайёрлаш

10 647 629 411

 

бино

11 540 262 738

 

Тулик ишлаб чикариш харажати

185 000 000

1 404 000 000

Расмийлаштириш харажатлари 6%

0

 

Гаров сугуртаси

105 000 000

 

Аккредитив очиш комиссияси

0

 

Бир маротабалик комиссия

0

 

Бошкариш комиссияси

0

 

Мажбурият комиссияси

0

 

Кузда тутилмаган харажат

80 000 000

 

Кредит буйича хисобланган фоиз

0

1 404 000 000

Тулик соф айланма капитал

102 052 345

737 465 246

Тулик инвестицион харажат

23 521 250 637

2 141 465 246

 

 

 

 

Молиявий режалаштиришдаги соф пул окими

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Соф пул окимини тушуми

23 521 250 637

84 318 573 700

Оким манбаси:

23 521 250 637

0

Лойиха ташаббускорининг маблаги

15 521 250 637

 

узок муддатли карз

8 000 000 000

 

киска муддатли карз

 

 

Фаолиятдаги оким

 

84 318 573 700

Сотувдан тушган тушум

 

84 318 573 700

ККС

 

2 743 630 450

Бошка даромадлар

 

 

Соф пул окимининг чикиши

23 521 250 637

80 515 808 649

Асосий капиталнинг усиши

23 419 198 292

0

асосий капитлга инвестиция

23 234 198 292

 

ишлаб чикариш харажати

185 000 000

 

Жорий активларни усиши

102 052 345

737 465 246

Эксплуатация харажати

 

73 129 338 477

Маркетинг харажати

 

421 592 869

Даромад солиги

 

271 697 397

Мулк солиги

 

1 011 840 918

Мактаб фондига ажратма

 

421 592 869

Йул фондига ажратма

 

809 749 800

Нафака фондига ажратма

 

708 531 075

Кредит буйича хисоб-китоб

0

3 004 000 000

фойдаланиш фоизи

0

1 404 000 000

асосий карзни кайтариш

 

1 600 000 000

Ортикча (камомад)

0

1 059 134 601

Кумулятив накд колдиги

0

1 059 134 601

карздан фойдаланиш коэффиценти

 

2,7 

 

 

Соф даромад хисоботи

 

Ишлаб чикариш

 

1

Ялпи тушум

84 318 573 700

ККС

2 743 630 450

ККСсиз даромад

81 574 943 250

Хисобланган узгарувчан харажатлар:

72 637 428 441

    материаллар

67 856 791 000

   персонал (оклад, маош)

3 868 321 741

   бошка узгарувчан харажат

912 315 700

Узгарувчан фойда

8 937 514 809

Хисобланган доимий харажат

3 910 882 843

   маъмурият харажати

376 507 408

   амортизация

2 997 379 940

   маркетинг

421 592 869

   бошка узгармас харажат

115 402 627

Фаолиятдаги фойда

5 026 631 965

/ % ялпи тушумдан/

6%

Хисобланган молиявий харажат

1 404 000 000

карздан фойдаланиш фоизи

1 404 000 000

Ялпи даромад

3 622 631 965

Даромад солиги

271 697 397

Мулк солиги

1 011 840 918

Мактаб фондига ажратма

421 592 869

Йул фондига ажратма

809 749 800

Нафака фондига ажратма

708 531 075

Соф фойда

399 219 907

Таксимланмаган фойда

399 219 907

Ялпи даромад/сотув

4,30%

соф фойда/сотув

0,47%

 

 

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

 

 

Курилиш

Ишлаб чикариш

 

0

1

Жами активлар

23 521 250 637

22 885 943 802

Жорий активлар

102 052 345

2 464 125 450

Омбордаги хом-ашё

102 052 345

537 199 595

Омбордаги эхтиёт кисмлар

0

165 136 473

 

 

 

Тушум хисоби

0

702 654 781

банк ва кассадаги пул

0

1 059 134 601

Асосий капитал

23 419 198 292

20 421 818 352

асосий капиталга инвестиция

23 234 198 292

23 234 198 292

ишлаб чикариш харажати

185 000 000

185 000 000

хисобланган аммортизация

0

2 997 379 940

Жами пассивлар

23 521 250 637

22 885 943 802

Жами киска муддатли карзлар

0

565 473 258

Тулов хисоби

0

565 473 258

Жами узок муддатли карзлар

8 000 000 000

6 400 000 000

банк кредити

8 000 000 000

6 400 000 000

Жами капитал

15 521 250 637

15 521 250 637

оддий акция

15 521 250 637

15 521 250 637

Соф фойда

0

399 219 907

Узок муддатли карз/уз капитали

0,52

0,41

жорий активлар/киска муддатли карз

 

4,36